สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
49tjf49edf:tContent:ContentUID
edf40wrjww2tContent:Content_Data
ผู้เขียน : nplegalserviceทนายความ นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ละเมิดอ่าน 3296 / ความคิดเห็น 1
รูปประจำตัว
nplegalserviceทนายความ นวพล ผ่องอำไพ
  • 4 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 2 พฤษภาคม 2555
รูปไอคอน
หัวข้อ : ละเมิด
23/6/2556 16:15:00

ละเมิด
     คือการจงใจ( รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรและคาดได้ว่าจะมีผลอย่างใดเกิดขึ้น และจงใจยังรวมถึงการงดเว้นการทำหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อป้องกันผลนั้นๆ)หรือประมาท(คือไม่ได้ใช้ความระวังตามวิญญูชนซึ่งอยู่ในพฤติการณ์และวิสัยเช่นนั้นอาจใช้ความระวังได้ตามสมควรได้แต่มิได้ใช้ความระวังเพียงพอ)ทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย(ไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับความยินยอมแต่ให้หลังจากกระทำละเมิดแล้วหรือถอนความยินยอมไปแล้วหรือทำเกินกำหนดเวลาที่ให้ความยินยอมหรือ เป็นความยินยอมที่ขัดต่อกฎหมาย,ศีลธรรมอันดีหรือเป็นความยินยอมที่ผู้ให้ความยินยอมไม่ทราบถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือกฎหมายไม่ได้ให้สิทธิทำได้)ทำให้ผู้อื่นเสียหาย(ผู้เสียหายโดยตรงเช่นผู้ถูกกระทำหรือเจ้าของทรัพย์หรือทายาทของบุคคลที่กล่าวมาหรือผู้เสียหายพิเศษเช่นผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สาธารณฟ้องได้,ผลจากความเสียหายนั้นต้องเป็นผลที่เกิดจากการละเมิดโดยตรงด้วย)บุคคลนั้นต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน(เช่นกรณีข้าราชการหากมีหน้าที่โดยตรง แล้วไม่ทำตามหน้าที่หรือกรณีเป็นหัวหน้า แต่ละเลยเมื่อทราบว่าลูกน้องทำผิดกฎไม่ตักเตือนลงโทษหรือไม่ทำตามกฎซะเอง)


(๑)เหตุละเมิดกรณีต่างๆ


๑)ใช้สิทธิเกินส่วน (ต้องมีสิทธิตามกฎหมายเสียก่อนหากไม่มีสิทธิแต่ไปใช้สิทธิเกินส่วนย่อมผิดกฎหมาย รวมทั้งกรณีที่จงใจใช้สิทธิของตนเพื่อให้ผู้อื่นเสียหาย โดยต้องดูเป็นกรณีๆไป ปกติใช้หลักวิญญูชนจะทำเช่นไรในสถานการณ์เช่นนั้น)


๒)กล่าวไขข่าวที่ไม่จริงให้แพร่หลาย(ผู้กระทำต้องควรรู้ว่าไม่จริง ,ผู้ฟังต้องเข้าใจได้ว่าว่าหมายถึงใครหรือบุคคลกลุ่มใดทั้งกลุ่ม และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือทางทำมาหาได้ของผู้ถูกกล่าวถึง เว้นแต่ผู้ที่กล่าวไม่รู้ว่าไม่จริง แต่ตนเองหรือผู้รับข่าวมีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าว ผู้กล่าวจึงไม่ต้องรับผิด)


๓)ลูกจ้างทำละเมิดในทางการที่จ้าง (นายจ้างลูกจ้างต้องมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายครบองค์ประกอบการจ้างแรงงานเสียก่อน,คำว่าทางการที่จ้างหมายถึง ลูกจ้างทำละเมิดขณะที่ยังอยู่ในการทำตามคำสั่งของนายจ้างคือยังไม่เลิกงานหรือกำลังอยู่ในช่วงเดินทางกลับจากทำงาน,รวมทั้งกรณีลูกจ้างใช้ผู้อื่นทำงานตามหน้าที่ของลูกจ้างแม้ว่านายจ้างไม่ทราบถึงการใช้วานก็ตามเว้นแต่ทำสัญญาจ้างแรงงานห้ามไว้,กรณีทำไปเพราะความเอื้อเฟื้อส่วนตัวไม่ใช่ทำตามหน้าที่)กรณีนี้นายจ้างต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้าง และเมื่อนายจ้างจ่ายค่าสินไหมไปแล้วสามารถมาเรียกคืนจากลูกจ้างได้(เว้นแต่ลูกจ้างหรือนายจ้างจะไปทำสัญญายอมความกับผู้ถูกละเมิดโดยลำพังมีผลให้ลูกจ้างหรือนายจ้างที่ไมได้ลงชื่อในสัญญายอมความด้วยไม่ต้องรับผิดและอายุความกรณีนี้จึงต้องใช้อายุความตามสัญญายอมความประนีประนอมยอมความ)


๔)ตัวแทนกระทำละเมิดในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ใช้(ตัวการตัวแทนต้องมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายครบองค์ประกอบเสียก่อน โดยการแต่งตั้งให้ทำกิจการที่ต้องจดทะเบียน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ส่วนกิจการอื่นๆอาจทำหนังสือหรือแต่งตั้งโดยปริยายก็ได้) คำว่าขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ใช้ หมายถึง ตัวแทนทำละเมิดเพราะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายมา,กรณีตัวแทนใช้ผู้อื่นทำงานตามหน้าที่ตัวแทนแม้ว่าตัวการไม่ทราบถึงการใช้วานก็ตามเว้นแต่ทำหนังสือมอบอำนาจหรือตัวการห้ามไว้,กรณีทำไปเพราะความเอื้อเฟื้อส่วนตัวไม่ใช่ทำงานที่ได้รับมอบหมาย)กรณีนี้ตัวการต้องรับผิดร่วมกับตัวแทน และเมื่อตัวการจ่ายค่าสินไหมไปแล้วสามารถมาเรียกคืนจากตัวแทนได้(เว้นแต่ตัวการหรือตัวแทนจะไปทำสัญญายอมความกับผู้ถูกละเมิดโดยลำพังมีผลให้ตัวการหรือตัวแทนที่ไม่ได้ลงชื่อในสัญญายอมความด้วยไม่ต้องรับผิดและอายุความกรณีนี้จึงต้องใช้อายุความตามสัญญายอมความประนีประนอมยอมความ)


๕)ผู้รับจ้างทำของกระทำละเมิด กรณีนี้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดด้วยตนเองฝ่ายเดียว(ไม่สามารถไล่เบี้ยจากผู้รับจ้างได้เพราะเป็นกิจการที่มุ่งถึงความสำเร็จของงาน) หากว่าผู้รับจ้างผิดในงานที่สั่งให้ทำหรือผิดในคำสั่ง(ผู้ว่าจ้างเข้าไปควบคุมการทำงานสั่งงานระหว่างปฎิบัติงาน)หรือผิดในการเลือกหาผู้รับจ้าง


๖)ผู้ไร้ความสามารถทางกฎหมาย(ผู้เยาว์หรือวิกลจริต)กระทำละเมิด กรณีนี้ บิดามารดาตามกฎหมาย ผู้อนุบาล ครู นายจ้าง ผู้รับเลี้ยงดูแล(พ่อแม่หรือญาติหรือใครก็ตามที่รับเลี้ยงให้ข้าวและที่อยู่) ต้องร่วมรับผิดกับผู้ไร้ความสามารถ เว้นพิสูจน์ได้ว่าตนเองใช้ความระวังตามสมควรแล้ว(กรณีผู้เยาว์ไปทำละเมิด โดยที่พ่อแม่ตามกฎหมายไม่ทราบมาก่อน จึงไม่อาจตักเตือนได้ ถือว่าใช้ความระวังตามสมควรแล้ว)


๗)บุคคลหลายคนรวมทั้งผู้ยุยงส่งเสริมหรือช่วยเหลือร่วมกันทำละเมิด ผู้กระทำทุกคนต้องร่วมกันรับผิดแบบลูกหนี้ มีอยู่ ๒ กรณี (ก)กรณีแยกความเสียหายตามส่วนที่ทำละเมิดไม่ได้หรือไม่อาจทราบได้ว่าใครคนใดในกลุ่มเป็นผู้ก่อความเสียหาย เจ้าหนี้จะเรียกให้ใครใช้หนี้เท่าใดก่อนหลังก็ได้และทุกคนต้องร่วมรับผิดจนกว่าจะใช้หนี้หมด (ข)กรณีที่สามารถแยกความเสียหาย ต่างคนต่างรับผิดตามส่วนของตน


