สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความฟ้อง,ต่อสู้ คดี พรบ.ป่าไม้
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้ คดี พรบ.ป่าไม้อ่าน 489 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ฟ้อง,ต่อสู้ คดี พรบ.ป่าไม้
18/12/2559 21:08:00

๑)ข้อหาฝ่าฝืนทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

สำหรับไม้หวงห้าม(ประเภท ก,ข )นั้น ผู้ใดก็ห้าม "ทำไม้ หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ในป่า หรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ และหมายความรวมถึงการกระทำดังกล่าวกับไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดำ ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มิใช่ป่า หรือการนำไม้ดังกล่าวออกจากที่ดินที่ไม้นั้น ๆ ขึ้นอยู่ด้วย  จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือได้รับสัมปทานตามกฎหมายป่าไม้ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่ ผู้เก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งที่ล้มขอนนอนไพรอันมีลักษณะเป็นไม้ฟืน ซึ่งมิใช่ไม้สักหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ไปสำหรับใช้สอยในบ้านเรือนแห่งตนหรือประกอบกิจของตน

 

การต่อสู้คดี อาจต่อสู้ว่า ไมได้เป็นผู้ทำไม้หรือพาไม้ออกมาจากป่า , ไม่มีเจตนาทำไม้หรือพาไม้ออกจากป่า , สำคัญผิดหรือไม่รู้ว่าไม้นั้นเป็นไม้หวงห้าม

 

๒)ข้อหามีไม้หวงห้ามที่ยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

 

การต่อสู้อาจต่อสู้ว่า  ไม่มีไม้หวงห้ามในครอบครอง , ได้ไม้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย , ไม่เจตนามีไม้หวงห้ามในครอบครองแต่อย่างใด


..................................................................................


          บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

ลำดับที่ 

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา 

๑.

๒.

๓.

 

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

 

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑.

๒๒.

๒๓.

 

๒๔.

 

๒๕.

กระเจา กระเชา (Holoptelea integrifolia Planch.)

กระโดน ปุย (Careya sphaerica Roxb.)

กระถินพิมาน กระถินป่า แฉลบขาว แฉลบแดง ปี้มาน สีเสียดแก่น สีเสียดเหลือง สีเสียดเหนือ สีเสียดขี้ช้าง (Acacia spp.)

กระท้อน สะท้อน ท้อน เตียน มะต้อง มะติ๋น สะท้อนนก (Sandoricum spp.)

กระท้อนรอก ท้อนรอก หมากมุ่น มะมุ่น มะมุ่นดง (Elaeocarpus spp.)

กระทุ่มหมู กระทุ่มขี้หมู่ กระทุ่มนา ตุ้มกว้าว (Mitragyna spp.)

กระบก หมากบก มะมื่น มะลื่น หลักกาย (Irvingia malayana Oliv. Ex Benn.)

กระบาก บาก ตะบาก ปีก ช้าม่วง ปีงู (Anisoptera spp.)

กระบากดำ มะรันตีสะตา (Shorea spp.)

กระเบาลิง กระเบาลัก กระเบียน กระเบาดง หัวลิงหัวค่าง ดูกช้างเบา (Hydnocarpus spp.)

ก่อ มะก่อ กอ ค้า  (Castanopsis spp., Lithocarpus spp. & Quercus spp.)

กะเจียน ขะเจียน โมดดง สะบันงาป่า  ยางอึ่ง ยางโอน (Polyalthia spp.)

กระทังหัน กะทิง กังหัน ตังหัน ตังหน พะอง ชวด สารภีทะเล สารภีแนน เนาวกาน ตางอ ตาหงอ (Calophyllum spp.)

กัดลิ้น ขี้อ้าย มะเฟืองป่า แก้วสาร ลำไยป่า พญาไก่เถื่อน (Walsura spp.)

กันเกรา ตำเสา มันปลา (Fagraea fragrans Roxb.)

ก้านตอง ก้านทอง ขันทอง เปรียง (Swintonia spp.)

