สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
49tjf49edf:tContent:ContentUID
edf40wrjww2tContent:Content_Data
เว็บบอร์ดทนายความคดีแพ่งและพาณิชย์ครอบครัว หมั้น สมรส สินสมรส ฟ้องหย่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ครอบครัว หมั้น สมรส สินสมรส ฟ้องหย่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรมอ่าน 64624 / ความคิดเห็น 138
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
 • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
 • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ครอบครัว หมั้น สมรส สินสมรส ฟ้องหย่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม
24/2/2555 22:03:00

  ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว  

               เนื่องจากในปัจจุบันนี้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นมากครับ เหตุใหญ่ๆก็คือ หย่าร้างและเกี่ยบกับอำนาจปกครองบุตร ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว โดยทนายความ นวพล ผ่องอำไพ จึงขอนำเสนอหลักกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว ดังต่อไปนี้ครับ

หมั้น

 

 เงื่อนไขของการหมั้น

 

-          ทั้งคู่ต้อง ๑๗ ปีบริบูรณ์และมารดาบิดาของทั้งคู่ต้องยินยอมในการหมั้น

 

แบบของการหมั้น

 

-          ต้องมีการส่งมอบของหมั้นแก่ฝ่ายหญิง

 

 

ผลเมื่อหมั้น

 

- ของหมั้นตกแก่หญิง หากชายผิดสัญญาหมั้น หญิงเรียกค่าทดแทนดังนี้ได้

 

-ค่าทดแทนกรณีเสียหายต่อร่างกายชื่อเสียง

 

-กรณีเตรียมการสมรส

 

-กรณีจัดการทรัพย์สิน อาชีพ

 

              แต่จะฟ้องบังคับชายแต่งงานไมได้และของหมั้นไม่ต้องคืนแก่ชาย

 

หากหญิงผิดสัญญาชายเรียกค่าทดแทนดังนี้ได้

 

- ค่าทดแทนกรณีเสียหายต่อร่างกายชื่อเสียง

 

-กรณีเตรียมการสมรส

 

-กรณีจัดการทรัพย์สิน อาชีพ แต่จะฟ้องบังคับหญิงแต่งงานไมได้และของหมั้นหญิงต้องคืนแก่ชาย

 

สมรส

 

 

เงื่อนไขของการสมรส ต้องไม่เป็นคู่สมรสของผู้อื่นและตกจดทะเบียนสมรส(กรณีสมรสซ้อนเกิดขึ้นระหว่างปี ๒๕๑๙ ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๓๓)ต้องให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะและทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสกลับไปเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่ายแต่ผู้สมรสโดยสุจริตมีสิทธิได้รับมรดกในฐานะทายาทแต่หากสมรสซ้อนเกิดนับแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๓ ลงมาแล้วไม่จำเป็นต้องขอศาลพิพากษาก็เป็นโมฆะได้ โดยผู้มีส่วนได้เสียยกขึ้นอ้าง ส่วนทรัพย์ใดได้มาระหว่างสมรสถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมกันต้องพิสูจน์ว่าใครมีส่วนเท่าใดในทรัพย์แต่ละอย่างและคู่สมรสไม่ว่าจะสุจริตหรือไม่ก็ไม่ได้รับสิทธิรับมรดกในฐานะทายาท

 

สัญญาก่อนสมรส เป็นสัญญาที่ทำเพื่อระบุว่าทรัพย์สินใดที่เป็นของฝ่ายใดที่มีมาก่อนสมรสและเมื่อสมรสแล้วต้องการให้เป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว และใครเป็นผู้จัดการ ทั้งนี้การทำสัญญาก่อนสมรสต้องทำไปพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสจึงจะมีผลตามกฎหมาย

 

สัญญาระหว่างสมรสเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างสมรสเพื่อจัดการทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส(กรณีไม่ได้ทำสัญญาก่อนสมรสไว้ คู่สมรสฝ่ายใดอาจบอกล้างภายในเวลาที่เป็นคู่สมรสกันหรือไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันขาดกัน

 

สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน


(1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส


(2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับ กายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง


(3) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดก หรือโดย การให้โดยเสน่หา


(4) ที่เป็นของหมั้น


-       สินส่วนตัวนั้น ถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดี ซื้อ ทรัพย์สินอื่นมาก็ดี หรือขายได้เป็นเงินมาก็ดี ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มา นั้นเป็นสินส่วนตัว

 

-           สินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ

 

สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน


(1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส


(2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดย การให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส


(3) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว

 

-           สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความ ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้


(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือ โอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้


(2) ก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์


(3) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี


(4) ให้กู้ยืมเงิน


(5) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัว เพื่อการกุศล เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา


(6) ประนีประนอมยอมความ


(7) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย


(8) นำทรัพย์สินไปเป็นประกัน หรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล

 

-           การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยา จัดการได้มิต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง

 

หนี้ร่วม

 

 

หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามี หรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้


(1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือน และจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบ ครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและ การศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ


(2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส


(3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน


(4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ให้สัตยาบัน

 

ผลเมื่อเป็นหนี้ร่วม คู่สมรสต้องร่วมกันรับผิดคนละครึ่ง

 

 เหตุที่คู่สมรสฝ่ายที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถยกขึ้นมากล่าวอ้างต่อศาลเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้หย่าได้คือ

 

-     สามีอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นฉันท์สามีภรรยาหรือภรรยามีชู้(โดยทั้งนี้ผู้ที่จะฟ้องหย่าต้องไม่ได้ให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งในการกระทำนั้นๆและต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในทางใดๆก็ตามกับการกระทำคู่กรณีด้วย)

 

-     สามีหรือภรรยาประพฤติชั่วเป็นเหตุให้อีกฝ่าย อับอายขายหน้าอย่างรุนแรง(เช่น ติดยาบ้า) ,ถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากการเป็นคู่สมรสของอีกฝ่ายหนึ่ง(เช่นเป็นใช้ตำแหน่งหน้าที่โกงกิน),เสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรเมื่อเอาฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยามาคำนึงประกอบ เช่นสามีติดการพนันและชอบขโมยเงินภรรยาหรือเอาของในบ้านไปขายเล่นการพนัน) ทั้งนี้เหตุหย่าตามข้อนี้ผู้ที่จะฟ้องหย่าต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในทางใดๆก็ตามกับการกระทำคู่กรณีด้วย)

 

-     สามีหรือภรรยาทำร้ายหรือทรมานร่างกายจิตใจ หรือหมิ่นประมาท ,เหยียดหยามคู่สมรสหรือบุพการีของคู่สมรส โดยเป็นเหตุร้ายแรง(เช่น ทำร้ายร่างกายภรรยาจนขาหักแขนหัก เข้าโรงพยาบาลเป็นเดือน หรือ ด่าทออีกฝ่ายหรือบุพการอีกฝ่ายด้วยคำหยาบ)

 

-     สามีหรือภรรยา จงใจทิ้งร้างอีกฝ่ายไปเกิน ๑ ปี(เช่น สามีหมดรักภรรยาแล้วจึงหนีไปดื้อๆไม่ใช่สามีไปทำงานที่อื่นแต่ยังรักภรรยาอยู่หรือมีเหตุทะเลาะกันไม่เข้าใจกัน จึงหนีไป)

 

-     สามีหรือภรรยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเกิน ๑ ปีแล้วในความผิดที่คู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยและ

ไม่ว่าทางใดๆและการเป็นสามีหรือภรรยานั้นทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อนเกินควร

 

- สามีภรรยาสมัครใจแยกกันอยู่เกิน ๓ ปีเพราะเหตุไม่สามารถอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาได้โดยปกติสุข(ทั้งสองฝ่ายต้องสมัครใจ ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสมัครใจเช่น ทะเลาะกันบ่อยมาก คู่สมรสจึงตัดสินใจแยกกันอยู่เพื่อตัดปัญหาไม่ต้องทะเลาะกันอีกต่อไป)

