สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : เช็คอ่าน 974 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : เช็ค
7/1/2558 15:21:00

เช็ค 

ผู้สั่งจ่าย(เจ้าของเช็ค) สั่งธนาคารจ่ายเงินตามเช็คเมื่อถึงกำหนดแก่ผู้ทรง(คือผู้มีชื่อในเช็ค,ผู้มีเช็คในครอบครอง)

การเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย 

๑)มูลหนี้ต้องถูกต้องตามกฎหมาย

๒)กรณีเช็คที่มิได้ระบุชื่อผู้รับเงินเอาไว้ ต้องมีเช็คอยู่ในครอบครอง

๓)กรณีระบุชื่อผู้รับเงินในเช็คเอาไว้ ต้องมีเช็คอยู่ในครอบครองและต้องมีการโอนสลักหลังเช็คไม่ขาดสาย

๔)กรณีรับเช็คมาหลังธนาคารปฎิเสธการจ่ายเงินก็ถือว่าเป็นผู้ทรง

กรณีออกเช็คไม่ลงวันที่ 

ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถกรอกวันที่ใช้เงินตามที่ตกลงกันไว้ หรือ หลังจากผิดนัดได้

การโอนเช็ค 

๑)เช็คประเภทผู้ถือ โอนได้โดยการส่งมอบ(หากสลักหลังเท่ากับอาวัล(ค้ำประกัน)ผู้สั่งจ่าย)

๒)เช็คประเภทระบุชื่อ โอนได้โดยการสลักหลัง(จะระบุชื่อผู้รับโอนหรือไม่ก็ได้)

๓)เช็คประเภทระบุชื่อและชีดคร่อมเอาไว้(คือ การขีดเส้นคู่ขนานเอาไว้ด้านหน้าเช็ค โดยจะระบุชื่อธนาคารเอาไว้ในระหว่างเส้นนั้นหรือไม่ก็ได้ เพื่อให้จ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้ที่มีชื่อในเช็คผ่านทางธนาคารที่ระบุเอาไว้เท่านั้น) โอนได้โดยการทำเป็นหนังสือส่งถึงลูกหนี้เพื่อให้ทราบว่ามีการโอนและส่งมอบเช็คแก่ผู้รับโอน

๔)เช็คที่มีข้อความ ( ac payee only) ห้ามโอนเปลี่ยนมือ

ความรับผิดตามเช็ค 

๑)ผู้ลงลายมือชื่อในเช็คต้องรับผิดตามเช็ค โดยร่วมกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม คือ ผู้ทรงจะเรียกเงินจากใคร เท่าใด ก่อนหรือหลัง ก็ได้

๒)ผู้อาวัลโดยการอาวัล(ค้ำประกัน) มี ๓ วิธี 

๒.๑)เขียนข้อความในเช็คทำนองว่า ใช้ได้เป็นอาวัล พร้อมลงลายมือชื่อและระบุว่าต้องการอาวัลใคร

๒.๒)ลงชื่อด้านหน้าเช็ค(ผู้ออกเช็คและผู้จ่ายทำไม่ได้เพราะมีลายมือชื่อด้านหน้าอยู่แล้ว)

๒.๓)สลักหลังเช็คผู้ถือ

๓)การรับรอง เฉพาะธนาคารเท่านั้นที่รับรองได้

การใช้เงิน

๑)เช็คที่ออกและใช้เงินในเมืองเดียวกัน ยื่นใน ๑ เดือนนับแต่ออกเช็ค

๒)เช็คที่ออกและใช้เงินคนละเมืองเดียวกัน ยื่นใน ๓ เดือนนับแต่ออกเช็ค ยื่นเช็คเมื่อถึงกำหนดแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินในกำหนด

 -กรณีไม่ยื่นในกำหนด  ผู้สลักหลัง(ไม่รวมสลักหลังผู้ถือ) หลุดพ้นจากเช็ค ส่วนผู้ออกเช็คหลุดพ้นเท่าที่ตนเสียหาย

-กรณียื่นในกำหนดแต่ ธนาคารไม่ใช้เงิน  จึงเรียกเก็บจาก ผู้ออกเช็ค , ผู้รับรอง , ผู้อาวัล , ผู้สลักหลัง ต่อไป

สาเหตุที่ธนาคารอ้างไม่ใช่เงินได้

๑)เงินในบัญชีไม่พอจ่าย(แต่ถ้าเป็นบัญชีเดินสะพัดจ่ายได้)

๒)ยื่นเช็คเกิน ๖ เดือนนับแต่วันออกเช็ค

๓)มีคำบอกว่าว่าเช็คหายหรือถูกลัก

อำนาจในการจ่ายเงินของธนาคารหมดลง

๑)มีการบอกห้ามจ่าย

๒)ผู้ออกเช็คตาย

๓)ศาลสั่งพิทักทรัพย์ผู้ออกเช็ค

- กรณี หากธนาคารจ่ายเงินไปโดยฝ่าฝืนตามที่กล่าวมา ธนาคารต้องรับผิดต่อผู้ออกเช็ค

อายุความ

๑)ผู้ทรงฟ้องผู้ออกเช็ค,ผู้อาวัลผู้ออกเช็ค , ผู้สลักหลังหรือผู้อาวัลผู้สลักหลัง ๑ ปี นับแต่วันถึงกำหนดขึ้นเช็ค

๒)ผู้สลักหลังฟ้องไล่เบี้ย ๖ เดือนนับแต่วันที่ใช้เงินไปหรือวันที่ถูกฟ้อง

๓)ผู้อาวัลฟ้องไล่เบี้ย ๑๐ ปี นับแต่ใช้เงินไป

ข้อต่อสู้คดีของผู้ต้องรับผิดในเช็ค

ผู้รับผิดตามเช็คจะยกข้อต่อสู้ของตนที่มีต่อผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังคนก่อนๆ ขึ้นต่อสู้ผู้ทรงปัจจุบันมิได้ เว้น แต่มีการคบคิดโอนเช็คโดยฉ้อฉล
 
Online:  8
Visits:  2,417,426
Today:  142
PageView/Month:  12,617