สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

สำนักงานทนายความเอ็นพีลีเกิ้ลเซอร์วิสและทนายความนวพล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการทวงหนี้นอกระบบ ไม่เคยมอบอำนาจให้บุคคลใดทำหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ในนามของสำนักงานทนายความฯหรือชื่อทนายความนวพล โดยระบุข้อมูลในหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ เช่น ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นใดที่มิได้เป็นของสำนักงานทนายความฯหรือของทนายความนวพลแต่อย่างใด หากตรวจพบว่ามีการแอบอ้างนำชื่อสำนักงานทนายความฯหรือชื่อทนายความนวพลไปใช้ ผู้กระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

คดีตัวการฟ้องตัวแทน , บุคคลภายนอกฟ้องตัวการ

15 พฤษภาคม 2560


ตัวการฟ้องให้ตัวแทนรับผิดเพราะตัวแทนไม่ทำตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเสียหาย หรือไม่ยอมส่งมอบทรัพย์ที่ได้มาจากการเป็นตัวแทนคืนแก่ตัวการ  กรณีมอบหมายงานให้ตัวแทนไปดำเนินการ  หากปรากฏว่าตัวแทนไม่ทำตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเสียหายโดยประมาทหรือจง ...


คดีบังคับจำนำ , เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์จำนำ

12 พฤษภาคม 2560


การบังคับจำนำ กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้  เจ้าหนี้จำนำสามารถทำหนังสือถึงผู้จำนำเพื่อแจ้งให้ชำระหนี้รวมทั้ง ดอกเบี้ย ,ค่าสินไหมทดแทนจากการไม่ชำระหนี้ , ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนำ ,ค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สินที่จำนำ ,ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องของทรัพย์จำนำที่ไม่ ...


คดีบังคับจำนอง , เอาทรัพย์จำนองหลุดแทนการชำระหนี้

11 พฤษภาคม 2560


คดีบังคับจำนอง , เอาทรัพย์จำนองหลุดแทนการชำระหนี้ กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือลูกหนี้ทำให้ทรัพย์จำนองสูญหายบุบสลายไม่พอแก่การเป็นประกันหนี้ เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิฟ้องบังคับเอากับทรัพย์ที่จำนองเพื่อนำมาขายทอดตลาดใช้หนี้ประธาน รวมทั้ง ดอกเบี้ย ,ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระหนี้ ,ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับ ...


คดีเอาเอกสารของผู้อื่นไปหรือทำลายเอกสารของผู้อื่น

10 พฤษภาคม 2560


คดีเอาเอกสารของผู้อื่นไปหรือทำลายเอกสารของผู้อื่น กรณีมีผู้เอาเอกสารของเราซึ่งต้องใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อราชการไป ทำให้เราไม่สามารถใช้เอกสารนั้นได้ในเวลาที่เราต้องการ หรือ ทำลายเอกสารของเราซึ่งต้องใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อราชการ เราสามารถยื่นฟ้องคดีอาญาในข้อหา เอาเอกสารของผู้อื่นไปหรื ...


ถูกฟ้องบัตรเครดิต

3 พฤษภาคม 2560


กรณีถูกฟ้องให้ชำระหนี้ตามการใช้บัตรหลักและบัตรเสริม ชำระดอกเบี้ย(ทุกอย่างที่เข้าข่ายเป็นดอกเบี้ยแม้ไม่เรียกว่าดอกเบี้ย) ข้อต่อสู้ ๑)บัตรหายถูกขโมย ข้อตกลงให้ผู้ใช้บัตรต้องรับผิดแม้บัตรถูกขโมยเป็นข้อตกลงที่ใช้บังคับมิได้ พฤติการณ์บัตรหาย ไม่เคยมีประวัติว่ามอบบัตรให้ผู้อื่นไปใช้ ลายมือชื่อผู้ใช้ ...


ต่อสู้คดีอาญาต่อสู้,ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฎิบัติตามหน้าที่

1 มีนาคม 2560


ต่อสู้คดีอาญาต่อสู้,ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฎิบัติตามหน้าที่ ต่อสู้ คือ ใช้กำลังทำต่อเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงาน ขัดขวาง คือ  ทำให้เกิดอุปสรรคแก่การทำงานของเจ้าพนักงานหรือผู้ต้องช่วยเจ้าพนักงาน(ที่สะดวกไม่มีสิ่งใดหรือบุคคลใดเป็นอุปสรรคกั้นขวางป ...


คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก,เพิกถอนผู้จัดการมรดก

26 กุมภาพันธ์ 2560


สาเหตุที่ต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดก กรณีเจ้ามรดกเสียชีวิตลง เพื่อให้สามารถดำเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดก หรือ ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ หรือจัดการทรัพย์สินของเจ้ามรดกต่อไปได้ เหตุที่จะขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอ ต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดก โดยอาศัยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) เมื ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีให้โดยเสน่หา

12 กุมภาพันธ์ 2560


กรณีผู้ให้ทรัพย์สินแก่ผู้อื่นโดยการส่งมอบทรัพย์ที่ให้ หรือจดทะเบียนการให้ตามกฎหมาย โดยการให้นี้มิได้เป็นการให้เพราะ ให้เป็นบำเหน็จสินจ้าง หรือ ให้สิ่งที่มีค่าภารติดพัน หรือ ให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือ ให้ในการสมรส หากผู้รับให้ทรัพย์สินกระทำการประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรง ตามประมว ...


ฟ้อง , ต่อสู้ คดีเมาแล้วขับ

11 มกราคม 2560


เมาแล้วขับ ทางอาญาผู้ขับต้องรับโทษจำคุกกี่ปี เสียค่าปรับเท่าใด ทางแพ่งผู้เสียหายฟ้องให้ผู้ขับรับผิดชอบ อย่างไรได้บ้าง  ในทางคดีอาญา   - กรณีที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ...


ต่อสู้คดีแพ่งที่ไม่รู้ว่าถูกฟ้อง,ต่อสู้คดีอาญาที่สิ้นสุดไปแล้ว

11 มกราคม 2560


ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ใช้หนี้ โดยไม่ทราบว่าถูกฟ้อง แก้ไขอย่างไร ได้บ้าง ถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีอาญาทั้งที่ไม่ได้ทำผิดและคดีถึงที่สุดไปแล้ว แก้ไขอย่างไรได้บ้าง   คดีแพ่งที่ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ใช้หนี้ โดยไม่ทราบว่าถูกฟ้อง กรณีคดียังไม่ตัดสิน -ขออนุญาตยื่นคำให้การโดยต้องยื่นคำขอทันทีเมื่อท ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีขายฝาก

11 มกราคม 2560


ขายฝาก ครบกำหนดไถ่ ผู้ซื้อฝากไม่ยอมให้ไถ่ ทำอย่างไรได้บ้าง กรณีทำสัญญาขายฝากทรัพย์สิน โดยมีการกำหนดสิทธิให้ซื้อคืนได้ในเวลาจำกัด  หากต่อมาผู้ขายฝากจ่ายเงินครบตามจำนวนแต่ละงวดแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดผู้ซื้อฝากไม่ยอมให้ไถ่ ผู้ขายฝากสามารถฟ้องศาลขอให้บังคับผู้ซื้อฝากรับเงินค่าไถ่ถอนและไปจดทะเบียนไถ่ ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีถ่ายวีดีโอคู่กรณีขณะเกิดเหตุ

11 มกราคม 2560


ถ่ายวีดีโอเจ้าพนักงานขณะกำลังปฎิบัติหน้าที่ซึ่งพิพาทกับตนเองอยู่ ได้หรือไม่ , ถ่ายวีดีโอคู่กรณีขณะเกิดเหตุ ทำได้หรือไม่ อย่างไร โพส แชร์วีดีโอ มีผลอย่างไรบ้าง หากเป็นการถ่ายวีดีโอขณะเจ้าพนักงานกำลังปฎิบัติหน้าที่ซึ่งพิพาทกับตนเองอยู่ หรือ ถ่ายวีดีโอคู่กรณีขณะเกิดเหตุ และนำวีดีโอนั้นไปใช้เป็นพยา ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีหมากัด

8 มกราคม 2560


ถูกหมากัด หรือหมาทำให้ทรัพย์สินเสียหาย   กรณีมีเจ้าของหรือมีผู้ให้อาหารหรือให้ที่อยู่   ๑)คดีแพ่ง หากกัดผู้คนจนได้รับบาดเจ็บ เจ้าของรับผิดใช้ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป ค่าเสียความสามารถในการทำงาน ค่าขาดแรงงานของนายจ้าง ค่าเสียหายที่ใช่ตัวเงิน  แต่หากกัดทำลายทรัพย์สินเสียหาย  ต้อง ...


