สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดทนายความคดีแพ่งและพาณิชย์มรดก , ผู้จัดการมรดก , พินัยกรรม
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : มรดก , ผู้จัดการมรดก , พินัยกรรมอ่าน 33314 / ความคิดเห็น 43
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
 • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
 • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : มรดก , ผู้จัดการมรดก , พินัยกรรม
10/12/2554 9:44:00

ทนายคดีมรดก , ทนายความคดีมรดก นำเสนอหลักกฎหมายเรื่องมรดก

๑ )มรดก คือ ทรัพย์สิน(ที่มีอยู่ก่อนหรือขณะตาย) ,สิทธิ,หน้าที่และความรับผิด(ทายาทรับผิดในหนี้ของเจ้ามรดกไม่เกินกว่ามรดกที่ตนได้รับมา)ต่างๆที่จะตกทอดสู่ทายาทได้

 

๒)การแบ่งมรดก ทายาทโดยธรรมมี หก ลำดับและแต่ละลำดับก็มีสิทธิรับมรดกก่อนหลัง ดังต่อไปนี้

 

๑ ผู้สืบสันดาน

 

๒ บิดามารดา

 

๓ พี่น้องร่วมบิดามารดา

 

๔ พี่น้องต่างบิดาหรือต่างมารดา

 

๕ ปู่ ย่า ตา ยาย

 

๖ ลุง ป้า น้า อา

 

 โดยคู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ก็ถือเป็นทายาทในอันดับแรกด้วยและการแบ่งส่วนมรดกนั้น ผู้สืบสันดาน บิดามารดา และคู่สมรส จะอยู่ในลำดับเดียวกันที่มีสิทธิได้รับมรดกก่อน  กรณีที่ทายาทโดยธรรมในลำดับใดเสียชีวิต ผู้สืบสันดานรับมรดกแทนที่ได้ และทายาทในลำดับชั้นเดียวกันจะได้รับมรดกเป็นส่วนๆเท่ากันครับ

 

๓)การรับมรดกแทนที่  ผู้มีสิทธิรับมรดกแทนที่คือ ทายาทตามสายเลือดเท่านั้น มีได้ ๒ กรณีคือ ทายาททางสายเลือดตายก่อนเจ้ามรดกหรือทายาททางสายเลือดถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตาย

 

๔)การเสียสิทธิในการรับมรดก มี ๓ ทาง

 

๔.๑)การถูกกำจัดเนื่องจากยักย้าย/ปิดปังทรัพย์มรดก(โอนไปให้คนอื่นหรือไม่ได้โอนให้ทายาททุกคน)หรือเป็นผู้ไม่สมควรได้รับมรดกเนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทำ หรือพยายาม กระทำให้เจ้ามรดกหรือผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อนตนถึงแก่ความตายโดย มิชอบด้วยกฎหมายหรือได้ฟ้องเจ้ามรดกหาว่าทำความผิดโทษประหารชีวิตและตนเอง กลับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทำพยานเท็จหรือรู้แล้วว่า เจ้ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนา แต่มิได้นำข้อความนั้น ขึ้นร้องเรียนเพื่อเป็นทางที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ แต่ข้อนี้มิให้ ใช้บังคับถ้าบุคคลนั้นมีอายุยังไม่ครบสิบหกปีบริบูรณ์ หรือเป็นคนวิกลจริต ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือถ้าผู้ที่ฆ่านั้นเป็นสามีภริยาหรือผู้บุพการีหรือผู้ สืบสันดานของตนโดยตรงหรือผู้ที่ฉ้อฉลหรือข่มขู่ให้เจ้ามรดกทำ หรือเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลง พินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทรัพย์มรดกหรือไม่ให้กระทำ การดั่งกล่าวนั้นหรือผู้ที่ปลอม ทำลาย หรือปิดบังพินัยกรรมแต่บางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้กรณีต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทำให้เจ้ามรดกหรือผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อนตนถึงแก่ความตายโดย มิชอบด้วยกฎหมายและกรณีรู้ว่าเจ้ามรดกถูกฆ่าโดยเจตนา แต่มิได้นำข้อความนั้น ขึ้นร้องเรียนเพื่อเป็นทางที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ ทายาทไม่สามารถรับมรดกแทนที่ได้

