สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความฟ้องถูกรถชนเรียกค่าเสียหาย
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ฟ้องถูกรถชนเรียกค่าเสียหายอ่าน 674 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ฟ้องถูกรถชนเรียกค่าเสียหาย
2/10/2559 13:09:00

กรณียานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ถูกยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล เช่นกัน ชนจนเป็นเหตุให้ ผู้ขับและยานพาหนะได้รับบาดเจ็บหรือตายและยานพาหนะเสียหาย  ผู้ขับหรือเจ้าของยานพาหนะที่ถูกชน รวมทั้งผู้ขับที่บาดเจ็บหรือผู้ขาดอุปการะกรณีผู้ขับตาย ขอศาลสั่งให้ผู้ทำผิดหรือผู้ที่ต้องร่วมรับผิดกับผู้ทำผิด  จ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีต่อไปนี้ได้ คือ กรณีตาย คือ ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดแรงงาน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ค่าซ่อมยานพาหนะ กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลก่อนตาย คือ ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดแรงงาน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ค่าซ่อมยานพาหนะ  ค่าขาดประโยชน์จากการทำงานในปัจจุบันและอนาคต  ค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ คือ ค่าขาดแรงงาน ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป ค่าขาดความสามารถในการทำงานในปัจจุบันและอนาคต ค่าเสียหายที่คิดเป็นจำนวนเงินมิได้ ค่าซ่อมยานพาหนะ


 

 

กรณียานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์  ชน คนเดินถนน จนเป็นเหตุให้ คนเดินถนนตายในทันที หรือตายรักษารับการรักษาพยาบาล หรือ  บาดเจ็บ คนเดินถนนหรือทายาทตามกฎหมายของคนตาบ สามารถขอศาลสั่งให้ผู้ขับยานพาหนะหรือผู้ที่ต้องร่วมรับผิดกับผู้ขับยาพาหนะ  จ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีต่อไปนี้ได้ คือ กรณีตาย คือ ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดแรงงาน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลก่อนตาย คือ ค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าขาดแรงงาน ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ค่าขาดประโยชน์จากการทำงานในปัจจุบันและอนาคต  ค่ารักษาพยาบาล กรณีบาดเจ็บ คือ ค่าขาดแรงงาน ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป ค่าขาดความสามารถในการทำงานในปัจจุบันและอนาคต ค่าเสียหายที่คิดเป็นจำนวนเงินมิได้ 


 

 

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ


ชนท้าย  กฎหมายกำหนดกฎในการขับขี่ไว้คือ ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ กรณีนี้ผู้ชนท้ายผิดทั้งหมดหรือผิดบางส่วนแล้วแต่กรณี

 

ไหลลงมาชน          กฎหมายกำหนดกฎในการขับขี่ไว้คือ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถขึ้นสะพานหรือทางลาดชันต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถถอยหลังไปโดนรถคันอื่น กรณีนี้ผู้ไหลมาชนผิดทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ข้ามเลนส์มาชนรถทางเดียวกันหรือวิ่งสวนทางกัน กฎหมายกำหนดกฎในการขับขี่ไว้คือ ห้ามขับขี่รถคร่อมหรือทับเส้นแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ กรณีนี้ผู้ข้ามเลนส์มาชนผิดทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ฝ่าไฟแดง     กฎหมายกำหนดกฎในการขับขี่ไว้คือ สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่าหยุด ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด กรณีนี้ผู้ฝ่าไฟแดงผิดทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ฝ่าไฟเหลือง  กฎหมายกำหนดกฎในการขับขี่ไว้คือ สัญญาณจราจรไฟสีเหลือง ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเพื่อเตรียมปฏิบัติตามสัญญาณไฟแดง  ,เว้นแต่กรณีผู้ขับขี่ที่ได้ขับเลยเส้นให้หยุดไปแล้ว ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง กรณีนี้ผู้ฝ่าไฟเหลืองผิดทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ชนกันบริเวณทางร่วมทางแยก  กฎหมายกำหนดกฎในการขับขี่ไว้คือ เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยก ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้

 

          (1) ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน

 

          (2) ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทางโท ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน

 

          (3) ถ้าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏข้างหน้า แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถอื่นหยุดขวางอยู่จนไม่สามารถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้ ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้รถหยุดจนกว่าจะสามารถเคลื่อนรถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้

            

             กรณีนี้ผู้ฝ่าฝืนทั้งสามข้อ ผิดทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ชนตอนจะเลี้ยวซ้าย กฎหมายกำหนดกฎในการขับขี่ไว้คือ ถ้าจะเลี้ยวซ้ายให้เช้าเลนซ้ายและชิดซ้าย กรณีนี้ผู้จะเลี้ยวซ้ายผิดทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ชนตอนจะเลี้ยวขวา กฎหมายกำหนดกฎในการขับขี่ไว้คือ กรณีถนนวิ่งทางเดียวถ้าจะเลี้ยวขวาให้เช้าเลนขวาและชิดขวา กรณีในทางเดินรถที่สวนกันได้ ห้ามเลี้ยวรถทางขวาในเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตรเว้นแต่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอื่น กรณีอยู่บริเวณทางแยกโดยต้องให้รถที่สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงให้เลี้ยวขวาไปได้ กรณีนี้ผู้จะเลี้ยวชวาผิดทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ชนตอนกลับรถ      กฎหมายกำหนดกฎในการขับขี่ไว้คือ ห้ามกลับรถในเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตรเว้นแต่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอื่น    (2) ห้ามกลับรถที่เขตปลอดภัย ที่คับขัน บนสะพาน หรือในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากทางราบของเชิงสะพาน (3)ห้ามกลับรถที่ทางร่วมทางแยก เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถในบริเวณดังกล่าวได้ กรณีนี้ผู้กลับรถผิดทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ชนตอนก่อนจะแซง  กฎหมายกำหนดกฎในการขับขี่ไว้คือ การแซงปกติแล้วให้แซงทางขวาโดยเว้นระยะห่างจากรถคันที่แซงพอสมควร กรณีนี้ผู้แซงผิดทั้งหมดหรือบางส่วน

 

ชนตอนแซงแล้วกำลังจะกลับเข้าเลนส์  กฎหมายกำหนดกฎในการขับขี่ไว้คือ เมื่อขับผ่านคันที่ถูกแซงมาเพียงพอแล้วก็ขับเข้าชิดซ้าย กรณีนี้ผู้แซงแต่กำลังจะกลับเข้าเลนส์ผิดทั้งหมดหรือบางส่วน 
Online:  12
Visits:  2,417,447
Today:  163
PageView/Month:  12,638