ทนายความ นวพล ทนาย ปรึกษากฎหมายฟรี คดีความทุกประเภท

Engine by สยามทูเว็บผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป
      
 
เมนู
ลิ้งค์

งดให้บริการปรึกษากฎหมายทางเว็บบอร์ดและทางเว็บบล็อค เนื่องจากตรวจพบการโพสต์โฆษณาสินค้าหรือบริการ ส่วนทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ยังให้บริการเหมือนเดิมครับ

Thank you very much for visiting website : To protect advertising illegal goods plese sign up before.]ทนายความแนะนำแนวทางการต่อสู้คดี

ล่าสุด


คดีแพ่ง

สัญญาไม่ระบุวันที่ในการชำระหนี้เอาไว้แน่นอน

คดีอาญา

ครอบครองยาบ้าเพื่อจำหน่าย

คดีภาษี

ไม่ได้รับเงินแต่ถูกประเมินภาษี

คดีลิขสิทธิ์ ละเมิดลิขสิทธิ์

คดีล้มละลาย

ไม่ถือว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัว

คดีแรงงาน

ถูกเลิกจ้างโดยผู้ไม่ใช่นายจ้าง

คดีปกครอง

ไม่ทำเอกสาร

ตามประกาศ ก.มหาดไทย

คดีการค้าระหว่างประเทศ

ไม่ใช่ผู้แทนผู้ขนส่ง

Bookmark and Share


ทนายความสอนว่าความ(การถามค้าน)แก่นักกฎหมายและผู้ที่สนใจทุกท่าน
ปลอมและใช้ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มปลอม
เรื่องนี้ จำเลยคือ บริษัทและกรรมการครับ ทั้งสองถูกฟ้องว่าร่วมกันปลอมและใช้ใบกำกับภาษีปลอม ทำให้ไม่ต้องเสียหรือเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่งรายเดือนมีจำนวนผิดไปจากความจริงที่ต้องเสีย ขอให้ลงโทษทั้งจ่ายภาษี , ปรับ , เงินเพิ่ม และจำคุก  ส่วนโจทก์คือกรมสรรพากร ด้านจำเลยต่อสู้ว่า มีการธุรกรรมกับบุ ...
สมัครใจแยกกันอยู่เกิน 3 ปี
คดีนี้โจทก์ฟ้องหย่าสามี โดยเหตุที่ว่า ทั้งสองฝ่ายสมัครใจแยกกันอยู่เกิน ๓ ปีแล้ว ขอศาลพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน ส่วนจำเลยต่อสู้คดีไม่ขอหย่า โดยยอมรับว่า ปัจจุบันนี้ อยู่คนละบ้านกับโจทก์ ก็เพราะโจทก์ย้ายออกไปเอง เนื่องจากไม่พอใจที่พ่อของจำเลยเสียงดังรบกวน พ่อโจทก์ จำเลยไมได้สมัครใจด้วยแต่อย่างใด และ นับ ...
ผู้ส่งของไม่แจ้งว่าให้ขนส่งสินค้าอันตราย
  คดี นี้ โจทก์ฟ้องจำเลยว่า จำเลยไม่ยอมแจ้งโจทก์และไม่ยอมทำเครื่องหมายบนสินค้าของจำเลย ว่าเป็นสินค้าอันตรายสามารถก่อให้เกิดเพลิงไหมได้ จนเป็นเหตุให้สินค้าของจำเลยเกิดไฟลุกไหม้ระหว่างทางที่โจทก์กำลังนำสินค้า ไปส่งแก่ผู้ซื้อสินค้า โจทก์ต้องเสียค่าซ่อมแซมเรือและค่าสินค้าของผู้อื่นที่ได้รับความเสี ...
ละทิ้งงาน ๓ วันขึ้นไป โดยไม่มีเหตุสมควร
ข้อเท็จจริงในคดีนี้คือ ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างแห่งหนึ่ง   ๒ ปีต่อมาลูกจ้างเกิดป่วยเป็นโรคหัด จึงได้ขอใบรับรองแพทย์มายืนยันการป่วยของตนเองต่อนายจ้าง โดยได้ฝากให้ญาติของลูกจ้างเป็นผู้โทรศัพท์แจ้งการป่วยและนำใบรับรองแพทย์มาให้นายจ้าง ซึ่งในใบรับรองแพทย์นั้นระบุว่า ลูกจ้างสมควรหยุดพักการทำงา ...

