สำนักงานทนายความรับว่าความและให้คำปรึกษากฎหมายทุกประเภท

      
 
เว็บบอร์ดงานคดีความร้องขอและคัดค้านตั้งผู้ปกครอง , ร้องขอและคัดค้านทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์
ผู้เขียน : นวพล ผ่องอำไพ   หัวข้อ : ร้องขอและคัดค้านตั้งผู้ปกครอง , ร้องขอและคัดค้านทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์อ่าน 499 / ความคิดเห็น 0
รูปประจำตัว
นวพล ผ่องอำไพ
  • 1 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 1 มีนาคม 2553
รูปไอคอน
หัวข้อ : ร้องขอและคัดค้านตั้งผู้ปกครอง , ร้องขอและคัดค้านทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์
28/8/2559 22:10:00
 

คดีขอตั้งผู้ปกครอง

กรณีที่ผู้เยาว์ ไม่มีบิดามารดา หรือบิดามารดาถูกถอนอำนาจปกครอง ญาติผู้เยาว์ อัยการ หรือ  ผู้ที่บิดามารดาที่เสียชีวิตที่หลัง   ระบุในพินัยกรรมให้เป็นผู้ปกครอง สามารถยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครองได้ การคัดค้านขอศาลตั้งผู้ร้องหรือผู้อื่นเป็นผู้ปกครอง(ณาติหรืออัยการหรือผู้ที่บิดามารดาที่เสียชีวิตที่หลัง   ระบุในพินัยกรรมให้เป็นผู้ปกครอง คัดค้านได้ในเหตุต่อไปนี้)


-ผู้ร้องไม่ใช่ผู้ที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นคำร้องได้


-บิดามารดาผู้เยาว์ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ถูกเพิกถอนอำนาจปกครองแต่อย่างใด


-ผู้ที่จะเป็นผู้ปกครองมีคุณสมบัติต้องห้าม คือ 

1) เป็นผู้ซึ่งศาลสั่งว่าเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ(2) เป็นผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย(3) เป็นผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เยาว์หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์(4) เป็นผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ ผู้บุพการีหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดากับผู้เยาว์(5) เป็นผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตายได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้เป็นผู้ปกครอง
คดีขออนุญาตศาลทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้เยาว์ที่อยู่ในความปกครอง

ม.๑๕๗๔ นิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำมิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต

(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้

(2) กระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพยสิทธิของผู้เยาว์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

(3) ก่อตั้งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์

(4) จำหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ หรือสิทธิเรียกร้องที่จะให้ทรัพย์สินเช่นว่านั้นของผู้เยาว์ปลอดจากทรัพยสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น

(5) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี

(6) ก่อข้อผูกพันใด ๆ ที่มุ่งให้เกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3)

(7) ให้กู้ยืมเงิน

(8) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่จะเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพื่อการกุศลสาธารณะ เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา ทั้งนี้ พอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์

(9) รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพัน หรือไม่รับการให้โดยเสน่หา

(10) ประกันโดยประการใด ๆ อันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับชำระหนี้หรือทำนิติกรรมอื่นที่มีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับชำระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนบุคคลอื่น

(11)นำทรัพย์สินไปแสวงหาผลประโยชน์นอกจากในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1598/4 (1) (2) หรือ (3)

(12) ประนีประนอมยอมความ

(13) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย

ผลของการที่ไม่ผู้ปกครองไม่ขออนุญาตให้ศาลอนุญาตเสียก่อน มีผลทำให้นิติกรรมที่ทำขึ้นเป็นโมฆียะไม่ผูกพันผู้เยาว์และคู่สัญญา และเฉพาะผู้เยาว์และคู่สัญญาเท่านั้น ที่จะอ้างความไม่ผูกพันขึ้นต่อสู้เพื่อไม่ต้องรับผิดตามนิติกรรมที่ทำขึ้นได้

 

การคัดค้านผู้ปกครองขอศาลทำนิติกรรมทรัพย์ผู้เยาว์(ญาติหรือผู้มีส่วนได้เสียหรืออัยการคัดค้านได้ในเหตุต่อไปนี้)

 

-ไม่มีเหตุจำเป็นต้องทำนิติกรรมเพราะปัจจุบันผู้เยาว์มีการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีตามวัยและฐานะแล้ว 


-การทำนิติกรรมครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ร้องเองมิใช่ประโยชน์ของผู้เยาว์

 

-การทำนิติกรรมให้แก่คู่สัญญารายนี้ ทำให้ผู้เยาว์เสียเปรียบเช่นเพราะให้ราคาต่ำเกินไป


-หากไม่มีการทำนิติกรรมในตอนนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์มากกว่าเช่นทรัพย์มีราคา หากปล่อยไว้ ราคาจะเพิ่มขึ้น หรือ หากปล่อยไว้จะมีคู่สัญญารายใหม่ที่ให้ผลประโยชน์สูงกว่าเดิม 
Online:  13
Visits:  2,417,444
Today:  160
PageView/Month:  12,635