สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
49tjf49edf:tContent:ContentUID
edf40wrjww2tContent:Content_Data
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : หนี้อ่าน 1089 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : หนี้
7/1/2558 14:42:00

ลูกหนี้ผิดนัด 

ถาม  กรณีสัญญากำหนดวัน เดือน ปี ให้ใช้หนี้แล้ว ครบกำหนดลูกหนี้ไม่ทำตามสัญญา ต้องทำหนังสือทวงหรือไม่

ตอบ  ไม่ต้อง เพราะสัญญากำหนดวันครบกำหนดไว้แล้ว

ถาม กรณีไม่ได้กำหนดวันชำระหนี้แน่นอนเอาไว้ จึงไม่ทราบวันชำระหนี้ ต้องทำหนังสือทวงหรือไม่

ตอบ ต้องทำ

ถาม กรณีวันครบกำหนดเป็นวันหยุดราชการเจ้าหนี้ปิดทำการ ลูกหนี้ไม่อาจทำการได้   ผิดนัดหรือไม่

ตอบ  ไม่ผิด เพราะเจ้าหนี้ไม่พร้อมรับชำระหนี้


เจ้าหนี้ผิดนัด 

ถาม  ยืมเงินไป แต่จะคืนเป็นสิ่งของ แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับ ถือว่าเจ้าหนี้ผิดนัดรับชำระหนี้หรือไม่

ตอบ  ไม่ผิดเพราะลูกหนี้ จ่ายหนี้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของหนี้

ถาม ลูกหนี้ติดต่อ ขอจ่ายหนี้ ทั้งๆที่เงินไม่พอจ่ายหนี้  ถ้าเจ้าหนี้ปฎิเสธไม่รับชำระหนี้ เจ้าหนี้ผิดนัดหรือไม่

ตอบ  ไม่ผิดเพราะ ลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะชำระหนี้ได้

ถาม  ผลเมื่อเจ้าหนี้ผิดนัดรับชำระหนี้ คืออะไร

ตอบ  เจ้าหนี้,ลูกหนี้ เรียกค่าเสียหาย, ดอกเบี้ยนับจากผิดนัดไม่ได้


ค่าเสียหาย 

ถาม  กำไรหรือขาดทุนเพราะต้องทำตามสัญญาเดิมที่ลูกหนี้ผิดนัด เป็นค่าเสียหายโดยตรงจากการผิดสัญญาหรือไม่

ตอบ  ใช่

ถาม  กำไรหรือขาดทุนจากการที่เจ้าหนี้จะได้หรือเสียจากบุคคลภายนอก เป็นค่าเสียหายพิเศษหรือไม่

ตอบ  เป็น

ถาม  การเรียกค่าเสียหายพิเศษ ต้องทำอย่างไร

ตอบ  แจ้งหนังสือล่วงหน้าแก่ลูกหนี้ ว่าตนเองจะได้ จากบุคคลภายนอก หากลูกหนี้ผิดนัด

ถาม  กรณีที่ต่างคนต่างประมาทขับรถชน ค่าเสียหายที่จะได้หรือเสีย พิจารณาจากสิ่งใด

ตอบ พิจารณาจาก ฝ่ายใดเป็นผู้ก่อความเสียหายมากกว่ากัน และรับผิดตามส่วนที่ตนก่อขึ้น


รับช่วงสิทธิ์ 

ถาม รับช่วงสิทธิ คืออะไร

ตอบ คือ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในหนี้ เข้าใช้หนี้แทนลูกหนี้

ถาม  เป็นคนค้ำประกันลูกหนี้ ต่อมาลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้ จึงจ่ายแทนลูกหนี้ไป กรณีนี้สามารถดำเนินการกับลูกหนี้ได้อย่างไร

ตอบ  เรียกให้ลูกหนี้จ่ายหนี้ที่จ่ายไปแทนคืนได้ เนื่องจากมีสิทธิเหมือนเป็นเจ้าหนี้


ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ 

ถาม  ลูกหนี้ติดเงินแต่ไม่มีเงินใช้เหนี้ ต่อมาเจ้าหนี้รู้ว่ามีผู้ติดเงินลูกหนี้  เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกเงินจากผู้ติดเงินได้หรือไม่

ตอบ  ได้ถือเป็นการใช้สิทธิเรียกของแทนลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ไม่ใช้สิทธิ ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบไมได้รับชำระหนี้