๘)เจ้าหน้าที่รัฐทำละเมิดในหน้าที่  กรณีนี้ต้องหน่วยงานรัฐต้นสังกัดเท่านั้น(โดยผู้เสียหายอาจยื่นคำขอต่อหน่วยงานรัฐต้นสังกัดขอให้จ่ายค่าเสียหายก่อนยื่นฟ้องก็ได้ หากไม่จ่ายก็ฟ้องศาลปกครองใน ๙๐ วันนับแต่ได้รับคำวินิจฉัย แต่จะใช้ทั้งสองพร้อมกันมิได้,กรณีเป็นการละเมิดส่วนตัวไม่เกี่ยวกับหน้าที่ต้องฟ้องละเมิดต่อผู้ทำละเมิดเท่านั้น,กรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการเกี่ยวกับการออกคำสั่งทำปกครองแล้วละเมิดต้องฟ้องศาลปกครองแต่หากเป็นการละเมิดตามหน้าที่ซึ่งไม่เกี่ยวกับการออกคำสั่งทางปกครองต้องฟ้องศาลยุติธรรม)


๙)สัตว์มีเจ้าของทำละเมิด เจ้าของต้องรับผิดอันดับแรก หากไม่มีเจ้าของผู้รับดูแลต้องรับผิดชอบ เว้นแต่ใช้ความระวังตามชนิด,วิสัย,พฤติการณ์แล้วหรือถึงอย่างไรก็ต้องเสียหายอยู่ดี


๑๐)โรงเรือนชำรุดก่อความเสียหาย กรณีนี้ผู้ครอบครอง(ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของแต่อย่างใด)ต้องรับผิดชอบ


๑๑)สิ่งของตกจากโรงเรือน กรณีนี้ผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบ


๑๒)ยานพาหนะหรือทรัพย์อันตรายโดยสภาพ,ความมุ่งหมายที่จะใช้,กลไก กรณีนี้ผู้ครอบครอง,ควบคุมต้องรับผิดชอบ(กรณียานพาหนะต้องเป็นก่อความเสียหายแก่อีกฝ่ายที่ไม่ได้ขับขี่ยานพาหนะเท่านั้น, ผู้ควบคุมคือคนขับ ผู้ครอบครองคือ เจ้าของที่มีสติและนั่งไปด้วยหรือผู้เช่ารถที่นั่งไปด้วย ,ความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของรถยนต์ไม่อาจอ้างเพื่อพ้นความรับผิดได้ . กรณีสายไฟที่ทอดไปตามถนน การไฟฟ้าเป็นผู้รับผิดชอบ กรณีสายไฟที่ต่อเข้าไปในบ้านแล้ว ผู้เช่าหรือเจ้าของบ้านต้องรับผิด)


(๒)ค่าสินไหมทดแทนจากการถูกละเมิด


หลักทั่วไป
ศาลพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงและความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นผลโดยตรงจากการละเมิดและค่าเสียหายที่เรียกมาต้องเป็นค่าเสียหายที่กฎหมายกำหนดไว้และไม่ไกลเกินกว่าเหตุละเมิดด้วย(ค่าดำเนินการต่างๆเพื่อให้ได้รับค่าเสียหายถือเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกนเหตุ) กรณีกฎหมายอื่นๆกำหนดหลักเกณท์ค่าเสียหายโดยเฉพาะไว้แล้ว ก็ต้องบังคับใช้ตามกฎหมายนั้น


กรณีผู้เสียหายมีส่วนในการละเมิดด้วย
พิจารณาว่าใครเป็นผู้ก่อความเสียหายมากกว่ากันและชดใช้กันตามส่วน กรณีเท่ากันย่อมไม่อาจเรียกจากฝ่ายใดได้ ศาลยกฟ้อง


กรณีทรัพย์สูญหาย,เสียหาย

หากทรัพย์สูญหายถูกเอาไป ค่าเสียหายคือ ขอให้คืนทรัพย์ แต่หากคืนมิได้ให้ใช้ราคาทรัพย์ ,ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์ กรณีทรัพย์เสียหายคือ ค่าซ่อม หากซ่อมคืนดีดั่งเดิมมิได้ ขอให้ใช้ราคาทรัพย์แทน ,ค่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์

กรณีตายทันที
ค่าปลงศพตามฐานะผู้มีสิทธิเรียกคือผู้ที่มีหน้าที่ปลงศพเช่นทายาทหรือผู้จัดการมรดก,ค่าใช้จ่ายตามจำเป็นและสมควรในงานศพ,ค่าขาดไร้อุปการะ(ไม่จำเป็นต้องอุปการะตอนตายแค่มีหน้าที่ต้องอุปการะตามกฎหมาย,บุตรนอกกฎหมายไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะ


กรณีไม่ตายทันที
ค่าปลงศพตามฐานะผู้มีสิทธิเรียกคือผู้ที่มีหน้าที่ปลงศพเช่นทายาทหรือผู้จัดการมรดก,ค่าใช้จ่ายตามจำเป็นและสมควรในงานศพ,ค่ารักษาก่อนตาย,ค่าขาดประโยชน์จากการทำงานก่อนตาย,ค่าขาดไร้อุปการะ(ไม่จำเป็นต้องอุปการะตอนตายแค่มีหน้าที่ต้องอุปการะตามกฎหมาย,บุตรนอกกฎหมายไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะ),ค่าขาดแรงงาน(กรณีผู้ตายมีความผูกพันต้องทำงานให้บุคคลภายนอก บุคคลภายนอกฟ้องเรียกได้)


กรณีบาดเจ็บ
ค่ารักษาและค่าใช้จ่ายจำเป็นตอนรักษา(กรณีผู้ถูกละเมิดได้รับเงินช่วยเหลือต่างๆตามกฎหมายก็ไม่ทำให้หลุดพ้นความรับผิด,ค่าขาดความสามารถในการทำงาน(นับแต่ถูกละเมิดไปจนถึงอนาคต),ค่าขาดแรงงาน(กรณีผุ้ถูกละเมิดมีความผูกพันต้องทำงานให้บุคคลภายนอก บุคคลนอกฟ้องเรียกได้)ค่าเสียหายที่มิใช่ตัวเงินเช่นค่าเจ็บแผล ค่าเสียโฉม เสียอวัยวะ


กรณีเสียหายแก่เสรีภาพ
ค่าใช้จ่ายที่ตนต้องเสียไปตามจริง ,ค่าขาดแรงงาน(กรณีผู้ถูกละเมิดมีความผูกพันต้องทำงานให้บุคคลภายนอก บุคคลนอกฟ้องเรียกได้) , ค่าเสียหายที่มิใช่ตัวเงิน


กรณีเสียชื่อเสียง
ค่าเสียหายที่มิใช่ตัวเงิน(ขาดประโยชน์จากทางทำมาหาได้,ค่าใช้จ่ายที่เสียไปตามจริง

 

 (๓)อายุความ

 


กรณีแพ่งทั่วไป
     กรณีรู้เรื่องและรู้ตัวผู้ละเมิด ๑ ปีนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐ปีนับแต่เกิดเหตุละเมิด(ใช้กับการเรียกค่าเสียหายเป็นเงินเท่านั้น(กรณีเรียกทรัพย์คืนหรือเรียกทรัพย์คืนถ้าคืนไม่ได้ให้ให้ใช้ราคาไม่ใช่)


กรณีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญา
ต้องเป็นการเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำผิดหรือร่วมทำผิดเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งความใน ๓ เดือนนับแต่รู้เรื่องรู้ตัวแต่อย่างใด  


กรณีฟ้องคดีแพ่งไปก่อนอาญา(ต้องบรรยายให้ครบองค์ประกอบความผิดในส่วนอาญาและการแจ้งความในคำฟ้องคดีแพ่งด้วย) ให้ใช้อายุความอาญา , กรณีฟ้องอาญาไปก่อนแพ่ง(คดียังไม่ถึงที่สุดหรือลงโทษจำคุก) ให้ใช้อายุความคดีแพ่งคืออายุ ๑๐ ปีนับแต่คดีถึงที่สุด

กรณีศาลยกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากจำเลยไม่ได้ทำผิด กลับไปใช้อายุความแพ่งตามที่เหลือแล้วแต่กรณี


 


 

ข้อยกเว้นความรับผิด(นิรโทษกรรม)

๑)กระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย


๒)ทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์เพื่อปัดป้องภยันตรายต่อสาธารณะโดยฉุกเฉิน โดยสมควรแก่เหตุ


ทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์เพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของบุคคลภายนอกจากภยันตรายโดยฉุกเฉินเพราะตัวทรัพย์นั้นเองพอสมควรแก่เหตุ โดยภัยนั้นมิได้เกิดจากความผิดของตนเอง


๓)ใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของตน ถ้าตามพฤติการณ์จะขอให้ศาลหรือเจ้าหนี้ที่ช่วยเหลือให้ทันท่วงทีไม่ได้และถ้ามิได้ทำในทันใดมีภัยอยู่ด้วยการที่ตนจะได้สมดั่งสิทธินั้นจะต้องประวิงไปมากหรือถึงแก่สาบสูญ