ก้านเหลือง สะแกเหลือง ตุ้มคำ ขมิ้นทอง มินตอง (Nauclea spp.)

กาลอ  (Shorea faguetiana Heim)

กำลังเสือโคร่ง (Betula alnoides Buch. - Ham.)

กุ๊ก กอกกั๋น อ้อยช้าง (Lannea coromandelica Merr. syn. Odina wodier Roxb.)

กุหลิม กระเทียมต้น (Scorodocarpus borneensis Becc.)

เกด (Manikara hexandra Dubard)

เกล็ดลิ่น คอแลน คอเหี้ย พรวน ตะกวดร้องไห้ แลนบาน แลนง้อ แลนวา แลนไห้(Xerospermum spp.)

เกว้า ขว้าว กาว กว้าว ตองเหลือง ขมิ้นต้น (Haldina cordifolia Ridsd. & Metadenia spp.)

แกแล เข เหลือง แกเล (Maciura cochinchinensis Corner)

ลำดับที่ 

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา 

๒๖.

๒๗.

๒๘.

 

๒๙.

 

๓๐.

 

๓๑.

๓๒.

๓๓.

๓๔.

๓๕.

๓๖.

๓๗.

๓๘.

๓๙.

๔๐.

๔๑.

 

๔๒.

๔๓.

๔๔.

๔๕.

 

๔๖.

 

๔๗.

 

๔๘.

โกงกาง พังกา ลาน โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่  (Rhizophora spp.)

ไกรทอง เจตมูล เจ็ดหมุน เข็ดมูล แก่นแดง (Erythroxylum cuneatum Kurz)

ขนาน จำปีแขก ลำป้าง ตากวาง หำม้า หำฮอก กะนวล ขะนวล สากกะเท้า สนานดง สร้อยพ้าว ข้าวตาก จ้าหลอด หำรอก ตองม่อม หำอาว (Pterospermum spp.)

ขนุนปาน ขนุนป่า มะหาด หาด หาดหนุน ไสน หาดส้าน ตาปัง ตังเก ไฉน กะเอาะ เอาะ ออก มะออก  (Artocarpus spp.)

ขมิ้นดำ ไข่เขียว ไข่ไก่เขียว ปาด เขียว โดแหลม ตะเคียนซวย ส่วย เบ้เขียง ชานอ้อย พุ่มเขียว ปาดหลังเขียว (Parashores spp.)

ขะเจ๊าะ สาธร คำแมบ คะแมด ค่าขี้หมู ขี้หมู แชะ กาแซะ กะแซะ  (Millettia spp.)

ขะไต๋ ดูช้างย้อย กะไต๋ หมาเหนียว ลูบลีบ (Ulmus lancifolia Roxb.)

ขี้เหล็กป่า แสมสาร ขี้เหล็กสาร ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กโคก  (Cassia garrettiana Craib)

เขลง หมากเค็ง หยี นางดำ กายี  (Dialium spp.)

ด่าหด ดูกเน่า (Engelhardtia spp.)

คาง คางแดง มะขามป่า มะขามผี พฤกษ์ ปันแถ ถ่อน ทิ้งถ่อน มะขามโคก (Albizia spp.)

ค้างคาว ตะพุน กะพุน สะพุน ลางสาดเขา (Aglaia spp.)

คูน อมแล้ง ชัยพฤกษ์ ราชพฤกษ์ (Cassia fistula Linn.)

เคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon Pierre syn. C. lanceolatum Craib)

เคี่ยมคนอง (Shorea henryana Pierre syn. S. sericeiflora Fisch. & Hutch.)

แคหิน แคผอย แคหวาย แคก้อง แคสี แคยอดดำ แคเขา แคทราย ฮังแฮ้ง (Stereospermum spp.)

เงาะป่า หมักแวว (Nephelium spp.)

จันทน์ดง จันทน์ป่า (Myristica spp.)

จันทน์ทอง (Fraxinus floribunda Wall.)

จำปีป่า จำปาซ้อน จำปา จำปาป่า จำปากอ (Manglietia spp., Michelia spp. & Aromadendron spp.)

