สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความฟ้องต่อสู้คดีเช็ค
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ฟ้องต่อสู้คดีเช็ค อ่าน 396 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ฟ้องต่อสู้คดีเช็ค
11/10/2559 20:49:00

ฟ้องคดีเช็ค

กรณีมีการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่อยู่จริงและบังคับชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (๑)ไม่มีเจตนาให้ใช้เงิน หรือ(๒)ขณะออกเช็คไม่มีเงินที่จะใช้ตามเช็ค หรือ (๓)ออกเช็คมาโดยมีจำนวนเงินตามเช็คมากกว่าเงินในบัญชีขณะนั้น หรือ (๔)ออกเช็คมาแล้วถอนเงินออกไปจนไม่พอใช้ตามจำนวนเงินในเช็ค หรือ (๕)ออกเช็คมาและห้ามธนาคารใช้เงินตามเช็คโดยทุจริต เมื่อมีการยื่นใช้เงินตามเช็คตามกฎหมายแล้ว  เมื่อธนาคารปฎิเสธจ่ายเงิน ตามเช็ค ผู้ออกเช็คมีถือว่ากระทำความผิด มีโทษปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาทหรือจำคุกเกิน ๑ ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ กรร๊ต้องการดำเนินคดีเองต้องมีการฟ้องต่อศาลใน ๓ เดือนนับแต่ธนาคารปฎิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค กรณีเช็คมีหลายใบหากรวมจำนวนทุกใบแล้วมีมูลค่าไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สามารถรวมกันฟ้องมาในคดีอาญาพร้อมกันได้  

ต่อสู้คดีเช็ค

เหตุที่อาจนำมาต่อสู้คดีเช็คได้ (๑) ไม่มีการแจ้งความหรือฟ้องคดีเองใน ๓ เดือนนับแต่ธนาคารปฎิเสธการจ่ายเงิน (๒)ออกเช็คมาเพื่อแลกเงินสดเนื่องจากมีหนี้เดิมต่อกัน จึงมีการออกเช็คมาเพื่อประกันการใช้หนี้ และหากมีการใช้หนี้แล้วก็จะคืนเช็คให้ผู้ออกเช็คไป (๓) เจ้าหนี้ทราบดีว่าลูกหนี้ไม่มีเงินใช้หนี้ตามจำนวนหนี้ แต่ก็บังคับให้ออกเช็ค(๔)ขณะที่ออกเช็คมา ไม่มีหลักฐานที่จะดำเนินคดีตามหนี้เดิมได้ เช่น ในตอนที่ออกเช็คมา ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินตามมูลหนี้เดิม (๕)เช็คนั้นมีที่มาจากมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย(๖)มีการนำเช็คเรียกเก็บเงินก่อนวันที่ถึงกำหนดจ่ายเงินตามเช็ค (๗)มีการนำเช็คไปขึ้นเงินเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมาย (๘) มูลหนี้เช็คระงับไปแล้วเพราะมีการใช้เงินให้แก่กัน โดยการใช้เงินใน ๓๐ วันนับแต่ผู้ออกเช็คได้รับหนังสือจากผู้เสียหายว่าถูกธนาคารปฎิเสธการจ่ายเงิน หรือ มีการใช้หนี้ตามมูลหนี้เดิม ฯลฯ
 
Online:  13
Visits:  2,417,453
Today:  169
PageView/Month:  12,644