สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
49tjf49edf:tContent:ContentUID
edf40wrjww2tContent:Content_Data
เว็บบอร์ดทนายความคดีแพ่งและพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนสามัญ , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัทจำกัด
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัทจำกัดอ่าน 1505 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ห้างหุ้นส่วนสามัญ , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัทจำกัด
7/1/2558 15:15:00

สัญญาหุ้นส่วน 


ถาม  นำที่ดินไปลงทุนกับเพื่อน โดยจะแบ่งกำไรจากกิจการ ถือว่าเป็นสัญญาหุ้นส่วนหรือไม่

ตอบ  เมื่อบุคคลสองคนตกลงทำกิจการร่วมกัน โดยจะแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการนั้น ก็เป็นการทำสัญญาหุ้นส่วนแล้ว


ถาม  กรณีได้เงินจากการที่นำเงินไปลงทุน โดยที่มิต้องคำนึงว่า กิจการจะได้กำไรหรือไม่  ถือว่าเป็นสัญญาหุ้นส่วนหรือไม่

ตอบ  ไม่เป็นเพราะไม่มีการแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการ มีแต่การได้เงินจากการที่นำเงินไปลงทุน


ถาม  อยู่กินกันกับ ช แต่ไม่ได้จดทะเบียน ระหว่างนั้น ช ขอเงินไปลงทุน ต่อมา หาก  ญ.จะฟ้องว่าเป็นหุ้นส่วนได้หรือไม่

ตอบ  ไมได้เพราะไม่มีข้อตกลงเรื่องแบ่งกำไรแต่อย่างใด (แต่ ญ.ยังฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามจำนวนที่ตนทำมาหากินร่วมกันได้อยู่)


ห้างหุ้นส่วนสามัญ 

ถาม  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  คืออะไร

ตอบ  คือสัญญาที่บุคคลสองคนขึ้นไป ตกลงทำกิจการร่วมกันและจะแบ่งกำไรจากกิจการ โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนสามัญ  โดยไม่จำกัดจำนวน


ถาม  ตกลงกับเพื่อนว่าจะทำกิจการร่วมกันและแบ่งกำไรจากกิจการ โดยหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินของกิจการ  โดยไม่จำกัดจำนวน แต่มิได้ตกลงเรื่องใครจะได้กำไรเท่าใดและใครจะจ่ายเท่าใดเมื่อขาดทุน ถือว่าเป็นสัญญาห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือไม่

ตอบ  เป็นเพราะแค่ตกลงกันว่า ทำกิจการร่วมกันและจะแบ่งกำไรจากกิจการ โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนสามัญ  โดยไม่จำกัดจำนวน  ก็ครบถ้วนตามที่กฎหมายต้องการแล้ว


ถาม  ถ้าไม่มีทรัพย์สิน สามารถลงหุ้นเป็นแรงงานได้หรือไม่

ตอบ ได้ ขอให้มีสิ่งใดมาลงหุ้นก็ได้


ถาม  ลงหุ้นเป็นหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่ง ต่อมาเปลี่ยนใจอ้างว่า ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนหุ้นแก่ห้างหุ้นส่วนสามัญ ได้หรือไม่

ตอบ  เมื่อตกลงนำหุ้นมาร่วมลงหุ้นแล้ว แม้ไมได้จดทะเบียนโอนตามกฎหมายก็ ถือว่าหุ้นที่นำมาลงเป็นของห้างหุ้นส่วนแล้ว อ้างตามที่กล่าวมาไม่ได้


ถาม  ใครสามารถเป็นหุ้นส่วนที่มีอำนาจจัดการ(หุ้นส่วนผู้จัดการ)กิจการของห้างหุ้นส่วนสามัญ

ตอบ  กรณีตกลงเลือกบุคคลใดไว้ก็เป็นไปตามที่ตกลง แต่หากไม่มีการตกลงกันไว้ หุ้นส่วนทุกคนมีอำนาจจัดการกิจการได้ โดยความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนทุกคนกับหุ้นส่วนผู้จัดการ เป็นไปในรูปแบบตัวการและตัวแทน


ถาม  หุ้นส่วนที่ไม่ปรากฏชื่อในสัญญา จะฟ้องให้รับผิดตามสัญญาที่หุ้นส่วนคนอื่นๆทำกับบุคคลภายนอกได้หรือไม่

ตอบ  ไมได้เพราะถือเป็นการเข้าถือเอาประโยชน์จากสัญญาที่ไม่มีชื่อตน ผู้ที่จะเป็นโจทก์ฟ้องได้คือ หุ้นส่วนผู้ทำสัญญา ส่วนหุ้นส่วนที่ไม่ปรากฏชื่อ เป็นได้แค่โจทก์ร่วม