จิกนม จิกเขา ยางมะซาง ยางขนุนนก นาสี ศรีกระบี่ (Palaquium spp. & Aesandra krabiensis Aubrev.)

เฉียงพร้านางแอ เขียงพร้านางแอ คอแห้ง บงนั่ง บงมัน สีฟันนางแอ สันพร้านางแอ (Carallia brachiata Merr.)

ชะนูดต้น ชะนูด นูดต้น แตงชั่ง (Prunus spp.)

ลำดับที่ 

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา 

๔๙.

๕๐.

 

 

๕๑.

๕๒.

๕๓.

 

๕๔.

๕๕.

๕๖.

๕๗.

๕๘.

๕๙.

๖๐.

๖๑.

๖๒.

๖๓.

๖๔.

 

๖๕.

๖๖.

๖๗.

๖๘.

 

 

๖๙.

๗๐.

๗๑.

๗๒.

ชัน ชันตก เต็งดง เต็งตานี ฮาว ยางหมอก (Shorea thorelii Pierre)

ชันพู่ ตะเคียน เคียน แคน ตะเคียนทอง ตะเคียนใหญ่ ตะเคียนจง ตะเคียนไพร ตะเคียนขน ตะเคียนเขา หงอนไก่ หลังขาว หลังขาว กระบกกรัง ตะเคียนหิน เหลาเตา อีแรต ตะเคียนราก (Hopea spp.)

ชาเรียน ทุเรียนป่า ทะเรียนนก (Durio spp.)

ช้างแหก ช้างแฮะ ช้างไห้ ทุเรียนผี (Neesia spp.)

ชิงชัน เก็ดแดง อีเม่ง พะยุงแกลบ กระพี้ แดงจีน ขะยุง ซิก กระซิก กระซิบ พะยูง หมากพลูตั๊กแตน กระพี้เขาควาย เก็ดดำ อีเฒ่า เก็ดเขาควาย (Dalbergia spp.)

ชุมแพรก เสียดช่อ หงอนไก่ หงอนไก่ขาว หงอนไก่ทะเล ไข่ควาย ดุหุน (Heritiera spp.)

ชุมแสง (Xanthophyllum spp.)

ซ้อ ซ้องแมว ร่มม้า สันปลาช่อน (Gmelina arborea Roxb.)

ซาก คราก สารท พันชาด พันซาด (Erythrophleum spp.)

แดง สกรอม (Xylia spp.)

แดงน้ำ (Acrocrpus fraxinifolius Wight & Arn.)

แดงแสม แดงสะแหง แดงดง แดงเหนียว (Schoutenia spp.)

ตะคร้อ เคาะ โจ้ก มะเคาะโจ้ก (Schleichera oleosa Merr.)

ตะคร้ำ ค้ำ หวีด (Garuga pinnata Roxb.)

ตะเคียนชันตาแมว ตะเคียนชัน (Balanocarpus heimii King)

ตะเคียนทราย ซวย คันหอก ตะเคียนหอก ตะเคียนสามพอน (Shorea gratissima Dyer & S. laevis Ridl.)

ตะเคียนหนู เหว เบน ขี้หมวกเปียก (Anogeissus acuminata Wall. var. lanceolata Clarke)

ตะบูน ตะบัน (Xylocarpus spp.)

ตะแบก เปี๋อย เกรียม เสลา อินทนิล (Lagerstroemia spp.)

ตะแบกทราย ตะแบกเลือด เปื๋อยเลือด  มะเกลือเลือด ปู่เจ้า หามกราย หนามกราย หอมกราย มะขามกราย แสนคำ รกฟ้า ฮกฟ้า เชือก สมอพิเภก สมอไทย สมอดีงู สมอแหน มะนะ สมอชด อู่ชด (Terminalia spp.)
ตาเสือ มะอ้า มะห่างก่าน มะอ้าแดง มะอ้ายาง (Amoora spp.)

ตานเสี้ยน นมฤาษี โพสัย โพอาศัย (Planchonella spp.)