๔)ผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ชอบที่จะจับสัตว์ของผู้อื่นอันเข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์นั้นและยึดไว้เป็นประกันค่าสินไหมทดแทนอันจะพึงต้องใช้แก่ตนได้และถ้าเป็นการจำเป็นโดยพฤติการณ์แม้จะฆ่าสัตว์นั้นเสียก็ชอบที่จะทำได้
แต่ว่าผู้นั้นต้องบอกกล่าวแก่เจ้าของสัตว์โดยไม่ชักช้า ถ้าและหาตัวเจ้าของสัตว์ไม่พบผู้ที่จับสัตว์ไว้ต้องจัดการตามสมควรเพื่อหาตัวเจ้าของ


จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 1
1
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 1
8/12/2559 15:51:00

ละเมิด 

ถาม  แทงคนบาดเจ็บ โดยไม่เจตนาให้บาดเจ็บ ถือว่าละเมิดหรือไม่

ตอบ  แม้ไม่เจตนาให้บาดเจ็บ แต่ก็เป็นการจงใจทำร้าย  เป็นการละเมิดต้องใช้ค่าเสียหาย


ถาม  ขับรถชนคนบาดเจ็บ  แต่ไม่ยอมลงมาพาคนเจ็บไป รักษา ละเมิดหรือไม่

ตอบ ละเมิดเพราะมีหน้าที่ต้องพาคนเจ็บไปรักษาเนื่องจากขับชน แต่ไม่พาไปรักษา


ถาม  เป็นครู เข้าเวรตามคำสั่งให้ดูความเรียบร้อยของสถานที่ราชการ ต่อมาของหาย ละเมิดโดยประมาทหรือไม่

ตอบ  ไม่ เพราะไม่มีหน้าที่โดยตรงต้องดูแลเฝ้าขโมยแต่อย่างใด


ถาม  กรณีข้างต้น การฟ้องร้องสามารถฟ้อง ครูได้หรือไม่

ตอบ  หากครูทำละเมิดเนื่องจากการปฎิบัติงานตามหน้าที่ราชการ ต้องฟ้องหน่วยงานจะฟ้องครูมิได้ อีกทั้งกรณีข้างต้น ครูไม่มีหน้าที่ทำการตามหน้าที่ราชการแต่อย่างใด(เฝ้าขโมย)จึงจะฟ้องหน่วยงานและครูมิได้

ถาม  กรณีข้างต้น หากครูสั่งเด็กวิ่งรอบสนามจนชักหมดสติ ฟ้องหน่วยงานต้นสังกัดได้หรือไม่

ตอบ  เมื่อครูทำงานตามหน้าที่ราชการคือ สอนหนังสือ อบรมสั่งสอนเด็กจนเกิดละเมิด ย่อมฟ้องต้นสังกัดได้


ถาม  เป็นลมหน้ามืดกะทันหัน ทำให้รถที่ขับมา ชนกำแพงบ้านคนอื่นเสียหาย ละเมิดหรือไม่

ตอบ  เมือไม่เคยเป็นมาก่อนจึงไม่อาจป้องกัน และการเป็นลม ชนกำแพง เกิดจากการไม่ได้สติ ย่อมไม่เป็นการละเมิด


ถาม  ทำสัญญายินยอมให้เอามีดมาฟันในวันนี้ โดยรู้ว่าตนเองจะบาดเจ็บได้ หากถูกฟัน ต่อมาเพื่อนฟันในวันเดียวกันกับที่ให้สัญญา เพื่อนละเมิดหรือไม่

ตอบ  แม้จะให้ความยินยอมให้เอามีดมาฟัน โดยรู้ว่าตนเองอาจบาดเจ็บได้ และเพื่อนฟันในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ แต่เมื่อการฟันเป็นการทำรายร่างกาย ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย การให้ความยินยอมนี้จึงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผิดละเมิด


ถาม  สร้างตึกกลางเมืองในที่ตนเองที่หลัง  แต่สร้างสูงกว่าตึกอื่นๆ จนปิดบังลมที่ผัดมาตึกอื่นๆบ้าง  ละเมิดหรือไม่

ตอบ  สร้างตึกสูงกลางเมืองเป็นเรื่องปกติ บังลมบ้างก็เป็นการใช้สิทธิตามสมควร ไม่ละเมิด