 

๔.๒)การถูกตัดออกจากกองมรดกโดยเจ้ามรดกทำพินัยกรรมหรือทำหนังสือระบุชื่อผู้ถูกตัดไม่ให้ได้รับมรดกเอาไว้ ทั้งนี้ทายาทของผู้ถูกตัดฯไม่สามารถรับมรดกแทนที่ได้

 

๔.๓)การสละมรดกโดยการทำเป็นหนังสือ มอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ
ทั้งนี้การสละมรดกนั้น จะทำแต่เพียงบางส่วน หรือทำโดยมี เงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาไม่ได้และจะสละหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึ่งสิทธิ อันหากจะมีในภายหน้าในการสืบมรดกผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้ ทั้งนี้เมื่อมีการแสดงเจตนาสละมรดกแล้วจะแสดงเจตนาขอถอนการสละมรดกมิได้

 

การฟ้องขอแบ่งมรดกจากทายาทด้วยกัน  ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม ต้องฟ้องใน ๑ ปี นับแต่ควรรู้ถึงการตายหรือสิทธิของตน แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่ตาย ทั้งนี้หากเป็นกรณีที่ทายาทผู้ถูกฟ้องแบ่งมรดกครอบครองทรัพย์มรดกเอาไว้แทนทายาทคนอื่นๆหรือ กรณีที่ทายาทคนที่ฟ้องได้เข้าครอบครองทรัพย์มรดกที่ฟ้องแล้ว หรือฟ้องเรียกมรดกจากบุคคลภายนอกที่ยึดถืออยู่แล้วไม่มีอายุความแต่อย่างใด

 

การฟ้องขอให้กองมรดกชำระหนี้ เจ้าหนี้ต้องฟ้องใน ๑ ปี นับแต่ควรรู้ถึงการตายหรือสิทธิของตน แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่ตาย โดยที่ไม่ต้องรอให้ครบกำหนดชำระหนี้แต่อย่างใด

 

 

โดยทั้งนี้ผู้มีสิทธิยกอายุความตามที่กล่าวมาต่อสู้ผู้ฟ้องคดีได้ ต้องเป็น ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกหรือผู้ที่สามารถใช้สิทธิของทายาทได้ เช่น ผู้รับโอนสิทธิจากทายาท

 

 

 

 พินัยกรรม

 

๑)พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนาเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน(กรณีเป็นสนสมรสมีผลผูกพันแค่เฉพาะส่วนของผู้ทำพินัยกรรมเท่านั้น) และการต่างๆในอนาคต

 

๒)แบบ  ระบุวันเดือนปี และลงชื่อผู้ทำต่อหน้าพยาน ๒ คน(ทั้งนี้ ผู้ได้รับมรดกตามพินัยกรรมนี้จะลงชื่อเป็นพยานด้วยไม่ได้)

 

๓)กรณีที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับใช้ มีอยู่ ๓ กรณี

 

๓.๑)ถูกเพิกถอน เนื่องจากมีการทำพินัยกรรมฉบับหลังขัดกับฉบับก่อน หรือโนทำลายหรือขีดฆ่าจากผู้ทำพินัยกรรมก่อนผู้ทำฯตาย หรือมีการโอนทรัพย์ที่ระบุในพินัยกรรมไปก่อนที่ผู้ทำฯจะตาย

 

๓.๒)ข้อกำหนดในพินัยกรรมบางข้อตกไป เนื่องจาก

 

-    ผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรม

 

-     เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นผลใช้ได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขอย่างใด อย่างหนึ่งเสร็จสิ้นลง และผู้รับพินัยกรรมตายเสียก่อนเงื่อนไขสำเร็จหรือ ปรากฏเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเงื่อนไขนั้นไม่อาจสำเร็จได้

 