ถาม  ลูกหนี้ติดเงินแต่ไม่ยอมใช้ทั้งๆที่มีเงินใช้ และลูกหนี้สามารถฟ้องเรียกเงินตามเช็คได้ เจ้าหนี้ฟ้องแทนได้หรือไม่

ตอบ  ไมได้เพราะ อย่างไรลูกหนี้ก็ยงมีเงินจ่าย เจ้าหนี้ไม่เสียเปรียบเพราะลูกหนี้ไม่ใช้สิทธิฟ้องแต่อย่างใด

ถาม  กรณี ข้างต้นหากเช็คนั้นออกเพราะเป็นหนี้พนัน จำเลยยกข้อต่อสู้นี้สู้เจ้าหนี้ได้หรือไม่

ตอบ  ได้เพราะเป็นข้อต่อสู้ที่เกิดก่อนฟ้อง(ข้อต่อสู้ที่เกิดหลังฟ้องนำมาใช้ไม่ได้)


เพิกถอนฉ้อฉล 

ถาม ลูกหนี้มีทรัพย์สินแต่ไม่พอใช้หนี้  ต่อมารู้ว่าเจ้าหนี้ฟ้อง จึงโอนทรัพย์สินไป เพื่อหนีบังคับคดี  เจ้าหนี้เพิกถอนได้หรือไม่

ตอบ  ได้เพราะลูกหนี้โอนทรัพย์สินไปทำให้มีทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้เจ้าหนี้

ถาม  ซ้อแหวน  ๑ วงต่อมาลูกหนี้ขายคนอื่นได้ราคาดีกว่าจึงขายไป เจ้าหนี้เพิกถอนได้หรือไม่

ตอบ ได้ เพราะลูกหนี้โอนทรัพย์สินไปทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบไม่ได้รับชำระหนี้เป็นแหวนที่ตกลงซื้อ

ถาม  เป็นเจ้าหนี้กู้ยืมแต่ยังไม่ได้ฟ้องศาลขอให้จ่ายเงินตามหนี้กู้ยืม จะฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

ตอบ ได้ ขอแค่เป็นเจ้าหนี้ในตอนที่ฟ้องเพิกถอนก็พอ

ถาม  กรณีที่ผู้รับโอนจากลูกหนี้  ไม่รู้จุดประสงค์ว่าลูกหนี้ทำเพื่อหนีเจ้าหนี้ ฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้ ผู้รับโอนจากลูกหนี้  ต้องรู้จุดประสงค์ว่าลูกหนี้ทำเพื่อหนีเจ้าหนี้ด้วย

ถาม ลูกหนี้ยกที่ดินให้คนอื่นเพื่อหนีหนี้ โดยที่ผู้รับโอนไม่ทราบมาเป็นการหนีหนี้  ฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

ตอบ  ได้เพราะ กรณีให้ ลูกหนี้รู้แค่ฝ่ายเดียวก็พอ

ถาม กรณีผู้รับโอน โอนทรัพย์ที่ลูกหนี้โอนมาให้ผู้อื่นไป โดยผู้รับโอนทอดที่สองไม่ทราบเรื่องก่อนฟ้องเพิกถอน จะเพิกถอนได้หรือไม่

ตอบ  ไมได้เพราะกฎหมายคุ้มครองผู้รับโอนโดยสุจริต ก่อนมีการฟ้องเพิกถอน

ถาม ต้องฟ้องเพิกถอนภายในกี่ปี

ตอบ ๑ ปีนับแต่รู้เรื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่มีการโอนของลูกหนี้ไปยังผู้รับโอน


สิทธิยึดหน่วง 

ถาม  มีคนเอารถมาซ่อม ต่อมาไม่มีเงินมาจ่ายค่าซ่อม คนซ่อมยึดรถไว้จนกว่าจะได้เงินค่าซ่อมได้หรือไม่

ตอบ  ทำได้ เนื่องจากเป็นหนี้เหนือทรัพย์ที่ยึดไว้ คนซ่อมมีสิทธิยึดหน่วงทรัพย์เอาไว้จนกว่าจะได้เงิน


ลูกหนี้ร่วม เจ้าหนี้ร่วม 

ถาม  ร่วมกันยืมเงินโดยระบุจำนวนของแต่ละคนเอาไว้ ต่อมามีการใช้บางส่วน ที่เหลือยังต้องรับผิดหรือไม่

ตอบ  ต้องรับผิดจนกว่าจะใช้หมด

ถาม  ขับรถคนละคันไปชน คนเดินถนนคนเดียวกัน  หากแบ่งใช้ค่าเสียหายแล้วครึ่งหนึ่ง ยังต้องรับผิดที่เหลือหรือไม่