 

- สามีหรือภรรยาไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลา ๓ ปีโดยไม่มีใครทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร, คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถูกศาลพิพากษาให้เป็นผู้สาบสูญ

 

- สามีหรือภรรยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายตามควรหรือทำการเป็นปฎิบักษ์ต่อการเป็นสามีหรือภรรยาอย่างร้ายแรง ถึงขนาดที่ทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อนเกินควรเมื่อเอาสภาพและ ความเป็นอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยามาคำนึงประกอบ(เช่น สามีเป็นเกย์ ชอบพาผู้ชายเข้ามานอนที่บ้านหรือไปนอนข้างนอกก็แล้วแต่หรือภรรยาเป็นทอม ไปมีแฟนเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งหรือ ฝ่ายใดรังเกียจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมอยู่บ้านเดียวกันหรือไม่ยอมร่วมหลับนอนกับคู่สมรสอีกฝ่ายโดยที่ไม่ใช่ความผิดของอีกฝ่าย)

 

- สามีหรือภรรยาวิกลจริตมาเกิน ๓ ปีแล้วและยากที่จะหายได้และถึงขนาดทนอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาต่อไปอีกไม่ได้

 

- สามีหรือภรรยาผิดเงื่อนไขตามหนังสือทัณฑ์บนที่ทำเอาไว้(เช่น ภรรยามีชู้และได้ทำหนังสือว่าจะเลิกกับชู้และจะมีแต่สามีคนเดียว ต่อมาสามีจับได้ว่าภรรยายังไม่เลิก)

 

- สามีหรือภรรยาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงและ ยากที่จะหายได้(เช่นโรคเอดส์)

 

- สามีหรือภรรยามีสภาพร่างกายไม่สามารถร่วมประเวณีได้ตลอดกาลโดยที่อีกฝ่ายไม่ได้เป็นคนลงมือทำให้เป็นอย่างนั้น(เช่นอีกฝ่ายประสบอุบัติเหตุรถคว่ำสูญเสียประสาทควบคุมตั้งแต่ช่วงท้องลงไป ขับถ่ายเองไม่ได้ และ แพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถร่วมประเวณีได้ตลอดกาล แต่ถ้ากรณีภรรยาจับได้ว่าสามีมีภรรยาน้อยด้วยความโมโหจึงตัดอวัยวะเพศของสามีไป อย่างนี้ภรรยาฟ้องหย่าเพราะเหตุนี้ไม่ได้เพราะตนเองเป็นผู้ลงมือทำให้สามีมีร่างกายที่ไม่สามารถร่วมประเวณีได้ตลอดกาล)

 

 ทั้งหมดนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราฟ้องหย่าได้ครับ โดยในเวลาฟ้องหย่านั้น ขอแค่เข้าข้อใดข้อหนึ่งก็พอครับ ไม่จำเป็นต้องเข้าทุกข้อ

 

บุตร

 

กรณีบุตรเกิดมาระหว่างชายหญิงสมรสกัน บุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของทั้งคู่ หากบุตรเกิดมาระหว่างชายหญิงไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงฝ่ายเดียวจนกว่า

 

( ก) บิดามารดกจดทะเบียนสมรสกันภายหลัง

 

(ข)บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร

 

( ค)ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรมีเหตุฟ้องดังนี้ในคดีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

 

 (1) เมื่อมีการข่มขืนกระทำชำเรา ฉุดคร่า หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดา โดยมิชอบด้วยกฎหมายในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้

 

 (2) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวหรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดา ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้

 

 (3) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน

 

 (4) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิด หรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น

 

 (5) เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้

 

 (6) เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น

 

 (7) เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร

 

ผลเมื่อเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูนับแต่วันที่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่กรณี และมีสิทธิเรียกค่าขาดไร้อุปการะ

 