ติ้ว แต้ว ติ้วส้ม โงงงัง (Cratoxylum spp.)

ตีนนก นม สมอนน สวอง ผ่าเสี้ยน กาสามปีก สะพุนทอง (Vitex spp.)

ลำดับที่ 

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา 

๗๓.

๗๔.

 

๗๕.

 

๗๖.

๗๗.

๗๘.

๗๙.

๘๐.

๘๑.

 

 

๘๒.

๘๓.

๘๔.

 

๘๕.

๘๖.

๘๗.

๘๘.

 

๘๙.

๙๐.

๙๑.

๙๒.

๙๓.

๙๔.

๙๕.

๙๖.

ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ สัตตบรรณ เทียะ ทุ้งฟ้า กระทุ้งฟ้า ตีนเป็ดพรุ (Alstonia spp.)

ตุ้นเต๋น ตุ้มลาง อ้า คอเหนียง สะบันงาช้าง ปีกอ้า ลำพูป่า ลำแพนเขา (Duabanga grandiflora Walp.)

เต็ง แงะ จิก รัง ฮังเปา (Shorea obtusa Wall. & S. siamensis Miq. syn. Pentacme suavis A. DC.)

เตยนะ เตยหนาม หนาม (Pentaspadon velutinus Hook. f. syn. Microstemon velutina Engl.)

เติม ประดู่ส้ม (Bischofia javanica Bl.)

เตียว สะเตียว (Ganua spp.)

ทองบึ้ง ท้องบึ้ง ยวน อีแปะ (Koompassia spp.)

ทัง ทังเขา หมีเหม็น อีเหม็น ตานหก ตันหก ทำมัง กะทังใบใหญ่ (Litsea spp.)

เทพทาโร จวง จวงหอม การบูรต้น ข่าต้น ตะไคร้ต้น พลูต้น สมุลแว้ง (Cinnamomum porrectum Kosterm. syn. C. parthenoxylon Nees & C. ilicioides Cheval. syn. C.siamense Craib)

นนทรี ทำเลง อะราง กระถินแดง (Peltophorum spp.)

น่อง ยางน่อง (Antirais toxicaria Lesch.)

นางเลว หัวช้าง หำช้าง กล้วย มะกล้วย สาแหรก (Platymitra siamensis Craib & Cyathocalyx martabanicus Hook.f.)

บง ยางบง หมี่ ไก๋ (Persea spp.)

บุนนาค นากบุด (Mesua spp.)

ประดู่ ดู่ (Pterocarpus spp.)

ประสัก ประศักขาว พังกาหัวสุม ประสักแดง ขลัก ถั่วขาว ลุ่ย รังกะได ถั่วดำ (Bruguiera spp.)

ปรู ปรู๋ (Alangium salviifolium Wang. subsp. hexapetalum Wang.)

ปอเลียง ปอเลียงฝ้าย (Kydia calycina Roxb.)

โปง อีโปง (Brownlowia helferiana Pierre)

โปรง โพรง (Ceriops spp.)

เผิง เนา สะแกแสง กะดังงาไทย กระดังงาใบใหญ่ (Cananga spp.)

ฝาหน้อ ฝาละมี ตะพง เบื้องถ้วย เบื้องไท (Endospermum diadenum A. Shaw)

ฝาด ตำเสาหนู เม่าทะเล (Lumnitzera spp.)

พญาไม้ ขุนไม้ (Podocarpus spp.)

ลำดับที่ 

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา 

๙๗.

๙๘.

๙๙.

๑๐๐.

๑๐๑.

๑๐๒.

 

 

๑๐๓.

๑๐๔.

 

๑๐๕.

๑๐๖.

๑๐๗.

๑๐๘.

 

๑๐๙.

๑๑๐.

๑๑๑.

๑๑๒.

๑๑๓.

๑๑๔.

๑๑๕.

๑๑๖.

๑๑๗.

๑๑๘.

๑๑๙.

๑๒๐.

๑๒๑.

๑๒๒.

