สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก,เพิกถอนผู้จัดการมรดก
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก,เพิกถอนผู้จัดการมรดกอ่าน 296 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก,เพิกถอนผู้จัดการมรดก
26/2/2560 14:20:00

สาเหตุที่ต้องมีการตั้งผู้จัดการมรดก

กรณีเจ้ามรดกเสียชีวิตลง เพื่อให้สามารถดำเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดก หรือ ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ หรือจัดการทรัพย์สินของเจ้ามรดกต่อไปได้


เหตุที่จะขอตั้งผู้จัดการมรดกได้

ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องขอ ต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดก โดยอาศัยเหตุผลดังต่อไปนี้ (1) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหาย ไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์(2) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัด การ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก(3) เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วย ประการใด ๆ การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งตาม ข้อกำหนดพินัยกรรม และถ้าไม่ข้อกำหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งเพื่อ ประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์ และโดยคำนึงถึงเจตนาของ เจ้ามรดกแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร


ผู้ที่ไม่สามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้ตามกฎหมาย

บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้
(1) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ
(2) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความ สามารถหรือ
(3) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย 


เหตุเพิกถอนผู้จัดการมรดก

ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะร้องขอให้ศาลสั่งถอน ผู้จัดการมรดก เพราะเหตุผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ คือ (๑)ไม่สืบหาโดยสมควรซึ่งตัวผู้มีส่วนได้เสียและไม่แจ้งไปให้ทราบถึงข้อกำหนดพินัยกรรมที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียนั้น ภายในเวลาอันสมควร (๒)ไม่ลงมือจัดทำบัญชีทรัพย์มรดก ภายในสิบห้าวันนับแต่เจ้ามรดกตาย ถ้าในขณะนั้นผู้จัดการมรดกได้รู้ถึงการ ตั้งแต่งตามพินัยกรรมที่มอบหมายไว้แก่ตน หรือนับแต่วันที่เริ่มหน้าที่ผู้จัดการมรดกในวันฟังคำสั่งหรือถือว่าได้ฟังคำสั่งศาล ในกรณีที่ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดก หรือนับแต่วันที่ผู้จัดการมรดกรับเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีอื่น  (๓)ไม่จัดทำบัญชีทรัพย์มรดกให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่เวลาที่เป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายแล้วแต่กรณีที่กล่าวไปใน(๒) (๔)ไม่ทำรายงาน แสดงบัญชีการจัดการและแบ่งปันมรดกให้เสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่เวลาที่เป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายแล้วคือนับแต่เจ้ามรดกตาย ถ้าในขณะนั้นผู้จัดการมรดกได้รู้ถึงการ ตั้งแต่งตามพินัยกรรมที่มอบหมายไว้แก่ตน หรือนับแต่วันที่เริ่มหน้าที่ผู้จัดการมรดกในวันฟังคำสั่งหรือถือว่าได้ฟังคำสั่งศาล ในกรณีที่ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดก หรือนับแต่วันที่ผู้จัดการมรดกรับเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีอื่นแต่กรณี   (๕)ไม่รวบรวมทรัพย์มรดกและแบ่งปันแก่ทายาท หรือเพราะเหตุอย่างอื่นที่สมควรก็ได้ แต่ต้องร้องขอเสียก่อนที่การปันมรดก เสร็จสิ้นลง 
Online:  12
Visits:  2,417,439
Today:  155
PageView/Month:  12,630