อำนาจปกครองบุตร กรณีการสมรสยังไม่สิ้นสุดลง ทั้งสองฝ่ายมีอำนาจปกครองเลี้ยงดูบัตร หากการสมรสสิ้นสุดลงแล้ว ต้องขึ้นอยู่กับว่าได้ตกลงกันในสัญญาหย่าว่ายกเด็กให้ใครเป็นผู้ดูแลและใครเป็นผู้ส่งเสีย กรณีฟ้องหย่า ศาลจะตัดสินว่าเด็กสมควรอยู่กับใครและใครมีอำนาจปกครองบุตรแต่ ทั้งนี้ไม่ว่าเด็กจะอยู่กับใคร หญิงหรือชายอีกฝ่ายไม่สามารถห้ามไม่ให้ อีกฝ่ายหนึ่งพบปะเยี่ยมเยียนเด็กได้แต่อย่างใด

 

บุตรบุญธรรม

 

เงื่อนไขการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

 

-เด็กจะเป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นอยู่ก่อนมิได้เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสตนเอง

 

-ต้องได้รับความยินยอมจากบิดมารดาหากเป็นผู้เยาว์อยู่ กรณีแต่งงานแล้ว คู่สมรสก็ต้องยินยอมให้เป็นบุตรบุญธรรมด้วย

 

ผลเมื่อจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม


- เด็กมีสิทฺธิ์มีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายทุกประการแต่ไม่สูญเสียสิทธิหน้าที่ในครอบครัวเดิม

 

- ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของบุตรบุญธรรม

 

-  ความปกครองอยู่กับผู้รับบุตรบุญธรรมจนถึงวันจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม

 

การขอหนังสือเดินทางให้แก่เด็กที่อายุไม่เกิน 15 ปีเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

          การขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ต่ำกว่าอายุ 15 ปี ในกรณีนี้นะครับ ต้องใช้ ต้นฉบับสูติบัตรเด็กหรือสำเนาและผู้มีอำนาจปกครองเด็ก(พ่อและแม่หรือฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งแล้วแต่ข้อเท็จจริงของครอบครัว)ต้องมาแสดงตัวพร้อมกับทำหนังสือให้ ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ หากมาไม่ได้ ต้องทำหนังสือมอบอำนาจครับ ซึ่งเอกสารเช่นหนังสือให้ยินยอมหรือซึ่งหนังสือมอบอำนาจ ต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับ แต่ทั้งนี้ผู้ปกครองจะไม่มาสองคนเลยไม่ได้นะครับ ต้องอย่างน้อยคนใดคนหนึ่งไม่มาได้ครับ กรณีที่มีผู้ใช้อำนาจปกครองคนเดียวก็ต้องมาเองครับ

         นอกจากนี้ กรณีที่เด็กอยู่ในความดูแลของบิดามาโดยตลอดแต่ มารดากับบิดานั้นไมได้จดทะเบียนสมรสกัน กรณีอย่างนี้ บิดาต้องขอศาลสั่งให้ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเสียก่อนครับ  ส่วน กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนกันไม่ต้องขอครับ ดำเนินการได้เลย แต่หากเป็นกรณีที่เด็กผู้เยาว์เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แล้ว กรณีนี้ มารดาสามารถดำเนินการได้ทันทีเลยครับไม่ต้องรอบิดาของเด็กมาให้ความยินยอม แต่อย่างใดเพียง แต่มารดาต้องไปที่อำเภอเพื่อขอลงบันทึกว่า ตนเองไมได้จดทะเบียนสมรสและแสดงบัตรประชาชนที่แสดงคำหน้าว่า นางสาวให้เจ้าหน้าที่อำเภอเขารับรองให้ครับ แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ ใช้คำนำหน้าว่านาง นะครับ ต้องขอหนังสืออุปการะรับรองบุตรจากอำเภอแทนครับ นอกจากนี้กรณีที่บิดามารดายกบุตรผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมเป็นของคนอื่นไป แล้ว ก็ต้องให้ผู้รับบุตรบุญธรรมมาให้ความยินยอมนะครับ บิดามารดามาให้ความยินยอมไม่ได้แล้วครับ เพราะตามกฎหมายถือว่าไมได้เป็นผู้มีอำนาจปกครองแล้ว กรณีที่ผู้มีอำนาจปกครอง อยู่ต่างประเทศก็สามารถดำเนินการได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลได้อีกเช่นกัน โดยเอกสารที่ต้องใช้และวิธีการต่างๆก็เหมือนกับที่กล่าวไปข้างต้นครับ 

   ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว โดยทนายความนวพล ผ่องอำไพ ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายแก่ทุกท่านครับ สวัสดีครับ


จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 138
รูปประจำตัว
ฉัตร
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 1
2/4/2555 16:46:00

  หนูแต่งานจดทะเบียนสมรสกับสามีค่ะ ต่อมาเขาอยากมีคนใหม่ก็เลยแยกตัวไปอยู่ที่อื่น หนูก้ตามไปขอให้เขากลับมาคืนดีอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ยอมค่ะ สุดท้ายเขาก็ตกลงว่า จะมาอยู่ที่บ้านหนูกับลูกบ้างบางครั้งค่ะ (ปกติเขาจะนอนที่บ้านเขากับแฟนใหม่) ๓ปีต่อมา คราวนี้เมื่อเดือนที่แล้ว มีจดหมายมาหาหนูที่บานบอกว่า หนูกับแฟนสมัครใจแยกกันอยู่คนละบ้านเกิน ๓ ปีแล้ว และเขาต้องการให้หนูไปเซ็นหบ่าให้เขาค่ะ หนูจะทำยังไงดีค่ะ หนูไม่พร้อมที่จะหย่าเลย

รูปประจำตัว
ทนาย นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 2
13/6/2555 15:24:00

  สวัสดีครับ

ตามกฎหมาย หากทั้งสองฝ่ายสมัครใจแยกกันอยู่ ๓ ปีขึ้นไป สามารถฟ้องหย่ากันได้ครับ แต่กรณีที่อีกฝ่ายสมัครใจฝ่ายเดียวนั้น ไม่เป็นเหตุให้หย่ากันได้ครับ ดังนั้นแม้จะเกิน ๓ ปีแล้ว เขาจะยกเอาเรื่องที่ว่าเขาแยกไปอยู่ที่อื่นเกิน ๓ ปีแล้ว มาฟ้องหย่าคุณไม่ได้ครับ

ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว  ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมครับ สวัสดีครับ

รูปประจำตัว
rin
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 3
4/4/2555 19:09:00

   หนูอยู่กับแฟนแบบไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะ ต่อมาท้อง พอคลอดออกมา แฟนก็อยากจะเลิกด้วย แล้วก็พาลูกหนีไปบ้านย่าค่ะ พอหนูตามไปขอคืน เขาก้ไม่ให้ บอกว่า หนูยังเด็กอยู่เลี้ยงไมได้หรอก หนูก็เถียงเขาบอกว่า หนูจะกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ อยากได้ลูกกลับคืน ส่วนแฟนไม่อยากได้คืนค่ะ เขาไม่ยอมบอกว่า เขามีเงินเลี้ยงลูกได้สบายๆ หนูไม่รู้จะทำอย่างไรค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

รูปประจำตัว
ทนาย นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 4
13/6/2555 15:25:00

  สวัสดีครับ

ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ลูกก็เป็นของคุณคนเดียวครับ ยังไงลองคุยแบบจริงจังๆพาญาติผู้ใหญ่ไปคุยขอเด็กคืนด้วยครับ ถ้าไม่ได้อีก สงสัยต้องแจ้งความว่า พรากผู้เยาว์ครับ

ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว  ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมครับ สวัสดีครับ

รูปประจำตัว
นุ่น
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 5
5/4/2555 15:47:00