พนอง เชื่อม (Shorea hypochra Hance)

พรมคต บงคต ขวัญข้าว เหมือดคน (Helicia spp.)

พระเจ้าห้าพระองค์ (Dracontomelon mangiferum Bl.)

พลวง ตึง กุง เหียง กราด สะแบง ชาด (Dipterocarpus spp.)

พลอง พลองกินลูก (Memecylon ovatum J.E. Smith)

พลับ มะพลับ ดำดง สังทำ เนียน ตะโก ดำ นางดำ ไหม้ นั่งจ้อย จัน ลำบิด กล้วยฤาษี เฮื้อนกวาง ตานดำ กาจะ มะเกลือ มะริด ถ่านไฟผี เม่าเหล็ก ตะโกพนม สาวดำ ริเภา ริบู (Diospyros spp.)

พะยอม ยอม ขะยอม พะยอมดง (shorea spp.)

พะวา ละวา วา ป้อง มะป่องต้น มังคุดป่า ขวาด ขวากเหลือง ชะมวง ส้มมวง โมง หมากโมง มะดันป่า (Garcinia spp.)

พันจำ สะเดาปัก สักน้ำ สักทะเล จันทน์กะพ้อ ซี ดำด่าง (Vatica spp.)

พันตัน พันตาล มังตาล ทังดาย ค่ายโซ่ ทะโล้ (Schima wallichii Korth.)

พิกุลป่า พิกุล พิกุลเขา กุน ขากุน ตรน (Mimusops spp. & Payena spp.)

พุด พุดหนอง ข่อยหิน ข่อยด่าน ไข่เน่า รักนา คมขวาน กระมอบ คำมอกหลวง (Gardenia spp.)

ไพ ลิไพ มะกล่ำต้น มะกล่ำทาช้าง มะโหกแดง (Adenanthera spp.)

มะเกิ้ม มะเหลี่ยม มะกอกเหลี่ยม มะจิ้น มะกอกเลือด มะกอกเกลื้อน มะเลื่อม มะกอกเลื่อม (Canarium spp.)

มะค่าแต้ มะค่าลิง มะค่าหนาม กลิ้ง อ้ายกลิ้ง (Sindora spp.)

มะค่าโมง มะค่าใหญ่ มะค่าดง เบง (Afzelia xylocarpa Craib)

มะคำไก่ เทียนขโมย สองกระดอง (Drypetes spp.)

มะซาง ซาง หนามซาง ละมุดสีดา (Madhuca spp.)

มะแฟน  หมากแฟน แทน กะตีบ (Protium serratum Engl.)

มะม่วงป่าทุกชนิด (Mangifera spp.)

มังคะ มังคาก (Cynometra spp.)

เมี่ยงอาน สอม กะอาม กระทงลอย (Crypteronia spp.)

โมกมัน โมกใหญ่ มูกหลวง ยางพุด (Holarhena antidysenterica Wall.)

ยมหอม สุเหรียน (Toona spp. syn. Cedrela spp.)

ยมหิน มะยมหิน สะเดาช้าง สะเดาหิน (Chukrasia spp.)

ลำดับที่ 

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา 

๑๒๓.

๑๒๔.

๑๒๕.

๑๒๖.

๑๒๗.

๑๒๘.

๑๒๙.

๑๓๐.

๑๓๑.

๑๓๒.

๑๓๓.

๑๓๔.

๑๓๕.

๑๓๖.

๑๓๗.

๑๓๘

 

๑๓๙.

๑๔๐.

๑๔๑.

๑๔๒.

๑๔๓.

๑๔๔.

๑๔๕.

๑๔๖.

๑๔๗.

๑๔๘.

๑๔๙.

๑๕๐.

๑๕๑.

ยูง อีโต้ (Dipterocarpus spp.)

รัก ฮัก รักใหญ่ (Melanorrhoea spp.)

รักเขา (Semecarpus spp.)

รากเหลือง ฮากเหลือง (Koloona spp.)

ราชครูดำ (Goniothalamus macrophyllus Kook.f.&Th.)