ถาม กรณีเดียวกัน หากสร้างตึกสูงในที่ชานเมือง และปิดบังลมแทบจะทั้งหมด เป็นละเมิดหรือไม่

ตอบ  สร้างตึกสูงชานเมืองไม่เป็นเรื่องปกติ แถมปิดบังลมแทบจะทั้งหมด เป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วนของตนทำให้ผู้อื่นเสียหายเกินควร ผิดละเมิด


ถาม  แชร์ข้อความทางเฟสบุ้คว่าคนอื่นเป็นเอดส์  โดยไม่ตรวจสอบหาหลักฐานก่อน ว่าจริงหรือไม่จริง ต่อมาคนถูกโพส ตรวจเลือดไม่เป็นเอดส์ ละเมิดหรือไม่

ตอบ  แชร์ความเท็จ โดยที่น่าจะตรวจสอบหลักฐานก่อนว่าเป็นหรือไม่เป็น แต่กลับไม่ตรวจสอบก่อนแชร์ ย่อมผิดละเมิด


ถาม  ลูกจ้างใช้คนอื่นขับรถแทน ตามหน้าที่ซึ่งนายจ้างๆ ต่อมาคนขับแทน ขับชนรถคันอื่น นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างหรือไม่

ตอบ ร่วมรับผิดด้วย เพราะการที่ลูกจ้างก็ให้คนอื่นขับแทนก็เป็นการทำงานตามหน้าที่ (แม้นายจ้างไมไดอนุญาตให้คนอื่นขับแทน)


ถาม  เจ้าของรถให้คนอื่นขับรถตนเอง ไปทำธุระให้เจ้าของรถ ต่อมาขับไปชนคนอื่น เจ้าของรับผิดละเมิดหรือไม่

ตอบ รับผิดเพราะ คนขับๆไปทำงานตามที่รับมอบหมาย


ถาม  เจ้าของรถให้คนอื่นยืมรถไปทำธุระของผู้ยืมเอง ต่อมาขับไปชนคนอื่น เจ้าของรับผิดละเมิดหรือไม่

ตอบ ไม่ต้องรับผิดเพราะ คนยืมไม่ได้ขับไปธุระให้เจ้าของรถแต่อย่างใด


ถาม  จ้างคนมาแอบถ่ายรูปโป๊คนอื่น  ผู้จ้างมาผิดละเมิดหรือไม่

ตอบ  ผิด เนื่องจากงานที่จ้างมาให้ทำผิดกฎหมาย


ถาม จ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้าน แต่สั่งให้ใช้วิธีก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ผู้จ้างมาผิดละเมิดหรือไม่

ตอบ  ผิดเนื่องจากคำสั่งที่สั่งให้ทำผิดกฎหมาย


ถาม  จ้างเด็กมาสร้างบ้าน โดยเด็กยังไม่จบช่างก่อสร้างมา ต่อมา บ้านพังล้มใส่คนอื่น ผู้จ้างมาผิดละเมิดหรือไม่

ตอบ  ผิดเนื่องจากการหาคนว่าจ้างไม่ได้มาตราฐาน


ถาม   กรณีที่พ่อแม่ตามกฎหมายเลี้ยงดูบุตร หรือบุคคลเลี้ยงดู คนวิกลจริต หากต่อมา บุตร หรือคนวิกลจริต ไปทำละเมิด บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูคนวิกลจริต ต้องร่วมรับผิดหรือไม่

ตอบ รับผิดเว้นแต่ตนเองระวังตามสมควรแล้ว


ถาม  กรณีใดบ้างที่จะเป็นการดูแล ที่ใช้ความระวังตามสมควร

ตอบ  โดยปกติก็คือ การที่เมื่อทราบว่า บุตรหรือคนวิกลจริต ทำผิดกฎหมายหรือทำการใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นและบอกกล่าวตักเตือน


ถาม กรณี ดูแลบุตรหรือคนวิกลจริตตามปกติและ บุตรหรือคนวิกลจริต ไม่เคยมีพฤติการณ์ว่าจะทำละเมิดมาก่อน แต่อยู่ๆก็ทำละเมิด ถือว่าเลี้ยงดูโดยระวังตามสมควรแล้วหรือไม่

ตอบ  สมควรแล้ว


ถาม  อาจารย์นายจ้างหรือคนรับดูแล ผู้ไร้ความสามารถ ต้องร่วมรับผิดกรณีที่ บุคคลดังกล่าวทำละเมิดหรือไม่

