สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดทนายความคดีแพ่งและพาณิชย์จ้างทำของ สร้างบ้าน ทำสวนหย่อม ฯลฯ
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : จ้างทำของ สร้างบ้าน ทำสวนหย่อม ฯลฯอ่าน 247 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : จ้างทำของ สร้างบ้าน ทำสวนหย่อม ฯลฯ
19/12/2559 20:08:00

จ้างทำของ เช่น รับจ้างสร้างบ้าน จัดแต่งสวน  ปรับปรุงพื้นที่


สัญญาจ้างทำของคือ ผู้รับจ้างตกลงทำงานให้จนแล้วเสร็จและผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างเมื่องานเสร็จ(เป็นสัญญาที่เน้นที่ความสำเร็จของงาน ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิไปกำหนดเวลาการทำงาน  ว่ากล่าวตักเตือนถึงการประพฤติในการทำงานของผู้รับจ้าง  ลงโทษเมื่อทำผิดกฎ)


สิทธิของผู้ว่าจ้าง


-ตรวจสอบงาน ม.๕๙๒


-เลิกสัญญาก่อนงานเสร็จได้ หากผู้รับจ้างไม่เริ่มงานในเวลาอันควรชักช้าฝ่าฝืนสัญญาชักช้าโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ว่าจ้าง โดยคาดว่างานอาจไม่สำเร็จในกำหนด ม.๕๙๓


-บอกล่าวให้แก้ไขงานและนำงานออกให้ผู้อื่นทำต่อไป หากคาดการณ์ได้แน่นอนว่างานนั้นจะเสร็จแต่บกพร่องหรือเสร็จเป็นไปในทางฝ่าฝืนสัญญาเพราะความผิดของผู้รับจ้าง แต่ผู้ว่าจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายที่จ้างคนใหม่เองม.๕๙๔


-ลดสินจ้างหรือเลิกสัญญาเรียกค่าเสียหาย กรณีผู้รับจ้างไม่ส่งงานตามกำหนด หรือตามเวลาสมควรกรณีไม่ได้กำหนดเวลาเอาไว้ ม.๕๙๖ เว้น ผู้ว่าจ้างรับมอบงานที่ส่งช้าไว้โดยไม่อิดเอื้อน ม.๕๙๗


-ยึดหน่วงสินจ้างกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานช้าหรือบกพร่อง เว้นแต่ผู้รับจ้างหาประกันให้ตามควร ม.๕๙๙


-เลิกสัญญาจ้างระหว่างงานยังไม่แล้วเสร็จ โดยจ่ายค่าการงานที่ไปแล้วแก่ผู้รับจ้าง ม.๖๐๕


หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง


-จัดหาสัมภาระแก่ผู้รับจ้าง กรณีตกลงให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหา ม.๕๙๐


-ชำระเงินเมื่อส่งมอบงานตามกฎหมายทุกประการ


ความรับผิดของผู้ว่าจ้าง


-ใช้เงินเมื่อเสร็จงานถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เวลา แบบ  จำนวน ความสมบูรณ์ของงาน ม.๖๐๒


-รับผิดต่อบุคคลภายนอก กรณีผู้รับจ้างงานทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก โดยผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานที่ผิดหรือผู้ว่าจ้างผิดในคำสั่งที่สั่งให้ผู้รับจ้างทำหรือผู้ว่าจ้างผิดในการจัดหาผู้รับจ้าง ม.๔๒๘


สิทธิของผู้รับจ้าง


-ได้รับค่าจ้างเมื่อเสร็จงาน ม.๖๐๒


-ได้รับค่าการงานที่ทำไปลงไปแล้ว หากถูกเลิกจ้างก่อนงานเสร็จ โดยที่ไม่มีความผิด ม.๖๐๕          

        

-นำงานออกให้ผู้รับจ้างช่วงทำต่อได้ เว้นแต่คู่สัญญาตกลงห้ามเอาไว้ ม.๖๐๗


หน้าที่ผู้รับจ้าง


-จัดหาเครื่องมือ        ม.๕๘๘


-กรณีจัดหาสัมภาระเองต้องจัดหาสัมภาระชนิดดี ม.๕๘๙               


-กรณีผู้ว่าจ้างจัดหาสัมภาระให้ ต้องคืนสัมภาระแก่ผู้รับจ้างเมื่องานเสร็จ ม.๕๙๐


ความรับผิดผู้รับจ้าง


-กรณีความชำรุดบกพร่องหรือชักช้าในงานเป็นเพราะ สัมภาระที่ผู้ว่าจ้างจัดให้ หรือคำสั่งของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างรับรู้รับทราบแล้ว ว่าสัมภาระไม่เหมาะสมหรือคำสั่งไม่ถูกต้อง แต่มิได้เตือนผู้ว่าจ้าง ม.๕๙๑


-กรณีงานล่าช้า ที่ผู้ว่าจ้างอิดเอื้อนในตอนรับมอบงาน ม.๕๙๗


-กรณีงานชำรุดบกพร่อง และผู้ว่าจ้างรับมอบงานไปโดยไม่อิดเอื้อนเว้นแต่ความชำรุดบกพร่องไม่ปรากฎในตอนรับมอบหรือผู้รับจ้างปกปิดความชำรุดบกพร่องในตอนมอบงาน ม.๕๙๘


-รับประกันความชำรุดบกพร่องใน ๑ ปี นับแต่ส่งมอบ หรือ ๕ ปี ในงานสิ่งปลูกสร้างที่มิได้ทำจากไม้ เว้นแต่ผู้รับจ้างปกปิดความบกพร่องเอาไว้จึงต้องรับผิดเกินกว่า ๑ปี หรือ ๕ ปีแล้วแต่กรณี


อายุความ


-ฟ้องผู้รับจ้างกรณีงานชำรุดบกพร่อง ๑ ปีนับแต่เห็น ม.๖๐๑


-ฟ้องผู้รับจ้างส่งมอบงานช้า ๑๐ ปี นับแต่ถึงกำหนดส่งมอบ  ม.๑๙๓/๓๐ , ม.๑๙๓/๓๒


-ฟ้องผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้าง ๒ ปี ม.๑๙๓/๓๔


*สัญญาว่าจ้างต้องติดอากรแสตมป์ ๑๐๐๐/๑ บาท เว้นแต่สัญญาไม่ได้ทำในไทยและการทำตามสัญญาไม่ได้ทำในไทย * 
Online:  9
Visits:  2,417,427
Today:  143
PageView/Month:  12,618