ฟ้อง ,ต่อสู้คดีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

21 ธันวาคม 2559


ลูกจ้างทดลองงาน กรณีถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก่อนครบกำหนดทดลองงาน เช่นถูกกลั่นแกล้งจนทำงานต่อไปไม่ได้ หรือ ถูกกลั่นแกล้งทำเรื่องเลิกจ้าง หรือ เมื่อครบกำหนดทดลองงานแล้วแกล้งทำการประเมินผลการทดลองให้ไม่ผ่านการประเมิน ลูกจ้างทดลองงาน มีสิทธิเรียก ค่าเสียหายที่ถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม , ค่าขาดประโยชน์จากการท ...


ฟ้องต่อสู้คดี รับจ้างสร้างบ้าน

20 ธันวาคม 2559


กรณีผู้รับจ้างสร้างบ้าน  ทำงานไม่เสร็จตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันเอาไว้  ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์ ลดค่าจ้างลง และยังไม่จ้างค่าจ้างตามที่ตกลงกันเอาไว้ตามสัญญาว่าจ้าง จนกว่าจะมีการส่งมอบงานตามที่ตกลงกันเอาไว้ หรือเลิกสัญญา , เรียกค่าเสียหายเช่น ค่าการงานที่ไปจ้างผู้รับเหมารายอื่นๆทำต่อ ,คิดเบี้ยปรับ ห ...


ฟ้อง,ต่อสู้ คดี พรบ.ป่าไม้

18 ธันวาคม 2559


๑)ข้อหาฝ่าฝืนทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต  สำหรับไม้หวงห้าม(ประเภท ก,ข )นั้น ผู้ใดก็ห้าม "ทำไม้ หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระทำดังกล่าวกับไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กร ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีเช่าซื้อรถ

15 ธันวาคม 2559


สารพันปัญหาเช่าซื้อรถ   ข้อรับผิดชอบของผู้ให้เช่าซื้อ -ผู้ให้เข่าซื้อต้องรับผิดชอบการซ่อม รวมทั้งออกค่าซ่อม ค่าอะไหล่เอง หากรถชำรุดบกพร่องในโครงสร้างหลักของรถจนไม่สามารถขับได้ หากไม่สามารถซ่อมให้ขับได้ดังปกติ  ผู้เช่าซื้อย่อมขอเลิกสัญญาได้ เว้นในสัญญาระบุเป็นอย่างอื่น -ผู้ให้เช่าซื ...


ฟ้อง , ต่อสู้คดี ข่มขืนใจหรือกรรโชกทรัพย์

14 ธันวาคม 2559


ขู่เพื่อนที่ไม่ยอมจ่ายเงินที่ยืมไปคืน ผิดกฎหมายหรือไม่ กรณีที่ ข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำการใดๆ โดย ขู่ว่าจะทำอันตรายหรือใช้กำลังประทุษร้าย(ใช้กำลังทำร้ายร่างกาย,จิตใจ,ใช้วิธีการทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้) จนบุคคลนั้นยอมทำตาม  เป็นความผิดข้อหา ข้อหาข่มเหงใจผู้อื่นให้ยอมทำตาม แต่ถ้าห ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีเช่าทรัพย์

13 ธันวาคม 2559


กรณีผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าแต่ไม่ยอมออกจากทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าต้องแจ้งเป็นหนังสืออย่างน้อย ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ครบกำหนดจ่ายค่าเช่า จากนั้นผู้ให้เช่าสามารถฟ้องขับไล่ ผู้เช่า และเรียกค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถนำทรัพย์นั้นออกให้ผู้อื่นเช่าได้หรือเรียกค่าเสียหายที่ผู้เช่ายังคงอยู่ในทรัพย์ที่เช่าได้ ...