-     หรือเมื่อผู้รับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรมหรือเมื่อทรัพย์สินทั้งหมดที่ยกให้สูญหาย หรือถูกทำลายโดยผู้ทำพินัย กรรมมิได้ตั้งใจในระหว่างที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ และผู้ทำพินัยกรรม มิได้ได้มาซึ่งของแทน หรือซึ่งสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทนในการที่ทรัพย์สินนั้น สูญหายไป

 

๓.๓)เสียเปล่า(ถือว่าไม่เคยทำขึ้น)

 

-    มีเงื่อนไขให้ผู้รับพินัยกรรมจำหน่ายทรัพย์

 

-    ไม่ระบุผู้รับแน่นอน

 

-   ไม่ระบุทรัพย์

 

-   ระบุให้บุคคลใดกำหนดให้มากน้อยเท่าใด ตามใจ 

 


จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 43
รูปประจำตัว
ทนาย นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 1
19/2/2555 12:31:00

 

ผู้จัดการมรดก  คือ  "ผู้มีหน้าที่ในการจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดก ให้กับทายาทของเจ้ามรดกผู้มีสิทธิจะได้รับตามกฎหมาย"   

        การจะเป็นผู้จัดการมรดกได้มีอยู่ 2 ทาง คือ  

     
       1.
เป็นบุคคลที่เจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรม ระบุเอาไว้ในพินัยกรรม เป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกเอง                  
          
จากนั้นจะต้องนำพินัยกรรมไปร้องขอ
ต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งตั้งบุคคลตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมเป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อน ผู้นั้นถึงจะมีอำนาจดำเนินการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก

       2.
ทายาท  หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ          
         
เป็นกรณีที่เจ้ามรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมระบุแต่งตั้งใครเอาไว้  ในกรณีแบบนี้ ทายาท หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์มรดกคนใดคนหนึ่ง สามารถร้องขอต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้  ซึ่งในเรื่องนี้ ศาลก็จะทำการไต่สวนก่อนที่จะมีการแต่งตั้งเช่นกัน
       
คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดก

-ต้องไม่เป็นผู้ล้มละลาย

-ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว

-ต้องไม่เป็นวิกลจริตหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ

     เหตุในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

- ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมสูญหาย/อยู่นอกราชอาณาจักร/ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมเป็นผู้เยาว์

-ผู้จัดการมรดก(คนเก่า)หรือทายาทโยธรรมไม่สามารถหรือไม่เต็มใจจัดการ/มีเหตุขัดข้องในการแบ่งมรดก/มีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดก

-ข้อกำหนดในพิยกรรมที่ตั้งผู้จัดการมรดกเอาไว้ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

    สิทธิหน้าที่ของผู้จัดการมรดก

 ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ทำการรวบรวมและแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมตามที่เจ้ามรดกระบุเอาไว้ แต่ตามกฎหมายไม่มีหน้าที่สืบหาทรัพย์มรดกแต่ประการใด(เป็นหน้าที่ของทายาทโยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม)และผู้จัดการมรดกนั้นไม่อาจทำนิติกรรมที่เป็นปรปักษ์ต่อกองมรดกได้(หากผู้จัดการมรดกไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้รับมรดกเพราะในความจริงก็ยังเห็นผู้จัดการมรดกโอนทรัพย์มรดกไปให้ตนเองก็มีในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมของผู้ตาย)

    อายุความเพิกถอนผู้จัดการมรดก

 - ต้องฟ้องเพิกถอนผู้จัดการมรดกในเหตุที่ผู้จัดการมรดกไม่ทำตามหน้าที่หรือเหตุอื่นตามกฎหมายระบุเอาไว้และต้องฟ้องเพิกถอนใน ๕ ปี นับแต่การจัดการมรดกเสร็จสิ้น

 

 

 

รูปประจำตัว
aaa
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 2
20/2/2555 20:06:00

  หนูมีเรื่องขอคำปรึกษษค่ะ หนูมีน้าอยู่ ๑ คนโดย น้ามีภรรยาและลูกตามกฎหมายอยู่ ๑ คน เช่นกัน ต่อมา แฟนของน้าได้แยกกันอยู่และพาลูกไปอยู่ที่อื่นโดยไม่ได้หย่ากันตามกฎหมายแต่อย่างใด ต่อมาน้าเสียไป ปัญหาคือ หนูจะขอทำเรื่องเป็นผู้จัดการมรดกของน้าได้ไหมค่ะ