   เลิกกันกับแฟนค่ะ มีลูกด้วยกัน ๑ คนตอนแรกระบุในใบหย่าว่าให้พ่อดูแลเพราะ หนูทำงานโรงงานไม่มีเวลาค่ะ แต่ตอนหลังออกมาเปิดกิจการของตัวเองแล้ว และทราบว่า พ่อไม่ค่อยดุแล ปล่อยเด็กไว้กับพี่เลี้ยง และตัวเองก้มีแฟนใหม่แล้ว อยากจะขอลูกกลับมาเลี้ยงเองแต่เขาไม่ยอม จะขอเปลี่ยนอำนาจปกครองลูกได้ไหมค่ะ

รูปประจำตัว
ทนายความ นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 6
13/6/2555 15:28:00

  สวัสดีครับ

ขอศาลเปลี่ยนได้ครับ หากมีพฤติการณืเปลี่ยนไปเช่น คุรมีงานมั่นคงและมีเวลาเลี้ยงลูกแล้ว และตัวเขาก็มีภรรยาใหม่และ ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเองครับ หรือตัวเขามีพฤติกรรมไม่ดีไม่เหมาะกับการเป็นพ่อคนครับ

ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว  ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมครับ สวัสดีครับ

รูปประจำตัว
ถนอม
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 7
16/4/2555 11:44:00

   ฟ้องศาลอขหย่า อย่าเดียวไม่ได้ขอแบ่งสินสมรส จะเสียค่าขึ้นศาลเท่าไรครับ

รูปประจำตัว
ทนาย นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 8
13/6/2555 15:23:00

  สวัสดีครับ

ฟ้องหย่าอย่างเดียวไม่เสียค่าขึ้นศาลครับ แต่เสียค่าส่งเอกสารต่างๆ น่าจะไม่เกิน ๑๐๐๐ บาทครับ

ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว  ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมครับ สวัสดีครับ

รูปประจำตัว
ปอม
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 9
19/4/2555 9:23:00

        ผมเคยจดทะเบียนสมรสกับแฟนเก่า และมีลูกด้วยกัน ๑ คนต่อหย่า ได้ระบุให้แฟนเป็นคนดูแล โยผมส่งเสีย ต่อมางานของผมก้าวหน้าจน เดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของ รกิจเอง จึงอยากได้ลูกลับมาเลี้ยงเอง อีกทั้ง ภรรยาเขาก็มีสามรใหม่ไปแล้ว อย่างนี้พอจะมีทางไหมครับ เพราผมเคยบอกกับเขาแล้ว เขาไม่ยอม(เข้าใจว่าคงอยากได้เงินที่ผมส่งเสียให้ลูกทุกเดือนๆครับ)

รูปประจำตัว
ทนาย นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 10
13/6/2555 15:31:00

 สวัสดีครับ การขอเปลี่ยนอำนาจปกครอง บุตรมาที่คุณก็มีทางทำได้ครับ แต่ คุณต้องมีเหตุอ้างต่อศาลว่า ผู้หญิงเขาความประพฤติไม่ดีจนดูแลลูกไม่ได้ครับ เช่น ติดเหล้า เล่นการพนันไม่กลับบ้าน เป็นต้น

ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว  ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมครับ สวัสดีครับ

รูปประจำตัว
ฤทธิ์
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 11
24/4/2555 10:44:00

  ผมมีบ้านของตัวเอง ต่อมาจดทะเบียนสมรสกับแฟน อยู่ด้วยกันได้ ๖ เดือนก้จะหย่ากัน แต่ตอนที่ระหว่างยังไม่หย่ากัน ได้ขายบ้านของตัวเองและได้เงินมาซื้อบ้านอีกที่หนึ่งครับ แฟนก้เลยขอแบ่งบ้านหลังนี้ด้วยแต่ผมไม่ยอมครับ อย่างนี้แฟนขอแบ่งได้ไหมครับ

รูปประจำตัว
ทนาย นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 12
13/6/2555 15:32:00

  สวัสดีครับ สิ่งใดก็ตามถ้าเป็นสินส่วนตัวแล้ว แม้เอาไปเปลี่ยน แลกมา เป้นของอย่างอื่นและไม่ว่าจะได้มาตอนที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม มันก้คือ สินส่วนตัววันยังค่ำครับ ดังนั้นตามกฎหมายบ้านไม่ต้องแบ่งครับ

ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว  ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมครับ สวัสดีครับ

รูปประจำตัว
เทียน
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 13
27/4/2555 9:54:00

   อยากหย่ากับภรรยาครับ ทะเลาะกันแทบทุกวัน ผมชวนไปหย่าก้ไม่ไป เพราะตกลงเรื่องค่าเลี้ยงดูกันไมได้ เขาขอ สามหมื่น แต่ผมว่า มากเกินไปเพราะ ไม่มีลูกด้วยกัน และเขาเองก้มีร้านกิจการของตัวเองครับ พอจะหย่าได้ไหมครับอย่างนี้

รูปประจำตัว
ทนายความ นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 14
13/6/2555 15:33:00

 สวัสดีครับ ข้อมูลยังน้อยไปครับ ถ้าจะฟ้องหย่านะครับ เขาทะเลาะกับคุณทำไมครับ เพราะหึงหวงคุณหรือเปล่าครับ

ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว  ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมครับ สวัสดีครับ

รูปประจำตัว
โชว์
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 15
1/5/2555 8:37:00

  ผู้หญิงได้หมั้นกันไว้ครับ ต่อมาพอได้ของหมั้นแล้วก้ ทำตัวมีปัญหาไม่ยอมแต่งงานกับผม ครับ ผมขอคืนของหมั้น เขาก็ไม่คืนให้ โยพ่อแม่รับปากว่าจะคุยกับลูกเขาให้ แต่ก็นานแล้ว ผมไม่รอแล้วครับ จะขอคืนของหมั้นได้ไหมครับ ทำอย่างไร

รูปประจำตัว
ทนายความ นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 16
13/6/2555 15:35:00

 สวัสดีครับ หากหญิงผิดสัญญาหมั้น ก็ต้องคืนของครับ คุณควรทำหนังสือไปหาให้ชัดเจนครับ ว่าต้องคืนในกี่วัน จากนั้นหากไม่คืนก็ต้องฟ้องเรียกของหมั้นคืนครับ

ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว  ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมครับ สวัสดีครับ

รูปประจำตัว
ไต้ฝุ่น
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 17
4/6/2555 19:55:00

  อยากทราบว่า ถ้ามีการทำกิ้ฟ พอเด็กคลอดออกมาแล้ว ลูกจะเป็นของใครครับ ระหว่างแม่เจ้าของไข่กับแม่ที่ตั้งท้องแทนค่ะ

รูปประจำตัว
ทนาย นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 18
13/6/2555 15:36:00

 สวัสดีครับ

ในตอนนี้ตามกฎหมายไทยเด็กถือเป็นลูกของแม่ที่ให้กำเนิด(คลอด)ครับ

ทนายคดีครอบครัว ,ทนายความคดีครอบครัว  ยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมครับ สวัสดีครับ

รูปประจำตัว
taweภัทรพร นนทะรุลน์
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
 • 26 มิถุนายน 2555
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 19
26/6/2555 11:56:00

ตอนแรกแฟนโทรมาบอกว่าจะหย่าทางดิฉันก้อตอบตกลงไปแล้วว่าจะหย่าพอผ่านไปอีกอาทิตย์นึงดิฉันเกิดอุบัติเหตุโทรศัพท์ตกหายเลยติดต่อแฟนไม่ได้เลยจะทำไงดีค่ะคือตอนนี้จะจดทะเบียนกับคนใหม่ค่ะ

รูปประจำตัว
ทนายคดีครอบครัว,ทนายความคดีครอบครัว
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 20
27/6/2555 8:30:00

การหย่าทำได้โย ทั้งคู่ยอมไปหย่าที่ อำเภอครับ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหรือไม่อยากไปอำเภอก็ต้องฟ้องหย่า ซึ่งการฟ้องหย่าก็ต้องมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนดครับ ถึงจะฟ้องหย่าได้

จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 138

 
Online:  14
Visits:  2,385,821
Today:  33
PageView/Month:  6,654