สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความขอตั้งผู้พิทักษ์และทำนิติกรรมแทนผู้เสมือนไร้ฯ
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ขอตั้งผู้พิทักษ์และทำนิติกรรมแทนผู้เสมือนไร้ฯอ่าน 454 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ขอตั้งผู้พิทักษ์และทำนิติกรรมแทนผู้เสมือนไร้ฯ
24/9/2559 14:26:00

คดีขอตั้งผู้พิทักษ์


ผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว  คู่สมรสก็ดี ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการ สามารถร้องขอต่อศาลให้บุคคลนั้นเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้พิทักษ์ได้ กรณีผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนฯ มีผู้ปกครองอยู่แล้ว ผู้ปกครองก็จะเป็นพิทักษ์ กรณีผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนฯมี บิดา มารดา อยู่แล้วผู้พิทักษ์กรณีนี้คือ บิดา มารดา กรณีผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือน มีคู่สมรสๆก็จะเป็นผู้พิทัก์ หากไม่มีบุคคลตามที่กล่าวมา ใครก็เป็นผู้พิทักษ์ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติ  เป็น บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วอาจถูกตั้งเป็นผู้ปกครองได้ และไม่เป็น(1) คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ(2) ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย(3) ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เสมือนไร้ฯหรือทรัพย์สินของผู้เสมือนไร้ฯ(4) ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เสมือนไร้ฯ บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดากับผู้เสมือนไร้ฯ(5) ผู้ซึ่งผู้พิทักษ์ที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้พิทักษ์ต่อไป

 

การคัดค้านการตั้งผู้พิทักษ์ คู่สมรสก็ดี ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการ คัดค้านได้ในกรณีต่อไปนี้

 

-ผู้ยื่นคำร้องไม่เป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้สิทธิยื่นคำร้องได้


-การอ้างว่าเป็นผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้ นั้นไม่เป็นความจริง 

 

-ผู้ขอเป็นผู้พิทักษ์ มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย คือ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็น (1) คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ(2) ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย(3) ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เสมือนไร้ฯหรือทรัพย์สินของผู้เสมือนไร้ฯ(4) ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เสมือนไร้ฯ บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดากับผู้เสมือนไร้ฯ(5) ผู้ซึ่งผู้พิทักษ์ที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้พิทักษ์ต่อไป

 

คดีผู้พิทักษ์ขอศาลทำนิติกรรมแทนผู้เสมือนไร้ฯ

 

การกระทำการใดๆ ผู้เสมือนไร้ฯสามารถทำได้เอง เว้นกิจการดังต่อไปนี้ ต้องให้ผู้พิทักษ์ยินยอมเสียก่อน หากฝ่าฝืนเป็นโมฆียะ


(1) นำทรัพย์สินไปลงทุน


(2) รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุน ต้นเงินหรือทุนอย่างอื่น


(3) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน ยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า


(4) รับประกันโดยประการใด ๆ อันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้


(5) เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่าหกเดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินสามปี


(6) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูป เพื่อการกุศล การสังคมหรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา


(7) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา


(8)ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า


(9) ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือซ่อมแซมอย่างใหญ่


(10) เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ เว้นแต่การร้องขอตามมาตรา 35 หรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์


(11) ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย


(12)กิจการใดๆก็ตามซึ่งคนเสมือนไร้ความสามารถอาจจัดการไปในทางเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว


กรณีคนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถจะทำการตามข้อ 1-12 ได้ด้วยตนเอง เพราะเหตุมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการนั้นแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ

 

คดีคัดค้านผู้พิทักษ์ขอทำนิติกรรมแทนผู้เสมือนไร้ฯ( ผู้สืบสันดาน  ผู้ซึ่งดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการ คัดค้านได้ในกรณีต่อไปนี้)

 

-นิติกรรมที่ขอศาลนั้น เป็นความต้องการของผู้พิทักษ์มิใช่ความต้องการของผู้เสมือนไร้ฯ


-ผู้เสมือนไร้ฯยังสามารถทำนิติกรรมนั้นเพื่อประโยชน์ของตนเองได้ 
Online:  10
Visits:  2,417,429
Today:  145
PageView/Month:  12,620