รายา สะระยา สยาแดง (Shorea curtisii Dyer)

แร้ แหร แหรช่อ (Dehassaia spp.)

เลียง เลียงมัน ไย ไยด้าย (Berrya spp.)

เลี่ยน แก่นแห้ง (Melia spp.)

เลือดควาย เลือดม้า สีซวง (Knema spp.)

สงแก สังแก เขยหลาย (Peronema canescens Jack)

สนเขา สน เกี๊ยะ จ๋วง ไต้ แปก (Pinus spp.)

สนสามพันปี สนสร้อย สนพางกระรอก (Dacrydium elatum Wall.)

สบ ปรก หอม (Altingia spp.)

สมพง สมพุง กะปุง กะพง งุ้น (Tetrameles nudiflora R.Br.)

สยาขาว สยาเหลือง สยา มารันตี เมอรันตี (Shorea leprosula Miq. & s. parvifolia Dyer)

สองสลึง ยายบู่ เสม็ดทุ่ง (Lophopetalum spp.)

สะเดา สะเลียม กะเดา เดา เทียม (Azadirachta indica Juss.)

สะทิต ตาทิต สะทิบทอง คางคก สะทิบ สิไหรคางคก (Phoebe spp.)

สักขี้ไก่ กะเบียด เบียด (Premna tomentosa Willd. & P. pyramidata Wall.)

ส้าน แส้น มะส้าน มะตาด (Dillenia spp.)

สาย กาสาย แสนตาล้อม (Pometia spp.)

สารภีป่า สารภี มะนาวก๋าน (Mammea spp.)

สีเสียดเปลือก ทองสุก หนานหิน เลือดนก (Pentace spp.)

สีเสื้อ ผีเสื้อหลวง (Casearia spp.)

หมักทื่อ ทะลอก มะพอก มะคลอก พอก ตะโลก เหลอะ (Parinari anamense Hance)หลันตัน กะลันตัน ตะเคียนใบปด ยางดำ (Shorea guiso Bl.)

หลุมพอ สลุมพอ กะลุมพอ หลุมพอทะเล หลุมพอเลือด (Intsia spp.)

หว้า มะห้า ห้า แดงควน แดงเขา เมา ชมพู่ (Eugenia spp.)

ลำดับที่ 

ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา 

๑๕๒.

๑๕๓.

๑๕๔.

๑๕๕.

๑๕๖.

๑๕๗.

๑๕๘.

 

หัวเต่า ขี้ผึ้ง (Donella lanceolata Aubr. Syn. Chrysophyllum roxburghii G. Don)

หัวแมงวัน มะม่วงหัวแมลงวัน มะม่วงแมงวัน (Buchanania spp.)

เหรียง เรียง กะเหรี่ยง สะตอ ลูกดิ่ง (Parkia spp.)

อบเชย ฮางแกง ฮังไก๊ เชียด กะเชียด มหาปราบ (Cinnamomum spp.)

เอียน เอี้ยน (Neolitsea zeylanica Merr.)

แอ๊ก (Shorea glauca King)

โอบ ขานาง เปลือย เปื๋อยนาง กะปิ ข้าวสาร ดีหมี หมากดูก ตะเคียนเผือก (Homalium spp.)

 

 

ลำดับที่ 

ประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ 

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

 

๑๓.

กระเบา กระเบาน้ำ กระเบาใหญ่ (Hydnocarpus anthelminthicus Pierre)

กำจัดต้น มะแข่น แขว่น มะข่วง ลูกระมาศ (Zanthoxylum spp.)

กำยาน (Styrax spp.)

จันทน์ชะมด (Aglaia pyramidata Hance)

จันทน์หอม (Mansonia gagei Drumm.)

จันทนา จันทน์ขาว (Tarenna hoaensis Pitard)

ตีนเป็ดแดง เยลูตง (Dyera costulata Hook.f.)

ปะ กระ (Elateriospermum tapos Bl.)

รง รงทอง (Garcinia acuminate Planch. & G. hanburyi Hook.f.)

