สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 

รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร

20 กุมภาพันธ์ 2560

มาตรา 65ตรี รายการต่อไปนี้ ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิ(1) เงินสำรองต่าง ๆ นอกจาก(ก) เงินสำรองจากเบี้ยประกันเพื่อสมทบทุนประกันชีวิตที่กันไว้ก่อน คำนวณกำไรเฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 65 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหักเบี้ยประกันภัยซึ่งเอาประกันต่อออกแล้วในกรณีต้องใช้เงินตามจำนวนซึ่งเอาประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกัน ชีวิตรายใดไม่ว่าเต็มจำนวนหรือบางส่วน เงินที่ใช ...
 
Online:  13
Visits:  2,417,483
Today:  199
PageView/Month:  12,674