ถาม  กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ ทำกิจการให้เช่ารถ ต่อมาห้างฯผิดสัญญา  คู่สัญญาสามารถฟ้องหุ้นส่วนทุกคนได้หรือไม่

ตอบ  ได้เพราะหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินของกิจการ ตามวัตถุประสงค์ของห้างฯ โดยไม่จำกัดจำนวน


ถาม  กรณีข้างต้น หากวัตถุประสงค์ของห้างฯเป็นโรงแรมอย่างเดียวเท่านั้นแต่ โดยการเช่ารถเพื่อใช้เกี่ยวกับรับส่งลูกค้าที่มาพักที่โรงแรม ต่อมาห้างฯผิดสัญญาไม่จ่ายค่าเช่ารถ  คู่สัญญาสามารถฟ้องหุ้นส่วนทุกคนได้หรือไม่

ตอบ  ได้แม้ว่ากิจการเช่ารถจะมิใช่วัตถุประสงค์ของห้างแต่ก็เกี่ยวกับกิจการที่กระทำไปเพื่อให้ดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของห้างเช่นกัน


ถาม  ที่ว่ารับผิดในหนี้ของห้างฯโดยไม่จำกัดจำนวนนั้น ให้เริ่มรับผิดตั้งแต่เมื่อใด

ตอบ  ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องเริ่มรับผิดในหนี้ของห้างย้อนหลังขึ้นไปนับแต่ตนเข้าเป็นหุ้นส่วนและตนออกจากการเป็นหุ้นส่วน


ถาม  กรณีมิได้ลงหุ้น แต่แสดงออกว่าเป็นหุ้นส่วนด้วยวิธีการใดๆก็ตาม หรือ รู้ว่าเขาอ้างชื่อตนเป็นหุ้นส่วนแต่ไม่คัดค้าน มีคามรับผิดอย่างใดหรือไม่

ตอบ  ต้องรับผิดเช่นเดียวกันกับหุ้นส่วนทุกคน


การเลิกห้างฯสามัญ


ถาม กรณีใดบ้างที่จะขอเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญสามัญได้

ตอบ  ๑)เป็นไปตามสัญญา , หมดเวลา , เสร็จกิจการ , ในกิจการที่ไม่มีกำหนดเวลาโดยหุ้นส่วนคนหนึ่งขอเลิกล่วงหน้า ๖ เดือนก่อนสิ้นรอบบัญชี ,หุ้นส่วนคนใดตาย(เว้นหุ้นส่วนที่เหลือยอมให้มีการโอนหุ้นของคนตายไปให้คนอื่นทำต่อ) ,ล้มละลาย ,ไร้ความสามารถ

๒)โดยศาลสั่งเมื่อหุ้นส่วนผิดสัญญาโดยจงใจหรือประมาทร้ายแรง , กิจการขาทุนไม่มีหวังจะฟื้นตัวได้ , เหลือวิสัยที่จะดำรงต่อไปได้

 

ถาม  กรณีห้างฯผิดนัด เจ้าหนี้จะฟ้องใครได้บ้าง

ตอบ ฟ้องหุ้นส่วนทุกคนได้

 

การชำระบัญชี 


ถาม  การชำระบัญชี คืออะไร และมีเหตุผลใดต้องดำเนินการ

ตอบ   การดำเนินการเพื่อให้ทราบว่ามีทรัพย์สิน หนี้สิน เท่าใด เพื่อจะได้นำเงินจากกิจการไปใช้หนี้บุคคลภายนอก ,   ใช้เงินทดรองจ่าย  และค่าใช้จ่ายอื่นๆของห้างฯสามัญที่กำลังจะเลิก จากนั้นหากมีเงินเหลือเท่าใดก็จะเฉลี่ยเป็นกำไร คืนแก่หุ้นส่วน แต่ถ้าขาดทุนก็ต้องเฉลี่ยกันจ่าย ทั้งนี้ต้องมีการชำระบัญชีเสร็จสิ้นไปก่อน จึงจะสามารถฟ้องขอแบ่งหุ้นได้


ถาม  กรณีใดบ้างที่จะไม่ต้องชำระบัญชี

ตอบ ๑)หุ้นส่วนตกลงจัดการทรัพย์สินกันได้

๒)ห้างล้มละลาย

๓)ไม่มีความจำเป็นต้องชำระบัญชี เช่น ไม่มีหนีสิน , ไมมีกำไร


ห้างหุ้นส่วนจำกัด


ถาม  ห้างหุ้นส่วนจำกัด คืออะไร

ตอบ  บุคคลสองคนประกอบไปด้วย หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดและหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดตกลงทำกิจการร่วมกัน โดยจะแบ่งกำไรที่ได้จากกิจการนั้น 


