สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความคดีผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขอทำนิติกรรมทรัพย์สินของผู้เยาว์
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : คดีผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขอทำนิติกรรมทรัพย์สินของผู้เยาว์อ่าน 365 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : คดีผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขอทำนิติกรรมทรัพย์สินของผู้เยาว์
24/9/2559 19:31:00

คดีผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขออนุญาตศาลทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้เยาว์

 

ม.๑๕๗๔ นิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ ผู้แทนโดยชอบธรรมจะกระทำมิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต

 

(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้

 

(2) กระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพยสิทธิของผู้เยาว์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 

(3) ก่อตั้งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์

 

(4) จำหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น

 

(5) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี

 

(6) ก่อข้อผูกพันใด ๆ ที่มุ่งให้เกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3)

 

(7) ให้กู้ยืมเงิน

 

(8) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพื่อการกุศลสาธารณะ เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา ทั้งนี้ พอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์

 

(9) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา

 

(10) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับชำระหนี้หรือทำนิติกรรมอื่นที่มีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับชำระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่น

 

(11) นำทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1598/4 (1) (2) หรือ (3)

 

(12) ประนีประนอมยอมความ

 

(13) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย

 

ผลของการที่บิดามารดาไม่ขออนุญาตให้ศาลอนุญาตเสียก่อน มีผลทำให้นิติกรรมที่ทำขึ้นเป็นโมฆียะไม่ผูกพันผู้เยาว์และคู่สัญญา และเฉพาะผู้เยาว์และคู่สัญญาเท่านั้น ที่จะอ้างความไม่ผูกพันขึ้นต่อสู้เพื่อไม่ต้องรับผิดตามนิติกรรมที่ทำขึ้นได้

 

การคัดค้านผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขอทำนิติกรรมทรัพย์สินของผู้เยาว์นั้น ญาติของผู้เยาว์หรืออัยการ สามารถคัดค้านได้ในประเด็นต่อไปนี้ 

 


-ไม่มีเหตุจำเป็นต้องทำนิติกรรมเพราะปัจจุบันผู้เยาว์มีการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีตามวัยและฐานะแล้ว 


-การทำนิติกรรมครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ร้องเองมิใช่ประโยชน์ของผู้เยาว์

 

-การทำนิติกรรมให้แก่ผู้ซื้อรายนี้ ทำให้ผู้เยาว์เสียประโยชน์เพราะให้ราคาต่ำเกินไป


-หากไม่มีการทำนิติกรรมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์มากกว่าเช่นทรัพย์มีราคา หากปล่อยไว้ ราคาจะเพิ่มขึ้น หรือ รอหาผู้ซื้อรายใหม่ที่ให้ราคาสูงกว่าเดิม 
Online:  12
Visits:  2,417,452
Today:  168
PageView/Month:  12,643