ฟ้อง ,ต่อสู้ พรากผู้เยาว์

9 ธันวาคม 2559


ความผิดฐานพรากผู้เยาว์แบ่งได้ ๓ ประเภท คือ ๑)พรากเด็กไ่ม่เกิน ๑๕ ปี ไปจากบิดามารดาหรือผู้มีอำนาจปกครอง โดยไม่มีเหตุอันควร ๒)พรากเด็กอายุ ๑๕ ถึง ๑๘ ปี ไปจากบิดามารดาหรือผู้มีอำนาจปกครอง โดยเด็กไม่เต็มใจ ๓)พรากเด็กอายุ ๑๕ แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี ไปจากบิดามารดาหรือผู้มีอำนาจปกครอง เพื่ออนาจารหรือหากำไร ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีค้ำประกัน

8 ธันวาคม 2559


กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถฟ้องผู้ค้ำประกันให้รับผิด ตามหนี้ประธาน  รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหม ค่าภาระติดพัน และดอกเบี้ยผิดนัดได้ โดยถ้าผู้ค้ำทำสัญญาค้ำก่อน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๕๘ แล้ว เจ้าหนี้ฟ้องให้ผู้ค้ำต้องรับผิดร่วมกันกับลูกหนี้อย่างลูกหนี้ร่วมได้คือ ๑)ให้ผู้ค้ำรับผิดเต็มจำนวน ๒)ให้ผู้ค ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีแจ้งความเท็จเจ้าพนักงาน

21 พฤศจิกายน 2559


กรณี พูดหรือแสดงข้อมูล ซึ่งผู้พูดหรือแสดงข้อมูล รู้ว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริง ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่จดบันทึกข้อมูลเหล่านั้น ในฐานะพยานหรือผู้เสียหาย โดยการ พูดหรือแสดงข้อมูลที่ไม่จริงนี้  อาจทำให้เจ้าหน้าที่หรือผู้อื่นเสียหาย การกระทำนี้ถือว่าผิดข้อหาแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน   ก ...


ฟ้องต่อสู้คดีผู้ขายไม่โอนทรัพย์ตามสัญญา

21 พฤศจิกายน 2559


กรณีทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือบ้าน  ต่อมาผู้จะขายไม่ยอมดำเนินการโอนบ้านหรือที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายบ้านหรือที่ดิน  หรือทำสัญญาซื้อขาย รถจักรยานยนต์ โดยตกลงว่าเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินครบแล้ว จะไปทำเรื่องโอนให้ แต่เมื่อครบกำหนดแล้วไม่มีการโอนให้ ผู้จะซื้อบ้านหรือที่ดิน หรือ ผู้ซื้อรถจักรยานยน ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

9 พฤศจิกายน 2559


ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งทำงานตามหน้าที่หรือเพราะทำตามหน้าที่ การต่อสู้ประเด็น การดูหมิ่น อาจต่อสู้ว่า  การพูด ด่า หรือ แสดงกิริยาให้อับอาย หรือกระทำการใดๆก็ตามอันเป็นการลดคุณค่าในตัวของเจ้าพนักงานเกิดจากการที่เจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่บกพร่องหรือกลั่นแกล้ง ฯลฯ การต่อสู้ประเด็น เจ้าพนักงาน อา ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีนำบัตรอิเลกทรอนิกส์ผู้อื่นไปใช้

4 พฤศจิกายน 2559


กรณี นำบัตรอิเลกทรอนิกส์ เช่น บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิต ของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ  โดยการนำไปใช้นั้น น่าจะเกิดความเสียหายแก่เจ้าของบัตร หรือประชาชนผู้อื่น  ผู้นำไปใช้มีความผิดข้อหา นำบัตรอิเลกทรอนิกส์ของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ มีโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทหรือ ทั้งจำทั้งป ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีเรียกค่าเสียหายทรัพย์ที่ซื้อแล้วสูญหาย,เสียหาย

20 ตุลาคม 2559


  กรณีซื้อทรัพย์โดยระบุตัวทรัพย์ไว้แล้วหรือดำเนินการใดๆก็ตามเพื่อรู้ราคาของทรัพย์แล้ว  หากต่อมาเกิดความสูญหาย เสียหาย ขึ้นแก่ทรัพย์นั้น โดยเป็นความผิดของลูกหนี้เอง  ทำให้ส่งมอบทรัพย์แก่เราไมได้หรือหากส่งมอบได้ ก็ไร้ประโยชน์กับเรา กรณีนี้เราสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากลูกหนี้  ได ...