ถาม  คำว่าไม่จำกัดความรับผิด หมายถึงอะไร ตามเรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ตอบ  คือ รับผิดในหนี้สินของห้างฯในหนี้จนกว่าจะหมด


ถาม  ใครเป็นผู้มีอำนาจจัดการกิจการข้องห้างฯได้

ตอบ  หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดเท่านั้นจึงจะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจจัดการกิจการของห้างฯได้


ถาม  กรณีหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดเข้าไปดำเนินกิจการของห้างฯ  จะมีผลอย่างไร

ตอบ  หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดต้องรับผิดในหนี้ขอห้างฯโดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่จะได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทน หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดเฉพาะเรื่อง


ถาม  กรณี หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด ยอมให้ ห้างฯนำชื่อไปใช้เป็นชื่อห้างฯ  มีผลอย่างไร

ตอบ  หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดต้องรับผิดในหนี้ขอห้างฯโดยไม่จำกัดจำนวน


ถาม  กรณี ก่อนจะเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคยเป็นห้างฯสามัญมาก่อน  หลังจากจดทะเบียนเป็นห้างฯจำกัดแล้วจะมีผลต่อหนี้สินของอย่างไร

ตอบ ก่อนจดทะเบียน ย่อมเป็นห้างฯสามัญอยู่ หุ้นส่วนทุกคนจึงต้องรับในหนี้ไม่จำกัดจำนวน แต่หลังจากจดทะเบียนแล้ว หุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดตามประเภทของการเป็นหุ้นส่วนของตนเอง โดยหากเป็น หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดรับผิดในหนี้ของห้างฯตามจำนวนหุ้นที่ค้างส่งหรือได้ถอนไปหรือจำนวนเงินปันผลและดอกเบี้ยที่ได้รับไปโดยทุจริตหลังตนเองล้มละลายและหากเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ก็ต้องรับผิดในหนี้ของห้างฯทั้งหมด


ถาม  กรณีห้างฯผิดนัด เจ้าหนี้จะฟ้องใครได้บ้าง

ตอบ ฟ้องหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดและห้างฯได้ แต่จะฟ้องหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดได้ เมื่อเลิกห้างฯแล้ว

 

ถาม  ที่ว่ารับผิดในหนี้ของห้างฯโดยไม่จำกัดจำนวนนั้น ให้เริ่มรับผิดตั้งแต่เมื่อใด

ตอบ   ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องเริ่มรับผิดในหนี้ของห้างฯใน ๒ ปีย้อนหลังขึ้นไป นับแต่ตนออกจากการเป็นหุ้นส่วน


การชำระบัญชี คือ การดำเนินการเพื่อให้ทราบว่ามีทรัพย์สิน หนี้สิน เท่าใด เพื่อจะได้นำเงินจากกิจการไปใช้หนี้บุคคลภายนอก ,   ใช้เงินทดรองจ่าย  และค่าใช้จ่ายอื่นๆของห้างฯสามัญที่กำลังจะเลิก จากนั้นหากมีเงินเหลือเท่าใดก็จะเฉลี่ยเป็นกำไร คืนแก่หุ้นส่วน แต่ถ้าขาดทุนก็ต้องเฉลี่ยกันจ่าย ทั้งนี้ต้องมีการชำระบัญชีเสร็จสิ้นไปก่อน จึงจะสามารถฟ้องขอแบ่งหุ้นได้


ถาม  กรณีใดบ้างที่จะไม่ต้องชำระบัญชี

ตอบ ๑)หุ้นส่วนตกลงจัดการทรัพย์สินกันได้

๒)ห้างล้มละลาย

๓)ไม่มีความจำเป็นต้องชำระบัญชี เช่น ไม่มีหนีสิน , ไมมีกำไร

 

บริษัทจำกัด 

จัดตั้งขึ้นโดยมีผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย ๓ คน เข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณสนธิ์ และแบ่งหุ้นออกเป็นมูลค่าเท่าๆกัน โดยรับผิดจำกัดตามจำนวนค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ


กิจการที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ 

ต้องเป็นกิจการที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณสนธิ์ เป็นไปตามวัถุประงค์ของบริษัทเท่านั้น


ความรับผิดในหนี้ของผู้ก่อการต่อหนี้บริษัท 

ผู้เริ่มก่อการต้องรับผิดในหนี้ของบริษัทที่เกิดขึ้นก่อนมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยไม่จำกัดจำนวน