Bookmark and Share


ทนายโคราช นำเสนอเรื่องจริงจากคดี
ข่าวสารหรือบทความ
  •   คดี นี้ โจทก์ฟ้องจำเลยว่า จำเลยไม่ยอมแจ้งโจทก์และไม่ยอมทำเครื่องหมายบนสินค้าของจำเลย ว่าเป็นสินค้าอันตรายสามารถก่อให้เกิดเพลิงไหมได้ จนเป็นเหตุให้สินค้าของจำเลยเกิดไฟลุกไหม้ระหว่างทางที่โจทก์กำลังนำสินค้า ไปส่งแก่ผู้ซื้อสินค้า โจทก์ต้องเสียค่าซ่อมแซมเรือและค่าสินค้าของผู้อื่นที่ได้รับความเสียหายจาก เพลิงไหม้ครั้งนี้  ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่ โจทก์  จำเลย ต่อสู้ว่า จำเลยรับว่าไม่ได้แจ้งและทำเครื่องหมายว่าสินค้าที่ให้โจทก์ส่งนั้น เป็นสินค้าอันตรายสามารถก่อให้เกิดเพลิงไหมได้จริง เนื่องจากโจทก์ทราบดีอยู่แล้วแต่จำเลยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายแค่ครึ่งเดียว เนื่อง จากความเสียหายครั้งนี้โจทก์มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายด้วยเช่นกันเนื่อง จากโจทก์มิได้ทำการจัดวางสินค้าตามสภาพสมควรของสินค้าทั้งที่โจทก์รู้อยู่ แล้วว่า สินค้าของจำเลยอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้  การ จัดวางสินค้าที่เป็นสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ต้องจัดวางในที่ไม่อับ อากาศและมีความชื้นในระดับที่เหมาะสมตู้สินค ...
  •           สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งในคอลัมน์ เรื่องจริงคดีปกครองครับ เรื่องนี้ผู้ฟ้องได้ทำการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่า ตนเองถูกหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ(เทศบาล)ซึ่งเป็นต้นสังกัดของตนเองนั้น ออกคำสั่งทางปกครองโดยมีคำสั่งให้ ตนเองไปปฎิบัติงานในตำแหน่งสายงานเดิมแต่ลดระดับลงจากซี ๘ เป็นซี ๗ ซึ่งตนเองคิดว่า คำสั่งทางปกครองนี้เป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด เนื่องจาก ในตำแหน่งนี้มีผู้อื่นซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในสายงานนี้ ในระดับซี ๗ ที่สามารถโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งดังที่กล่าวมาได้นี้อยู่แล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องจึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี             ส่วนทางผู้ถูกฟ้องนั้น ให้เหตุผลในการต่อสู้คดีนี้ว่า ตนเองออกคำสั่งทางปกครองไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้ว โดยการออกคำสั่งทางปกครองนี้ ก็ได้มีมติจากที่ประชุมของคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องเองซึ่งเห็นชอบ ...
  • ความผิดทางศุลกากร ความผิดทางศุลกากรที่มักพบได้เสมอๆ ในการการนำเข้าส่งออก สามารถจำแนกออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ คือ1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร         การลักลอบหนีศุลกากรหมายถึง การนำของที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษีอากร หรือของที่ควบคุมการนำเข้าหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาหรือส่งออกไปนอกประเทศไทย โดยของที่ลักลอบหนีศุลกากรอาจเป็นของที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีก็ได้ หรืออาจเป็นของต้องห้ามหรือของต้องกำกัดหรือไม่ก็ได้ หากไม่นำมาผ่านพิธีการศุลกากร ก็มีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ทั้งนี้ กฎหมายศุลกากรได้กำหนดโทษผู้กระทำผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรสำหรับความผิดครั้งหนึ่ง ๆ ไว้สูงสุดคือ ให้ริบของที่ลักลอบหนีศุลกากรและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของของราคารวมค่าภาษีอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับและจำ 2. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร          การหลีกเลี่ยงภาษีอากรหมายถึง การนำข ...