รูปประจำตัว
ทนายความ นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 3
20/2/2555 20:10:00

 สวัสดีครับ

    ต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่า บุคคลผู้ที่จะให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกที่เสียชีวิตไปได้นั้น ตามกฎหมายแล้วต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในกองมรดกนั้น หรือก็คือ ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกของเจ้ามรดกที่เสียชีวิตไปครับ กรณีของคุณ น้ามีภรรยาที่ยังไม่ได้หย่าตามกฎหมายและมีลูก อยู่ ๑ คนและคุณก็ไม่ได้บอกมาว่า น้าทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินอะไรบ้างให้คุณดังนั้น กรณีที่ถามมา คุณเป็นผู้ยื่นคำขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกไม่ได้หรอกครับ แต่ถ้าคุณจะได้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมของ น้าคุณ อย่างนี้ คุณขอศาลตั้งผู้จัดการมรดกได้ครับผม

รูปประจำตัว
Bee
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 4
20/2/2555 20:17:00

  ผมขอปรึกษา ทนาย นวพล ดังต่อไปนี้ครับ พ่อของผม ตอนนี้เพิ่งเสียไปครับ คราวนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการมรดก อยากจะปรึกษาทนายความ นวพล ครับ คือ พ่อมีรถยนต์ ๑ คัน และมีเงินฝากในบัญชี ซึ่งผมในฐานะของผุ้จัดการมรดก ก็ดำเนินการทำเรื่องขอจัดการมรดกที่ว่ามาอยู่ครับ แต่คราวนี้ ตัวน้องสาวของผม(ลูกคนละแม่) เขาบอกผมว่า เขารู้ว่า พ่อของผมนั้นมีทรัพย์สินอย่างอื่นมากกว่านี้อีก แต่ผมปิดบังหรือไม่ยอมดำเนินการสืบหาทรัพย์สินที่เหลือ ซึ่งผมก็บอกน้องไปแล้วว่า ผมเองก้ไม่รู้ว่าพ่อจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหม  และผมก็ไม่ได้ดำเนินการสืบหาทรัพย์สินเหล่านั้นแต่อย่างใด ต่อมาเมื่ออาทิตย์ก่อน น้องสาวผมมาคุยเรื่องทรัพย์สินนี้อีกครับ และขู่ผมว่า ถ้าผมไม่ได้ดำเนินการตามหาทรัพย์สินที่น้องเชื่อว่ายังมีหลบซ่อนอยู่นั้น เขาจะทำเรื่องถอนผมออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกครับ ไม่ทราบว่า น้องผมเขาทำเรื่องในกรณีนี้ต่อศาลได้ด้วยหรือครับ

รูปประจำตัว
ทนายความ นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 5
20/2/2555 20:20:00

สวัสดีครับ

เหตุที่จะเพิกถอนผู้จัดการมรดกได้นั้น ต้องเป็นเหตุ คือ ผู้จัดการมรดกไม่ยอมดำเนินการจัดการแบ่งปันมรดก หรือแบ่งปันไม่ยุติธรรมตามกฎหมายครับ และตามกฎหมายแล้ว ผู้จัดการมรดกไม่มีหน้าที่ๆจะต้องสืบหาทรัพย์สินของเจ้ามรดกแต่อย่างใดด้วยครับ ดังนั้นการที่น้องของคุณ จะทำเรื่องถอดถอนคุณอกจากการเป็นผู้จัดการมรดกของพ่อคุณนั้น ตามกฎหมายทำไม่ได้หรอกครับ

