สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความคดีขอตั้งผู้อนุบาลและผู้อนุบาลขอทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้ไร้ความสามารถ
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : คดีขอตั้งผู้อนุบาลและผู้อนุบาลขอทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้ไร้ความสามารถอ่าน 553 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : คดีขอตั้งผู้อนุบาลและผู้อนุบาลขอทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้ไร้ความสามารถ
3/9/2559 11:32:00

คดีขอตั้งผู้อนุบาลและผู้อนุบาลขอทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้ไร้ความสามารถ


(กรณีผู้วิลกจริตมีผู้ปกครองผู้อนุบาลคือผู้ปกครอง กรณีผู้วิกลจริตมีคูู่สมรสผู้อนุบาลคือคู่สมรส หากไม่มีผู้ปกครองหรือคู่สมรส ให้ผู้ที่มีคุณสมบติไม่ต้องห้ามตามกฎหมายเป็นผู้อนุบาลได้ โดยหลักคือ ผู้ดูแลในปัจจุบัน)


บุคคลวิกลจริต(ผู้ที่มีอาการหรือความประพฤติคลาดเคลื่อนไปจากคนธรรมดาสามัญ)  อัยการ  คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้พิทักษ์ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลบุคคลวิกลจริต  สามารถร้องขอต่อศาลให้เป็นผู้ไร้ความสามารถและต้องอยู่ในการดูแลผู้อนุบาลได้  

 

การคัดค้านศาลแต่งตั้งผู้อนุบาล(อัยการ  คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้พิทักษ์ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลบุคคลวิกลจริต สามารถคัดค้านได้ในเหตุต่อไปนี้ )

 

-ผู้ร้องไม่ใช่ผู้ที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นคำร้องได้

-บุคคลผู้ถูกอ้างว่าวิกลจริตไม่มีมีอาการหรือความประพฤติผิดไปจากคนธรรมดาอย่งใด

-ผู้ที่จะเป็นผู้อนุบาลไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย คือ 1) เป็นผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ(2) เป็นผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย(3) เป็นผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้หรือทรัพย์สินของผู้วิลกจริต(4) เป็นผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้วิกลจริต ผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดากับผู้เยาว์(5) เป็นผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้อนุบาล


คดีผู้อนุบาลขอทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้ไร้ฯ


การทำนิติกรรมของบุคคลวิกลจริตมีผลทำให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะอาจถูกบอกล้างให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับได้หากคู่สัญญาทราบถึงความวิลกจริตในตอนทำสัญญา  การใดๆที่ผู้ไร้ความสามารถกระทำถือว่าเป็นโมฆียะอาจถูกบอกล้างให้เป็นโมฆะได้ การทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต้องให้ศาลอนุญาตให้ผู้อนุบาลกระทำได้เสียก่อน


(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้

 

(2) กระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพยสิทธิของผู้ไร้ความสามารถอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 

(3) ก่อตั้งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์

 

(4) จำหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นของผู้ไร้ความสามารถปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น

 

(5) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี

 

(6) ก่อข้อผูกพันใด ๆ ที่มุ่งให้เกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3)

 

(7) ให้กู้ยืมเงิน

 

(8) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้ไร้ความสามารถให้แทนผู้ไร้ความสามารถเพื่อการกุศลสาธารณะ เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา ทั้งนี้ พอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้ไร้ความสามารถ

 

(9) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา

 

(10) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลให้ผู้ไร้ความสามารถต้องถูกบังคับชำระหนี้หรือทำนิติกรรมอื่นที่มีผลให้ผู้ไร้ความสามารถต้องรับเป็นผู้รับชำระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่น

 

(11) นำทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1598/4 (1) (2) หรือ (3)

 

(12) ประนีประนอมยอมความ

 

(13) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย

       

     กรณีมีการฝ่าฝีนถือว่านิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถตามที่กฎหมายกำหนดนั้นเป็นโมฆียะและไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา

 

 

การคัดค้านผู้อนุบาลขอทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้ไร้ความสามารถ(อัยการ  คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน  หรือผู้ดูแลผู้ไร้ฯ )คัดค้านได้ในเหตุต่อไปนี้

 

-ไม่มีเหตุจำเป็นต้องทำนิติกรรมเพราะปัจจุบันผู้ไร้ความสามารถมีการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีตามฐานะแล้ว 


-การทำนิติกรรมครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อนุบาลเองมิใช่ประโยชน์ของผู้ไร้ความสามารถ

 

-การทำนิติกรรมให้แก่ผู้ซื้อรายนี้ ทำให้ผู้ไร้ความสามารถเสียประโยชน์เพราะให้ราคาต่ำเกินไป


-หากไม่มีการทำนิติกรรมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ไร้ความมากกว่าเช่นทรัพย์มีราคา หากปล่อยไว้ ราคาจะเพิ่มขึ้น หรือ รอหาผู้ซื้อรายใหม่ที่ให้ราคาสูงกว่าเดิม

 

  
Online:  13
Visits:  2,417,458
Today:  174
PageView/Month:  12,649