ตอบ  ต้องร่วมรับผิดเว้นแต่ ดูแลระวังตามสมควรแล้ว


ถาม กรณี มีหลายคนร่วมทำร้ายร่างกาย แต่ไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นใครในกลุ่ม นั้น ทุกคนในกลุ่มต้องร่วมรับผิดหรือไม่

ตอบ ร่วมรับผิด


ถาม กรณีข้างต้น หากไม่ได้อยู่ในกลุ่ม แต่ช่วยเชียร์ให้ลงมือทำร้าย ถือว่า ทำละเมิดหรือไม่

ตอบ ทำด้วย ร่วมรับผิดด้วย

ถาม  หมาที่เลี่ยงไว้ออกไปกัดคน เจ้าของรับผิดหรือไม่

ตอบรับผิดเว้นแต่ ได้ดูแลระวังตามพฤติการณ์แล้ว หรือถึงอย่างไร ก็ต้องเกิดความเสียหายขึ้น


ถาม  ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้าง  ที่ไม่ได้ถูกบำรุงรักษา เพียงพอ สร้างความเสียหาย ใครต้องรับผิด

ตอบ ผู้ครอบครอง เว้นแต่จะดูแลระวังตามสมควรแล้ว เจ้าของจึงรับผิดแทน


ถาม ให้คนอื่นยืมรถไปใช้ในกิจการส่วนตัว ต่อมาขับไปชนคน ใครรับผิด

ตอบ คนขับรับผิด เพราะคนขับๆไปทำกิจการส่วนตัวไม่เกี่ยวกับคนออกรถ


ถาม ให้คนอื่นขับรถพาไปทำธุระของคนออกรถเอง ต่อมา คนๆขับไปชนคนเดินอยู่ ใครรับผิด

ตอบ คนออกรถรับผิดเพราะ ขณะชนอยู่ในระหว่างการที่ใช้คนอื่นขับพาไปทำธุระของคนออกรถเอง


ถาม  ให้คนขับรถของคนออกรถไปทำธุระส่วนตัวของคนออกรถ โดยคนออกรถไมได้ไปด้วย  ต่อขับไปชนคนเดิน ใครรับผิด

ตอบ คนออกรถเพราะขณะชนอยู่ในระหว่างการที่ใช้คนอื่นขับพาไปทำธุระของคนออกรถเอง


ถาม กรณีข้างต้น หากคนเดินอยู่ ถูกชนเพราะมีคนผลักคนเดินอยู่ จึงเซเสียหลักถูกชน  คนขับหรือคนออกรถต้องรับผิดหรือไม่

ตอบ ไม่ต้องเพราะเป็นเหตุสุดวิสัย


ถาม  กรณีข้างต้น หากคนเดินอยู่ อยากตายอยู่แล้วจึงกระโดดมาให้รถชนเอง คนขับหรือคนออกรถต้องรับผิดหรือไม่

ตอบ ไม่ต้องเพราะเป็นความผิดของคนถูกชน


ถาม กรณี  ขับรถยนต์ ชนรถยนต์ จะ อ้างให้เจ้าของหรือคนขับ รับผิดเพราะเป็นผู้ครอบครองหรือควบคุมได้หรือไม่

ตอบ ไมได้ ต้องใช้หลักละเมิด ว่า ผู้ใดทำต่อบุคคลอื่นให้เสียหาย ต้องใช้ค่าทดแทน(กล่าวคือ ต้องหาว่าใครเป็นฝ่ายผิด มิใช่ใครเป็นเป็นผู้ครอบครองหรือควบคุม)


ถาม  กรณีเกิดไฟไหม้เพราะ สายไฟที่ผาดอยู่นอกบ้านระเบิดแล้วสะเก็ดไฟกระเด็นมาโนบ้าน ใครรับผิดชอบ

ตอบ การไฟฟ้าเพราะเป็นผู้ครอบครอง


ถาม  กรณีข้างต้น หากเป็นสายไฟที่ต่อเข้ามาในบริเวณบ้านพักแล้ว ใครรับผิดชอบ

ตอบ ผู้ครอบครองบ้าน เพราะถือเป็นผู้ครอบครองไฟฟ้าด้วย


ถาม  ค่าไปหาตำรวจ , หาหลักฐาน , ค่าทนายความ , ค่าขึ้นศาล ค่าดำเนินคดีอื่นๆ เป็นค่าเสียหายคดีละเมิดหรือไม่