รูปประจำตัว
Pornchai
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 6
26/2/2555 20:16:00
สวัสดีครับคุณทนายนวพล ผมมีเรื่องจะปรึกษาดังนี้ครับ คือว่าคุณแม่่ผมเสีย ก.ค.52 หลังจากนั้นก็ตกลงให้พี่ชายคนโตเป็นผู้จัดการมรดก ทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นว่าคุณแม่มีเงินฝากในแบงค์หลายแห่งบวกกับหุ้นต่างฯ ซึ่งพี่ชายคนโตก็ได้ไปถอนออกมา ส่วนหุ้นก็ได้ขายไป จากนั้นพี่ชายก็บอกว่าจะยืมเงินทั้งหมดนี้ไปลงทุนแล้วบอกว่า เม.ย.53จะมาคืนและแบ่งตามส่วนของแต่ละคน พวกผม(น้องฯ)ก็โอเคกัน แต่เวลาผ่านไปพวกผมก็ทวงถามพี่ชายก็บอกว่าจะคืน แต่จนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืน ผมอยากจะทราบว่า ถ้าจะฟ้องทางแพ่งให้เปลี่ยนผู้จัดการมรดกแล้ว ฟ้องเอาเงินที่พี่ชายเอาไปคืนมาได้หรือไม่ครับ
รูปประจำตัว
ทนายความ นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 7
2/4/2555 10:12:00

  สวัสดีครับ ฟ้องเรียกทรัพย์มรดกคืนได้ครับ เป้นการใช้สิทธิติดตามเอาคืนไม่มีอายุความครับ แต่เรื่องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดกนั้นต้องทำใน ๕ ปีนับแต่จัดการมรดกเสร็จสิ้น(ซึ่งในกรณีคุณยังไม่มีการแบ่งมรดกแต่อย่างใดครับ ฟ้องได้เลยครับ ขอให้ได้รับทรัพย์มรดกกลับคืนเร็วๆครับ

รูปประจำตัว
จอมพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 8
3/4/2555 13:54:00

     พ่อทำพินัยกรรมยกทรัพย์สิน แต่ละอย่างแบ่งให้ลูกๆครับ โดยพ่อตั้งพี่คนโตเป็นผู้จัดการมรดก หลังจากพ่อเสีย พี่ชายไม่ยอมเปิดพินัยกรรมซักทีครับ ควรจะทำอย่างไรดีครับ

รูปประจำตัว
ทนาย นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 9
3/4/2555 20:19:00

  สวัสดีครับ เมื่อพี่เป้นผู้จัดการมรดกก็มีหน้าที่ต้องทำการแบ่งมรดกตามพินัยกรรมต่างๆของพ่อครับ หากพี่ไม่ทำการแบ่งแล้ว คุณอาจจะขอเพิกถอนพี่จากการเป็นผู้จัดการมรดกของพ่อได้ครับ แต่ทั้งนี้ควรจะแจ้งเตือนด้วยวาจาหรือส่งจดหมายแจ้งเตือนไปให้พี่ก่อนดีกว่าครับ

รูปประจำตัว
จอมพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 10
4/4/2555 19:44:00

   ขอบคุณครับ แต่ลองทำตามที่ทนาย บอกแล้วครับ เขาก็อ้างต่างๆนาๆ ไม่ยอมเปิดซักทีครับ ยังไงจะลองคุยดูอีกทีครับ ถ้ายังไม่เปิดอีก คงต้องให้ ทนายนวพล ดำเนินการให้ครับ

รูปประจำตัว
ลักษณ์
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 11
5/4/2555 15:32:00

   เพื่อนของผู้ตายจะขอเป้นผู้จัดการมรดกได้ไหมค่ะ จริงๆแล้วผู้ตายมีลูกอยู่ ๒ คนแต่ยังเด็กอยู่เลย ผู้ตายฝากให้หนูดูแลเด็กและของๆเขาค่ะ

รูปประจำตัว
ทนายความ นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 12
6/4/2555 9:20:00

  สวัสดีครับ

 ผุ้การมรดกเป็นใครก็ได้ครับแม้ไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดก แต่ต้องไม่เป็นผู้เยาว์ ต้องไม่วิกลจริตหรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ตามคำสั่งศาล หรือ เป็นผู้ล้มละลายตามคำสั่งศาลครับ

รูปประจำตัว
dvd
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 13
16/4/2555 11:21:00

