สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดใบอนุญาตทำงาน,วีซ่าไทย,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทหลักเกณท์และเงื่อนไขการขอใบอนุญาตทำงาน,วีซ่าไทย,จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : หลักเกณท์และเงื่อนไขการขอใบอนุญาตทำงาน,วีซ่าไทย,จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทอ่าน 1673 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : หลักเกณท์และเงื่อนไขการขอใบอนุญาตทำงาน,วีซ่าไทย,จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
18/1/2558 16:02:00

การขอใบอนุญาตทำงาน 

 


งานที่ไม่สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้ 

(1)งานกรรมกร

(2)งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญ งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแลฟาร์ม

(3)งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น

(4)งานแกะสลักไม้

(5)งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ

(6)งานขายของหน้าร้าน

(7)งานขายทอดตลาด

(8)งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในชั่วคราว

(9)งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย

(10)งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย

(11)งานทอผ้าด้วยมือ

(12)งานทอเสื่อ หรืองานทำเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง หรือเยื่อไม้ไผ่

(13)งานทำกระดาษสาด้วยมือ

(14)งานทำเครื่องเขิน

(15)งานทำเครื่องดนตรีไทย

(16)งานทำเครื่องถม

(17)งานทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก

(18)งานทำเครื่องลงหิน

(19)งานทำตุ๊กตาไทย

(20)งานทำที่นอนผ้าห่มนวม

(21)งานทำบัตร

(22)งานทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ

(23)งานทำพระพุทธรูป

(24)งานทำมีด

(25)งานทำร่มด้วยกระดาษหรือผ้า

(26)งานทำรองเท้า

(27)งานทำหมวก

(28)งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

(29)งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ทั้งนี้ไม่รวมที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษ

(30)งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้างหรือให้คำแนะนำ

(31)งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย

(32)งานปั้นหรือทำเครื่องปั้นดินเผา

(33)งานมวนบุหรี่ด้วยมือ

(34)งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดนำเที่ยว

(35)งานเร่ขายสินค้า

(36)งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ

(37)งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ

(38)งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ

(39)งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี

**หมายเหตุ ตามมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา)

ทำงานได้ 2 อาชีพ คือ 1. งานกรรมกร และ 2. งานรับใช้ในบ้าน

 


 

๒) คุณสมบัติผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาตทำงาน 

-ต้องได้รับวีซ่า ประเภท non b , non o

-กรณีนายจ้างเป็น นิติบุคคลไทย ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2,000,000 บาท ต่อ ต่างชาติ 1คน ที่ต้องการจ้าง เว้นแต่ ต่างชาตินั้นจดทะเบียนสมรสกับคนไทยก็ให้ลดลงเหลือ 1,000,000 บาท และต้องมีสัดส่วนพนักงานคนไทยที่ทำงานแก่นิติบุคคลไทยนั้น จำนวน 4 คนต่อต่างชาติ 1คน

-กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา กิจการของนายจ้างต้องมีรายได้จากกิจการในทุกๆรอบปีที่ผ่านมา 700,000 บาท ต่อ 1 คน แต่จ้างได้ไม่เกิน 3 คน หรือ กิจการของนายจ้างได้เสียภาษีต่อรัฐในทุกๆรอบปีที่ผ่านมา 50,000 บาท ให้จ้างได้ 1 คน แต่จ้างได้ไม่เกิน 3 คน หรือกิจการของนายจ้างมีคนไทยเป็นลูกจ้างอยู่แล้ว 4 คน ให้จ้างได้ 1 คน แต่จ้างได้ไม่เกิน 3 คน

 


 

๓) เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

-แบบคำขอ ตท.2 ,รูปถ่าย 3x 4 นิ้ว 3 รูป,สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้า, สำเนาวุฒิการศึกษา(พร้อมคำแปล)หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา,หนังสือรับรองการจ้าง,สัญญาจ้าง,หนังสือชี้แจงการจ้าง ,แบบนำส่งเงินประกันสังคม  ภงด,90 3 เดือนล่าสุด ,ภงด. 1 3 เดือนล่าสุด , ภพ.30 3 เดือนล่าสุด , กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองนิติบุคคล ,สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น,งบการเงิน(หากไม่มีให้ทำหนังสือชี้แจง) ,สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ,ใบรับรองแพทย์ ระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามและโรคซิฟิลิสระยะที่ 3,แผนที่สถานที่ทำงาน,แผนผังการแบ่งงาน,รูปถ่ายด้านหน้าและด้านในสถานที่ทำงาน,บัญชีรายชื่อต่างด้าวที่ทำงานให้นายจ้าง,หนังสือมอบอำนาจกรณีมิได้มายื่นเรื่องเอง

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมแรงงานครับ

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

 

 

visa ไทย ประเภทที่สำคัญ

 

1.Non B

 

        visa ไทย ประเภทนี้สำหรับคนต่างด้าวที่ต้องการทำงานในไทยกับนายจ้าง ซึ่งเป็นบริษัทไทย

 

               หลักเกณฑ์ของการได้ visa ไทย ประเภท non b.

 

              1.1 คนต่างด้าวต้องได้รับวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว

 

              1.2 คนต่างด้าวต้องมี เงินเดือน 50,000 บาท ต่อเดือน

 

              1.3 บริษัทนายจ้างต้องมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท

 

              1.4 บริษัทนายจ้างต้องมีพนักงานคนไทยสี่คนต่อหนึ่งคนต่างด้าว

 

                 รายการเอกสารขอรับ visa ไทย ประเภท non b.