สนแผง สนใบต่อ แปกลม (Calocedrus macrolepis Kurz)

สำรอง พุงทะลาย ท้ายเภา (Scaphium spp.)

แสลงใจ แสลงไหน แสลงทม แสลงเบื่อ แสงเบื่อ มะตึ่ง ตึ่งต้น บึงกา ตูมกา ตึ่ง ตูมกาขาว (Strychnos spp.)

แหลง แสลง ยวนผึ้ง ผึ้ง ลุง (Ficus albipila King)

 

๓)ข้อหาเก็บของป่าไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ของป่า" หมายความว่า บรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือ ก. ไม้รวมทั้งส่วนต่าง ๆ ของไม้ถ่าน น้ำมันไม้ยางไม้ตลอดจน สิ่งอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากไม้ ข. พืชต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเกิดจากพืชนั้น ค. รังนก ครั่ง รวงผึ้ง นำ้ผึ้ง และมูลค้างคาว ง. หินที่ไม่ใช่แร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  ถ่านไม้ที่คนทำขึ้น

 

ผู้ใดเก็บหาของป่าหวงห้าม หรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าหวงห้ามในป่าต้อง ได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ และต้องเสียค่าภาคหลวงกับทั้ง ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงการอนุญาตนั้น

 

การต่อสู้ อาจต่อสู้ว่า ไม่ได้เก็บของป่า หรือทำอันตรายแก่ของป่าหวงห้าม ,ไม่เจตนา เก็บของป่า หรือทำอันตรายแก่ของป่าหวงห้าม ,ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว


..............................................................


 

ของป่าหวงห้ามตามพระราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2530 มีดังนี้

1. กล้วยไม้ป่าทุกชนิด

2. จันทร์แดง  จันทร์ผา

3. ชันทุกชนิด

4. ชิ้นไม้กฤษณา  และกฤษณา

5. ชิ้นไม้จันทร์หอม

6. ฝาง  ง้าย

7. ถ่านไม้ทุกชนิด

8. น้ำมันยาง

9. ใบลาน

10. เปลือกไม้  ของไม้ต่อไปนี้

10.1. ก่อ  มะก่อ กอ  ค้อ

10.2. กัดลิ้น  ขี้อาย  มะเฟืองป่า  แก้วสาร  ลำใยป่า  พญาไก่เถื่อน

10.3. ตะเคียนทอง  ตะเคียนใหญ่  เคียน  แคน

10.4. เคี่ยม

10.5. บง  ยางบง  หมี่  ไก๋

10.6.หมีเหม็น  อีเหม็น

10.7. พะยอม  ยอม  ขะยอม  พะยอมดง

10.8. มะหาด  หาด  หาดหนุน  หาดส้าน

10.9. สีเสียดเปลือก  ทองสุก  หนามหิน  เลือดนก

10.10. อบเชย  เทพทาโร  จวง  จวงหอม  การบูรต้น  ข่าต้น  ตะไคร้ต้น  พลูต้น  สมุลแว้ง  ฮางแกง  ฮังไก๊  เชียด

กะเชียด  กะดารา  มหาปราบ

11. เฟิร์นกระเช้าสีดา  ชายผ้าสีดา  และห้อข้าวสีดา

12. ยางขนุนนก

13. ยางเยลูดง

14. ยางรัก

15. ยางสน

16. รากเฟิร์นออสมันดา

17. ลำต้นและรากเฟิร์นต้น

18. หวายทุกชนิด


......................................................................


๔)ข้อหาแผ้วถางป่า ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ กระทำด้วยประการใด ๆอันเป็นการ ทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า

ห้าม ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือ กระทำด้วยประการใด ๆอันเป็นการ ทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็น ประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได้รับ ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

การต่อสู้ อาจต่อสู้ว่า ไมได้ ทำลายป่า ,ไม่เจตนาทำลายป่า , กระทำภายในเขตที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ,ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว 
Online:  14
Visits:  2,417,471
Today:  187
PageView/Month:  12,662