  พี่ ๑ คน น้อง ๑ คน เป้นผู้จัดการมรดกของพ่อและแม่ ด้วยกัน ตอนนี้มีปัญหาคือ พี่อยากจะขายที่ดินมรดก แต่น้องไม่ยอมขาย เพื่อนำเงินมาใช้หนี้มรดก ควรทำอย่างไรดี

รูปประจำตัว
ทนาย นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 14
16/4/2555 20:00:00

  สวัสดีครับ จริงๆเรื่องนี้ผมว่ามันไม่เกี่ยวกับผู้จัดการมรดกเท่าไหร่ครับ แต่มันเป็นเรื่องมรดกของพี่และน้องมากกว่าครับ ในฐานะที่ทั้งสองเป็นเจ้าของร่วมกันต้องฟ้องขอแบ่งมรดกครับและขอซื้อที่ดินในส่วนที่อีกฝ่ายต้องการจะขายครับ ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ คงต้องประมูลกันเองครับ หากประมูลกันเองไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นร่วมประมูลด้วยครับ

รูปประจำตัว
เมืองเล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 15
17/4/2555 10:57:00

  พ่อเสียไปแล้ว และทำพินัยกรรมตั้งผมเป็นผุ้จัดการมรดก ผมจัดการมรดกได้เลยไหมครับหรือต้องขอศาลแต่งตั้งก่อน แล้วตอนนี้มีมรดกบางอย่างที่ยังหาไม่เจอ และยังมีหลายอย่างที่ยังไม่ทราบ หากเจอในอนาคตผมจะเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหมครับ

รูปประจำตัว
ทนาย นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 16
18/4/2555 11:14:00

  สวัสดีครับยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งแต่งตั้งคุณตามพินัยกรรมก่อนครับ จากนั้นก็เป้นผู้จัดการมรดกได้ครับ ไม่ว่าจะเจอทรัพย์เพิ่มเติมภายหลังศาลสั่งแล้วหรือไม่ก็ตามครับ จนกว่าจะหมดทรัพย์มรดกให้จัดการ

รูปประจำตัว
เมืองเล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 17
19/4/2555 10:23:00

 ถ้าหาก ผมเป้นผุ้จัดการมรดกของพ่อแล้ว และสืบเจอมรดกของพ่อ แต่อยู่กับคนอื่น ถ้าผมขอให้เขาส่งมาให้ผมแล้ว เขาไม่ส่ง ผมสามารถทำอะไรได้บ้างครับ

รูปประจำตัว
ทนายความ นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 18
20/4/2555 9:08:00

 สวัสดีครับ ถ้าเขาครอบครองโดยไม่มีสิทธิใดๆมาอ้างตามกฎหมายแล้ว คุณแจ้งความว่ายักยอกได้ครับ เป็นคดีอาญามีโทษจำคุกครับ

รูปประจำตัว
อ้อ
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 19
21/4/2555 16:07:00

หนูขอปรึกษาค่ะ ครอบครัวหนูมีพี่น้องทั้งหมด ๓ คนและป๋ากับ ม้า รวมเป็น ๕ คน ที่บ้านทำกิจการร้านทองค่ะมีอยู่ ๔ สาขาด้วยกัน  ปี๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ป๋า เสียชีวิตลงค่ะโดยที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้แต่อย่างใด ทางครอบครับโดยความยินยอมทั้งหมดของ ลูกๆและม้า จึงทำเรื่องจัดการมรดก โดยให้ทุกคนเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันเนื่อง จากที่บ้านมีกิจการเยอะ ๔ สาขา จึงประสงค์ให้ทุกคนเป็นผู้จัดการมรดกในส่วนของสาขาของแต่ละคนเอง ซึ่งการจัดการมรดกก็เป็นไปด้วยปกติทุกอย่าง จนกระทั่งพี่ชายคนโตได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่ง เริมมีปัญหาเกิดขึ้นคือ ทรัพย์สินส่วนที่เป็นของป๋าจริงๆเช่นรถยนต์ ที่ดิน เงินฝากในธนาคาร นั้นเนื่องจากป๋าไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ เราทุกคนในครอบครัวก็เลยต้องลงมติออกเสียงกันว่าจะให้พี่คนโตจัดการ  แต่หลังจากวันที่ตกลงให้เขาดูแล พี่ชายคนโตก้ไม่ได้ทำเรื่องจัดการโอน แบ่งกันแต่อย่างใด อ้างแต่ว่า เขาต้องสืบอีกว่า ป๋า มีอะไรอย่างอื่นอีกไหม ซึ่งทุกคนในครอบครัว ก็บอกไม่มี จนกระทั่ง ทุกคนตามไปเช็คจึงรู้เรื่องว่า เขาไปเบิกเงินออกมาจากธนาคารและโอน ที่ดิน เป็นของตนเองแล้ว อย่างนี้ทายาทที่เหลือทำอย่างไรได้บ้างค่ะ รบกวนตอบหน่อย