ฟ้องต่อสู้คดีเช็ค

11 ตุลาคม 2559


ฟ้องคดีเช็ค กรณีมีการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่อยู่จริงและบังคับชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (๑)ไม่มีเจตนาให้ใช้เงิน หรือ(๒)ขณะออกเช็คไม่มีเงินที่จะใช้ตามเช็ค หรือ (๓)ออกเช็คมาโดยมีจำนวนเงินตามเช็คมากกว่าเงินในบัญชีขณะนั้น หรือ (๔)ออกเช็คมาแล้วถอนเงินออกไปจนไม่พอใช้ตามจำนวนเ ...


ฟ้องถูกรถชนเรียกค่าเสียหาย

2 ตุลาคม 2559


กรณียานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ถูกยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล เช่นกัน ชนจนเป็นเหตุให้ ผู้ขับและยานพาหนะได้รับบาดเจ็บหรือตายและยานพาหนะเสียหาย  ผู้ขับหรือเจ้าของยานพาหนะที่ถูกชน รวมทั้งผู้ขับที่บาดเจ็บหรือผู้ขาดอุปการะกรณีผู้ขับตาย ขอศาลสั่งให ...


เพิกถอนโอนทรัพย์หนีหนี้

1 ตุลาคม 2559


กรณีลูกหนี้สมคบกับผู้อื่นโอนทรัพย์เพื่อหนีหนี้ โดยการยกทรัพย์ให้ผู้อื่น หรือขายทรัพย์แก่ผู้อื่น ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน เจ้าหนี้ขอศาลสั่งเพิกถอน การยกทรัพย์ให้ผู้อื่น หรือขายทรัพย์แก่ผู้อื่น โดยเฉพาะการยกให้นั้น ผู้อื่นที่รับทรัพย์มาไม่ต้องรับรู้ว่าลูกหนี้โอนทรัพย์ ...


ฟ้องขอใช้สิทธิเรียกร้องแทนลูกหนี้

1 ตุลาคม 2559


กรณีที่ลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอก แต่ลูกหนี้ไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกชำระหนี้แก่ลูกหนี้ ทำให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์ไมได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้  เจ้าหนี้สามารถขอใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้แทนลูกหนี้ได้


ฟ้อง,ต่อสู้คดีหมิ่นประมาททางแพ่ง หรือหมิ่นประมาททางอาญา

26 กันยายน 2559


ฟ้องหมิ่นประมาททางแพ่ง       กรณีมีผู้กล่าวหรือ ไขข่าวแพร่หลายถึงตัวเราในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง  ทำให้เราเสียหายแก่ชื่อเสียง ทางทำมาหาได้ ทางเจริญต่างๆ เราสามารถขอศาลสั่งให้ผู้ทำผิด ใช้ค่าเสียหายแก่ชื่อเสียง ทางทำมาหาได้ ทางเจริญต่างๆ ได้ รวมทั้งขอศาลสั่งให้ผู้ทำผิดทำการใดๆเพ ...


คดีผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขอทำนิติกรรมทรัพย์สินของผู้เยาว์

24 กันยายน 2559


คดีผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขออนุญาตศาลทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้เยาว์   ม.๑๕๗๔ นิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ ผู้แทนโดยชอบธรรมจะกระทำมิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต   (1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังห ...


คดีขอเพิกถอนสัญญาเพราะโมฆะหรือโมฆียะ

24 กันยายน 2559


คดีฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมสัญญา   สัญญาที่ทำขึ้นมาโดยไม่ถูกต้องในเรื่อง คู่สัญญา เจตนาที่แสดงออกมา วัตถุประสงค์ของสัญญา รูปแบบของสัญญา ฯลฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ ฟ้องเพิกถอน และเรียกค่าเสียหายต่างๆตามแต่ละกรณีได้ 


ขอตั้งผู้พิทักษ์และทำนิติกรรมแทนผู้เสมือนไร้ฯ

24 กันยายน 2559


คดีขอตั้งผู้พิทักษ์ ผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว  คู่สมรสก็ดี ผู้บุพการี ผู้สืบสันด ...


คดีอาญารับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน

23 กันยายน 2559


การต่อสู้คดีอาญาที่จำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน คำรับสารภาพในชั้นจับกุม กฎหมาย ป.วิ อาญา ห้ามรับฟัง มีผลคือ แม้จำเลยรับสารภาพ ศาลก็ไม่อาจถือว่าในชั้นจับกุม จำเลยรับสารภาพได้ จำเลยสามารถนำพยานหลักฐานมาต่อสู้แก้ต่างได้ว่า ตนเองไม่ได้รับสารภาพหรือรับสารภาพเพราะถูก ข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย ...


คดีฉ้อโกง

4 กันยายน 2559


คดีฉ้อโกง   กรณ๊มีผู้หลอกลวงเรา โดยการแจ้งข้อมูลเท็จ หรือนิ่งเฉยไม่แจ้งความจริงเมื่อควรบอกแ่ก่เรา ทำให้เขาได้ทรัพย์จาก ตัวเราหรือจากผู้อื่นไป หรือทำให้มีการทำลายเอกสารสิทธิ เราสามารถขอให้ศาลสั่งลงโทษ จำคุกหรือปรับผู้ทำผิดได้ รวมทั้งยังสามารถขอให้ ผู้ทำผิดคืนทรัพย์ที่รับไป หากคืนไม่ไ ...


คดีขอตั้งผู้อนุบาลและผู้อนุบาลขอทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้ไร้ความสามารถ

3 กันยายน 2559


คดีขอตั้งผู้อนุบาลและผู้อนุบาลขอทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้ไร้ความสามารถ (กรณีผู้วิลกจริตมีผู้ปกครองผู้อนุบาลคือผู้ปกครอง กรณีผู้วิกลจริตมีคูู่สมรสผู้อนุบาลคือคู่สมรส หากไม่มีผู้ปกครองหรือคู่สมรส ให้ผู้ที่มีคุณสมบติไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเป็นผู้อนุบาลได้ โดยหลักคือ ผู้ดูแลในปัจจุบัน) บุค ...


ขอลดโทษ , รอการกำหนดโทษ , รอลงอาญา

30 สิงหาคม 2559


 ในคดีที่จำเลยยอมรับสารภาพว่ากระทำความผิด หากจำเลยต้องการขอศาลลดโทษที่จะลงโทษแก่จำเลย หรือจำเลยต้องการให้ศาลรอลงอาญาแก่จำเลย หรือหากจำเลยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่ต้องมีคุณสมบัติไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกแต่อยู่ระหว่างรอลงอาญ ...


ร้องขอและคัดค้านตั้งผู้ปกครอง , ร้องขอและคัดค้านทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์

28 สิงหาคม 2559


  คดีขอตั้งผู้ปกครอง กรณีที่ผู้เยาว์ ไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง ญาติผู้เยาว์ อัยการ หรือ  ผู้ที่บิดามารดาที่เสียชีวิตที่หลัง   ระบุในพินัยกรรมให้เป็นผู้ปกครอง สามารถยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครองได้  การคัดค้านขอศาลตั้งผู้ร้องหร ...


ร้องขอคืนของกลาง

27 สิงหาคม 2559


    กรณีถูกศาลสั่งริบทรัพย์สินไปเพราะ ทรัพย์สินนั้นถูกอ้างว่าใช้ในการทำผิด หรือมีไว้เพื่อใช้ในการทำผิด ,เป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการทำผิด , เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ , รับ ,เรียก สินบน ,เพื่อจูงใจให้ทำผิดหรือเป็นรางวัลในการทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา เจ้าของที่แท้จริงซึงไม ...


ฟ้อง,ต่อสู้คดีห้ามใช้นามฯและเรียกค่าเสียหาย

19 สิงหาคม 2559


ห้ามใช้นามฯและเรียกค่าเสียหาย ฟ้องห้ามใช้นามและเรียกค่าเสียหาย กรณีมีผู้โต้แย้งว่า เขาเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิใช้ ชื่อ , นามสกุล ,ชื่อหรือนามสกุลทางการค้า ของเรา หรือมีผู้แอบอ้างใช้ชื่อ , นามสกุล , ชื่อหรือนามสกุลทางการค้างของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เราเสียประโยชน์ เราสามารถขอศาลสั ...


 
Online:  14
Visits:  2,417,500
Today:  216
PageView/Month:  12,691