ตอบ  ยังคงต้องรับผิดจนกว่าจะจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดเพราะเป็นหนี้ร่วมที่แบ่งแยกมิได้


โอนสิทธิเรียกร้อง 

ถาม  เป็นหนี้แต่ไม่เงินจ่าย จึงรับปากโอนสิทธิในการรับเงินจากงานที่ทำให้ โดยไมได้ทำเป็นหนังสือ ถูกกฎหมายหรือไม่

ตอบ  การโอนสิทธิเรียกร้อง ต้องทำเป็นหนังสือส่งไปให้ลูกหนี้และ ลงลายมือชื่อผู้โอนจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย

ถาม   กรณีข้างต้น เมื่อโอนสิทธิถูกต้องแล้ว ผู้โอนจะดำเนินการฟ้องร้องหรือยุ่งเกี่ยวกับสิทธิที่โอนไปแล้วได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้ ผู้รับโอนมีสิทธิแค่คนเดียวเท่านั้น

ถาม  กรณีสิทธิเรียกร้องที่โอนมานั้นขาดอายุความแล้ว ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องนี้จะยกข้อต่อสู้ใช้กับผู้รับโอนได้หรือไม่

ตอบ  ทำได้เพราะเป็นข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้มีต่อผู้โอนและเกิดก่อนที่จะมีการโอนสิทธิเรียกร้อง


รับสภาพหนี้ 

ถาม  หนี้ที่ขาดอายุความแล้วนำมารับสภาพหนี้ได้หรือไม่

ตอบ  ไมได้ต้องเป็นหนี้ที่สมบูรณ์ตามกฎหมายบังคับได้ตามกฎหมาย

ถาม หนังสือรับสภาพหนี้ระบุว่า ลูกหนี้รับเป็นหนี้เจ้าหนี้เท่าใด จะใช้ให้เมื่อใด อย่างไร  ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ตอบ  ถูกต้อง

ถาม  หนังสือรับสภาพหนี้ ให้บุคคลภายอกทำแทนลูกหนี้ได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้ ถือว่าไม่ใช่การรับสภาพหนี้แต่อย่างใด

ถาม เมื่อทำหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว ต้องรับผิดตามสัญญาเก่าอีกหรือไม่

ตอบ  รับผิดตามสัญญารับสภาพหนี้เท่านั้น


การชำระหนี้ 

ถาม  จ่ายหนี้ให้กับตัวแทนเจ้าหนี้ แต่ตัวแทนไม่เอาเงินไปให้เจ้าหนี้  ถือว่ามีการใช้หนี้แก่เจ้าหนี้หรือไม่

ตอบ  ถือว่ามีการใช้หนี้แก่เจ้าหนี้แล้ว ตัวแทนจะให้ไม่ให้เงินเจ้าหนี้ก็เป็นเรื่องภายในของบุคคลทั้งสอง


การแปลงหนี้ 

ถาม  การแปลงหนี้ คืออะไร

ตอบ คือการเปลี่ยนสิ่งสำคัญในมูลหนี้ ได้แก่ ตัวลูกหนี้  ลักษณะของสัญญาที่ทำขึ้น เงื่อนไขต่างๆ , ทรัพย์ตามสัญญา

การกระทำการตามสัญญา ฯลฯ

ถาม  หนี้ที่ขาดอายุความ นำมาแปลงหนี้ได้หรือไม่

ตอบ  ได้ ขอแค่เป็นหนี้ที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย

ถาม  การแปลงหนี้ มีวิธีการอย่างไร

ตอบ  ทำเป็นหนังสือ ระบุว่า คู่สัญญายอมรับการเปลี่ยน ตัวลูกหนี้  ลักษณะของสัญญาที่ทำขึ้น เงื่อนไขต่างๆ , ทรัพย์ตามสัญญาการกระทำการตามสัญญา ฯลฯ

ถาม  เมื่อทำการแปลงหนี้แล้ว มีผลต่อการชำระหนี้อย่างไร

ตอบ  ถ้าเปลี่ยนลูกหนี้ ลูกหนี้ใหม่ก็ต้องจ่ายหนี้แทนลูกหนี้เก่า แต่ถ้าเป็นเงื่อนไขในสัญญา ,ลักษณะสัญญาก็ต้องรับผิดตามเงื่อนไขใหม่ตามที่ตกลงกัน 
Online:  16
Visits:  2,385,823
Today:  35
PageView/Month:  6,656