ตอบ ไม่เป็น เพราะเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินเหตุละเมิด เป็นการจ่ายเพื่อใช้สิทธิทางกฎหมาย


ถาม  ค่าทดแทน ในคดีละเมิด คืออะไร บ้าง

ตอบ เรียกเงินแทนค่าเสียหาย, เรียกทรัพย์คืน , ใช้ราคาทรัพย์


ถาม  ทำให้คนอื่นตาย ต้องจ่ายค่าทดแทนใดบ้าง

ตอบ  ค่าทำศพ , ค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ ,ค่ารักษาก่อนตาย , ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ก่อนตาย , ค่าขาดไร้อุปการะ , ค่าขาดแรงงาน(นายจ้างคนตายเรียกและกรณีคนตายได้เงินจากองทุนทดแทนหรือเงินช่วยเหลืออื่นๆ ผู้ทำละเมิดจะยกเอาเหตุนี้มาหักลบค่าทดแทนที่ตนต้องจ่ายมิได้)


ถาม  กรณี เป็นลูกนอกสมรส เรียกค่าขาดไร้อุปการะได้หรือไม่

ตอบ  ไมได้เพราะต้องเป็นบุตรตามกฎหมาย


ถาม  กรณีที่พ่อตาย แต่ในความจริง พ่อไม่เคยจ่ายค่าเลี้ยงดูเลย เรียกค่าขาดไร้อุปการะได้หรือไม่

ตอบ  เรียกได้ ขอแค่เป็นลูกตามกฎหมายก็พอ แม้จะไม่เคยส่งเสียก็ตาม


ถาม  ทำให้คนอื่นบาดเจ็บ ร่างกาย หรือจิตใจ ต้องจ่ายค่าทดแทนใดบ้าง

ตอบ  ค่าใช้จ่ายที่เสียไป , ค่าขาดความสามารถในการทำงาน , ค่าขาดแรงงาน , ค่าเสียหายอื่นๆมิใช่ตัวเงิน (โดยรวม คือค่าคุณภาพชีวิตที่ดอยลงไปเพราะถูกละเมิด) และ กรณีผู้บาดเจ็บได้เงินจากองทุนทดแทนหรือเงินช่วยเหลืออื่นๆ ผู้ทำละเมิดจะยกเอาเหตุนี้มาหักลบค่าทดแทนที่ตนต้องจ่ายมิได้)


ถาม  ต้องการฟ้องเรียกเงินจากผู้ละเมิด ต้องฟ้องในกี่ปี

ตอบ ๑ ปีนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้ละเมิด แต่ไม่เกิน ๑๐ นับแต่ละเมิด


ถาม  กรณีละเมิดและผิดกฎหมายอาญาด้วย อายุความจะเป็นอย่างไร

ตอบ  ในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับอาญา ตามกฎหมายให้ใช้อายุความอาญาที่ยาวกว่า


ถาม  กรณียักยอกทรัพย์ ถ้ามิได้แจ้งความใน ๓ เดือน นับแต่รู้เรื่องและรู้ตัว  จะมีผลทำให้คดีแพ่งขาดอายุความด้วยหรือไม่

ตอบ  กรณีนี้แม้มิได้แจ้งความใน ๓ เดือน นับแต่รู้เรื่องและรู้ตัว  ก็ไม่มีผลให้ทำให้คดีแพ่งขาดอายุความเพราะการแจ้งความเป็นการดำเนินการเพื่อดำเนินคดีอาญาเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับฟ้องแพ่งเกี่ยวเนื่องกับอาญา


ถาม  ช่วยอธิบาย การใช้อายุความแพ่งเกี่ยวเนื่องกับอาญา

ตอบ  แบ่งเป็น ๓ กรณี

 ๑) ยังไม่ฟ้องอาญา  ก็เป็นไปตามอายุความคดีแพ่ง (๑ ปีนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้ละเมิด แต่ไม่เกิน ๑๐ นับแต่ละเมิด)

๒) ฟ้องอาญาแล้วศาลตัดสินยกฟ้อง ก็เป็นไปตามอายุความทางแพ่งเท่าที่เหลืออยู่จาก ๑ ปีนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้ละเมิด แต่ไม่เกิน ๑๐ นับแต่ละเมิด

๓)ฟ้องอาญาแล้ว ศาลตัดสินจำคุก ก็นับอายุความ ๑๐ ปี นับแต่คดีถึงที่สุด

จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 1
1

 
Online:  1
Visits:  2,385,808
Today:  20
PageView/Month:  6,641