 

รูปประจำตัว
ทนาย นวพล
 • 0 กระทู้ที่เริ่มไว้
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 20
21/4/2555 16:08:00

สวัสดีครับ ครอบครัวใหญ่ มรดกเยอะ ก้มีปัญหาเยอะเป็นเงาตามตัวครับ ผม ขอตอบคำถามที่คุณถามมาดังนี้นะครับ

  คดีนี้เป็นคดีจัดการมรดกครับ โดยปกติหากศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้มีหลายคนตามที่ขอไปแล้ว หากมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการมรดกที่ไม่ลงตัว(หมายถึง ไม่รู้ว่าจะให้ใครทำ ทำอย่างไร) การจัดการมรดกนั้นก็ต้องมีการลงมติกันครับ ซึ่งฝั่งไหนได้เสียงส่วนใหญ่ไปก็จะชนะ และทำตามเสียงส่วนใหญ่ที่ลงมติกันไปนั้นเองครับ ซึงกรณีคุณก็ทำถูกต้องแล้ว

  คราวนี้การที่พี่ชายคนโตของครอบครัว คุณ ไปดำเนินการโอนทรัพย์มรดกไม่ว่าจะเป็นเงินฝากของคุณพ่อคุณ หรือ ที่ดินของคุณพ่อคุณซึ่งคุณพ่อของคุณนั้นไม่ได้ยกให้เขา และทรัพย์ทั้งสองสิ่งนั้น เป็นทรัพย์มรดกที่ ทายาทที่เหลือมีสิทธิได้รับนั้น คุณสามารดำเนินการต่อผู้กระทำการดังกล่าวได้ทั้งทางแพ่งและอาญาดังต่อไปนี้ครับ

  ๑ ทางคดีอาญา คุณสามารถแจ้งความเอาผิดกับ พี่ชายคนโตของคุณ ในข้อหา ผู้จัดการมรดกยักยอกทรัพย์มรดกได้ครับ เป้นคดีที่มีโทษจำคุกนะครับ แต่คุณต้องแจ้งความใน ๓ เดือนนับแต่วันที่คุณรู้ว่าพี่ชายคุณเป็นคนโอนไปครับ (วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้ทำผิด)ซึ่งหากคุณไม่ได้แจ้งความใน ๓ เดือนแล้วหละก็ คดีอาญาคุณหมดสิทธิ ทำอะไรกับพี่ชายคนโตคุณได้ครับ

 ๒ ทางคดีแพ่ง ทางนี้คุณสามารถยื่นขอถอดถอนพี่ชายคุณ ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้ครับ และนอกจากนี้การที่พี่ชายคนโตของคุณทำการยักยอกทรัพย์มรดกไปนั้น มีผลทำให้พี่ชายคุณ ถูกกำจัดออกจากการเป็นทายาทผู้มีสิทธิที่จะได้รับมรดกครับ ดังนั้น คุณก็สามารถใช้สิทธิของทายาทเรียกคืนทรัพย์จากพี่ชายคุณได้ครับ โดยส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกนั้น ตัวหารก็จะเหลือน้อยลงเพราะพี่ชายคุณหมดสิทธิที่จะได้รับ ครับ

จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 43

 
Online:  21
Visits:  2,399,298
Today:  353
PageView/Month:  8,068