 

              -  แบบคำขอ  ตม.7

 

              -- สำเนาหนังสือเดินทาง

 

              -- สำเนา ใบอนุญาตทำงาน

 

              - หนังสือรับรองบริษัท รับรองโดยนายทะเบียนภายใน 6 เดือน (ฉบับจริง)

 

              - ใบรับรองการจ้างงานในรูปแบบของสำนัก ตรวจคนเข้าเมือง ไทย (สตม. 1)

 

              -- รายชื่อของผู้ถือหุ้นของ บริษัท ภายใน 6 เดือน (ฉบับจริง)

 

              -- ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

              -- แบบฟอร์มนำส่งงบการเงิน (สบช. 3)

 

              -- งบดุลของ บริษัท และ งบกำไรขาดทุน 2 ปีย้อนหลัง

 

              -- แบบฟอร์มเสียภาษีนิติบุคคล (ภงด. 50) ปีล่าสุด

 

              -- แบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานไทย (ภงด. 1) ล่าสุด 3 เดือนและใบเสร็จ

 

              -- แบบนำส่งเงินประกันสังคมของนายจ้างลูกจ้าง (สปส. 1-10) 3 เดือนล่าสุด

 

              -- แบบฟอร์มเสียภาษีบุคคลธรรมดา (ภงด.91) ปีล่าสุดและใบเสร็จรับเงิน

 

              -- เอกสารแสดงเหตุผลของการจ้างงาน

 

              -- แผนที่ของ บริษัท และภาพถ่ายของ บริษัท ภายนอกและภายใน

 

              -- เอกสารที่แสดงการรับรู้สภาพการอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพื่อการทำงาน (สตม.2)

 

2 Non o

             โดยมาก visa ไทย ประเภทเหล่านี้จะเป็นประเภทให้การสนับสนุนช่วยเหลือคนไทย (สามี,ภรรยา,บุตร) และการใช้ชีวิตบั้นปลาย


 

หลักเกณฑ์ของการได้รับ visa ไทย ประเภท  non o


 

กรณีสนับสนุนช่วยเหลือบุตรที่เป็นคนไทย  

 

                2.1 คนต่างด้าวจะต้องมีรายได้เฉลี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 40,000 บาท ต่อเดือนหรือคนต่างด้าวจะต้องมีเงินในธนาคารไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

 

                 visa ไทย กรณีสนับสนุนช่วยเลือคู่สมรสชาวไทย

 

                2.2 คนต่างด้าวจะต้องมีรายได้เฉลี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 40,000 บาท ต่อเดือนหรือคนต่างด้าวจะต้องมีเงินในธนาคารที่จัดตั้งในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 400,000 บาท ย้อนหลังไป  2 เดือน


 

รายการเอกสาร 

 

                -- ใบสูติบัตรหรือทะเบียนสมรส

 

                -- แบบฟอร์มเสียภาษีบุคคลธรรมดา (แบบฟอร์ม (ภงด. 91) หรือ สเตทเม้นจาก ธนาคาร


 visa ไทย กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย

 

                2.3 ต้องเป็นคนต่างด้าวที่มีอายุเกิน 50 ปีและ (a) มีหลักฐานการเงินไม่น้อยกว่า 65,000 บาท ต่อเดือนหรือมีเงินในธนาคารที่จัดตั้งในประเทศไทย 800,000 บาท ย้อนหลังไป 60 วันในครั้งแรกของการต่อวีซ่า

 

                หรือ 3 เดือนในการต่อวีซ่าครั้งที่สองเป็นต้นไป ในวันทียื่นคำขอต่อวีซ่า หรือ (b) มีรายได้รวมเงินในธนาคารไม่น้อยกว่ากว่า 800,000 บาท ในวันที่ยื่นคำขอต่อวีซ่า

รายการเอกสารขอรับ 

               -- แบบเสียภาษีบุคคลธรรมดา (ภงด. 91) หรือสเตทเม้นจากธนาคาร

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับ

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

 

 

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท


 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด 

1. ข้อบังคับ (ถ้ามี)

2. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

3. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ

4. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท

5. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ

6. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน

7. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

8. ตราสำคัญ


เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน ในการขอจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้


1.คำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1) 2.แบบคำรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 3.รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) /ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3 4.วัตถุประสงค์ (แบบ ว.) 5.แบบ สสช. 1 จานวน 1 ฉบับ 6.แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่เกินกำหนด 7.แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 8.สำเนาหลักฐานการรับชำระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 9.กรณีห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50ของเงินลงหุ้น ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละราย
10. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 11.สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ 12.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและปิดอากรแสตมป์ด้วย)


 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด 

 

1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)

2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

3. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)

4. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)

5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)

6. สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

7. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

8. สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)

9. หลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

10. กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุน จดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย

11. แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ

12. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป

13. สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*

14. สำเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)

*ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*

15. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย

 

 

 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด


1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุที่ประสงค์*
4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)
5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
7. อากรแสตมป์ 200 บาท
8. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
9. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
10. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
11. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
*ดูตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการ*
12. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
13. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน

14. ตราสำคัญ บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราสำคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอำนาจกรรมการไม่ได้กำหนดให้ต้องประทับตราสำคัญด้วย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจ ด้วยครับ  
Online:  7
Visits:  2,399,672
Today:  76
PageView/Month:  8,447