 

ความรับผิดของผู้ถือหุ้นต่อบริษัท 

รับผิดส่งใช้ค่าหุ้นจนครบ


ความรับผิดของผู้ถือหุ้นต่อบุคคลภายนอก(เจ้าหนี้บริษัท) 

รับผิดจำกัดตามจำนวนค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ


การชำระค่าหุ้น 

ผู้ถือหุ้นจะขอหักหนี้กับบริษัทไม่ได้


การโอนหุ้นระบุชื่อ  

ต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน พร้อมพยาน ๑ คนมิฉะนั้นเป็นโมฆะ(แต่การตกลงซื้อขายหุ้นนั้นยังไม่ต้องทำตามรูปแบบการโอนก็ได้ )


การโอนหุ้นผู้ถือ 

ทำได้โดยส่งมอบหุ้นเท่านั้น


การโอนหุ้นที่จะอ้างแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทได้ 

ต้องมีการจดแจ้งการโอน พร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับโอน ที่อยู่ ลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นเว้นแต่กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะทราบถึงการโอนแล้ว


การบริหารจัดการบริษัท 

    ทำได้โดย กรรมการผู้จัดการเรียกประชุมปีละ ๑ ครั้ง เรียกว่าประชุมสามัญจะทำใน ๖ เดือนนับแต่จัดตั้งบริษัท และอีกครั้งทุกสิ้นปี  แต่ถ้าเป็นการประชุมระหว่างปีเรียกว่าประชุมวิสามัญ โดยในแต่ละการประชุมจะมีการ ประกาศหนังสือพิมพ์อย่าน้อย ๒ ครั้ง ล่วงหน้าวันประชุม ๗ วันและส่งไปรษณีย์ตอบรับไปหาผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนวันประชุมไม่น้อยว่า ๗ วัน เพื่อให้ทราบ วัน เวลา สถานที่และกิจการ ที่จะทำการประชุมลงมติ  ทั้งนี้หากมิได้ดำเนินการตามที่กล่าวมา จะเป็นเหตุเพิกถอนมติที่ประชุมได้โดยต้องฟ้องใน ๑ เดือน(๓๐ วัน) นับแต่ลงมติ


ความรับผิดของกรรมการผู้จัดการต่อบุคคลภายนอก 

  กรรมการผู้จดการไม่ต้องรับผิด หากทำตามมติที่ประชุม   แต่หากกรณีทำนอกเหนือมติที่ประชุม กรรมการผู้จัดการต้องรับเอง เว้นแต่ทำนอกเหนือมติที่ประชุม และอยู่ในวัตถุประสงค์บริษัทและบริษัทให้สัตยาบัน บริษัทรับผิด


ความรับผิดของกรรมการผู้จัดการต่อบริษัท 

  หากกรรมการผู้จัดการ ทำให้บริษัทเสียหาย บริษัทฟ้องกรรมการผู้จัดการได้ ถ้าบริษัทไม่ฟ้อง ผู้ถือหุ้นฟ้องได้


การเลิกบริษัท 

(1) ถ้าในบังคับของบริษัทมีกำหนดกรณีอันใดเป็นเหตุที่จะเลิกกัน เมื่อกรณีนั้น
(2) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นไว้เฉพาะกำหนดกาลใด เมื่อสิ้นกำหนดกาลนั้น
(3) ถ้าบริษัทได้ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่อย่าง เดียว เมื่อเสร็จการนั้น
(4) เมื่อมีมติพิเศษให้เลิก
(5) เมื่อบริษัทล้มละลาย

 
 นอกจากนี้ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจำกัดด้วยเหตุต่อไปนี้ คือ

 
(1) ถ้าทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประ ชุมตั้งบริษัท
(2) ถ้าบริษัทไม่เริ่มทำการภายในปีหนึ่งนับแต่วันจดทะเบียนหรือหยุดทำ การปีหนึ่งเต็ม
(3) ถ้าการค้าของบริษัททำไปก็มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว และไม่มีทาง หวังว่าจะกลับฟื้นตัวได้
(4) ถ้าจำนวนผู้ถือหุ้นลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึงสามคน
แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัทหรือทำผิด ในการประชุมตั้งบริษัท ศาลจะสั่งให้ยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัทหรือให้มีการ ประชุมตั้งบริษัทแทนสั่งให้เลิกบริษัทก็ได้ แล้วแต่จะเห็นควร 


การชำระหนี้ 

   ตราบใดที่ยังชำระบัญชีไม่เสร็จสิ้น บริษัทยังคงมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ต่อไป   
Online:  8
Visits:  2,385,815
Today:  27
PageView/Month:  6,648