สนง.ทนายความ จ.นครราชสีมา

      
 

 

 

 • ประเภทคดีความ
 •  

   

 • ทนายความคดีแรงงาน
 •  

   

 • ทนายความคดีภาษี
 •  

   

 • ทนายความคดีปกครอง
 •  

   

 • ทนายความคดีทรัพย์สินทางปัญญา
 •  

   

 • ทนายความคดีล้มละลาย
 •  

   

 • ทนายความคดีอาญา
 •  

   

 • ทนายความคดีแพ่ง
 •  

   

 • ขอใบอนุญาตทำงาน
 •  

   

 • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
 •  

   

 • ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 •  

   

 • ทนายคดีการค้าระว่างประเทศ
 •  

   

 • ทนายป๊อด
 •  

  สำนักงานฯและทนายความนวพลฯไม่เกี่ยวข้องกับกิจการปล่อยเงินกู้รายวันหรือกิจการผิดกฎหมายอื่นใดทั้งสิ้น ผู้แอบอ้างจะถูกดำเนินดคีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

   


   

  คดีผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขอทำนิติกรรมทรัพย์สินของผู้เยาว์

  24 กันยายน 2559


  คดีผู้แทนโดยชอบธรรม(บิดามารดาตามกฎหมาย)ขออนุญาตศาลทำนิติกรรมทรัพย์สินผู้เยาว์   ม.๑๕๗๔ นิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ ผู้แทนโดยชอบธรรมจะกระทำมิได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต   (1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้   (2) กระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพยสิทธิของผู้เยาว์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์   (3) ก่อตั้งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์   (4) จำหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ ...


  คดีขอเพิกถอนสัญญาเพราะโมฆะหรือโมฆียะ

  24 กันยายน 2559


  คดีฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมสัญญา กรณีสัญญาประเภทต่างๆถูกทำขึ้นมา โดยที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเรื่อง  คู่สัญญา เจตนาที่แสดงออกมา วัตถุประสงค์ของสัญญา รูปแบบของสัญญา ฯลฯ ตามที่กฎหมายกำหนด ผู้มีส่วนได้เสียสามารถฟ้องขอเพิกถอนและ เรียกค่าเสียหายได้     , ใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการกลับสู่ฐานะเดิม เช่น ขอคืนเงินที่จ่ายไป ขอทรัพย์ที่ให้ไปหากคืนไมได้ขอให้ใช้ราคาทรัพย์แทน ฯลฯ  โดยในการฟ้องต้องอาศัยเหตุดังต่อไปนี้ ๑)เหตุที่จะฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรมสัญญาได้โดยอ้างว่านิติกรรมสัญญานั้นเป็นโมฆะคือ -ผู้ทำนิติกรรมสัญญาไม่ใช่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครอง ในกรณีที่ทำนิติกรรมสัญญาที่ต้องการจะโอน หรือเปลี่ยนการครอบครองทรัพย์ -วัตถุประสงค์ของนิติกรรมสัญญานั้นต้องห้ามตามกฎหมาย ...


  ขอตั้งผู้พิทักษ์และทำนิติกรรมแทนผู้เสมือนไร้ฯ

  24 กันยายน 2559


  ผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น จนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว  คู่สมรสก็ดี ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดี หรือพนักงานอัยการ สามารถร้องขอต่อศาลให้บุคคลนั้นเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้พิทักษ์ได้ โดยผู้พิทักษ์ต้องมีคุณสมบัติ  เป็น บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วอาจถูกตั้งเป็นผู้ปกครองได้ และไม่เป็น(1) คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ(2) ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย(3) ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครองผู้เสมือนไร้ฯหรือทรัพย์สินของผู้เสมือนไร้ฯ(4) ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศา ...


  คดีอาญารับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน

  23 กันยายน 2559


  การต่อสู้คดีอาญาที่จำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน คำรับสารภาพในชั้นจับกุม กฎหมาย ป.วิ อาญา ห้ามรับฟัง มีผลคือ แม้จำเลยรับสารภาพ ศาลก็ไม่อาจถือว่าในชั้นจับกุม จำเลยรับสารภาพได้ จำเลยสามารถนำพยานหลักฐานมาต่อสู้แก้ต่างได้ว่า ตนเองไม่ได้รับสารภาพหรือรับสารภาพเพราะถูก ข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนด้วยความเต็มใจ ไม่ถูก ข่มขู่ บังคับ หลอกลวง มีผลคือ ศาลสามารถรับฟังได้ตามกฎหมาย แต่ศาลไม่อาจพิพากษาลงโทษจำเลยโดยอาศัยแค่คำรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยเท่านั้น  กรณีนี้จำเป็นต้องมีหลักฐานอื่นๆที่มีน้ำหนักเพียงพอซึ่งพิสูจน์ว่าจำเลยกระทำความผิดจริงมาพิจารณาประกอบด้วย คดีหนึ่ง จำเลยถูกจับในเรื่องยาเสพติด โดยพบยาเสพติดอยู่ บริเวณเล้าหมูในเขตบ้านของจำเลย จำเลยรับสารภาพในช ...


  คดีฉ้อโกง

  4 กันยายน 2559


  คดีฉ้อโกง โดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ   ประเด็นข้อต่อสู้บางประการในคดีฉ้อโกง -ผู้เสียหายหรือโจทก์ มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อหาฉ้อโกงคดีนี้เสียเอง -ข้อมูลในอดีตหรือปัจจุบันที่แจ้งผู้เสียหายหรือโจทก์ไป เป็นความจริง -ข้อมูลที่แจ้งผู้เสียหายหรือโจทก์ไปเป็นเรื่องในอนาคตไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ -ข้อมูลที่จำเลยปกปิดนั้น เป็นข้อมูลที่จำเลยไม่มีหน้าที่ต้องบอกหรื ...


   
  Online:  1
  Visits:  2,110,236
  Today:  272
  PageView/Month:  16,281