  •         สวัสดีครับทุกท่าน คอลัมน์เรื่องจริงจำเลยชนะคดีแพ่ง นำเสนอคดี เรียกทรัพย์สินคืนจากผู้ที่ไม่มีอำนาจยึดถือเอาไว้ครับ เรื่องนี้ แต่เดิมนั้น โจทก์และจำเลยซึ่งทั้งคู่เป็นนิตบุคคลประเภทบริษัทจำกัดทั้งคู่ เป็นหุ้นส่วนกันในการทำกิจการก่อสร้างบ้านอาคารที่พักให้กับการแคหะแห่งชาติ ณ.จังหวัดในประเทศไทยครับ  ซึ่งในระหว่างที่บริษัททั้งคู่ร่วมงานกันนั้น คนงานก่อสร้าง รวมทั้งวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างของทั้งสองบริษัท ก็ได้มีการรู้จัก สนิทสนมกัน จนถึงขั้นยืมเครื่องไม้เครื่องมือในทางการช่างของแต่ละบริษัท ซึ่งพนักงานแต่ละบริษัทเบิกเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ทำงานก่อสร้างด้วยกัน ไม่เว้นแต่รถแม็คโคร คันพิพาทนี้ครับ         หลังจากการทำงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักของการเคหะแห่งชาติ เสร็จลงแล้วบริษัทก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือของแต่ละฝ่ายกลับบริษัทไป เหลือแต่รถแม็คโครคันนี้ที่ทิ้งไว้เพื่อเก็บงานตบแต่งความเรียบร้อยบริเวณรอบๆข้างอาคาร ...
  •         สวัสดีครับ วันนี้ขอนำเสนอเรื่องจริงจากคดีลิขสิทธิ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใน ภาพยนต์แนวผู้ใหญ่ จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันได้เลยครับ เรื่องนี้นะครับ  โจทก์เขาเป็นบริษัทสร้างภาพยนต์ ซึ่งโจทก์ได้ภูมิใจสร้างภาพยนต์แนวผู้ใหญ่ๆขึ้นมาเรื่องหนึ่งครับ ซึ่งเนื้อหาของภาพยนต์เรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องภูตผี,ปีศาจ,ความรักของมนุษย์ผู้ชายและผีผู้หญิงและในภาพยนต์เรื่องนี้ก็เมื่อเป็นหนังแนวผู้ใหญ่ชอบแล้ว ก็ต้องมี...ฉากแสดงความรักกัน ซึ่งมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่ครับหากมีแบบธรรมดาๆ ซึ่งโจทก์เองเขาก็คิดเช่นเดียวกันครับจึง ขอทำอะไรที่ไม่เหมือนใครเพื่อสร้างความแตกต่างดีกว่า ว่าแล้วก็ว่าจ้างแสตนอิน มาแสดงบทรักในภาพยนต์เรื่องนี้แบบ ถึงพริกถึงขิง โจ๋งครึ้ม เห็นทุกสัดส่วนกันไปเลยครับ และเป็นยังไงครับ แหมโจทก์ลงทุนสร้างขนาดนี้ หนังก็ดังซิครับ มีผู้มาติดต่อขซื้อภาพยนต์ของโจทก์ออกไปฉายตาม งานวัดต่างๆเป็นจำนวนมาก เรียกว่าดังแบบข้ามปีกันไปเลยครับ      & ...
  •  สวัสดีครับ วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งในคอลัมน์ จำเลยชนะคดี ล้มละลายครับ เรื่องนี้นะครับ ขอบอกไว้ก่อนว่า เกิดขึ้นมานานมากแล้วครับ แต่ยังเป็นเรื่องที่คลาสิคอยู่ตลอดเวลาของคดีล้มละลายครับ  เพราะเป็นการออกให้เห็นถึงช่องทางการต่อสู้คดีของลูกหนี้ในคดีล้มละลายครับ ว่าทำอย่างไรจะสามารถต่อสู้คดีเพื่อให้หลุดพ้นจากกการถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายได้ครับ                 เรื่องนี้นะครับเจ้าหนี้ได้ทำสัญญาซื้อขายสินค้ากันกับลูกหนี้กัน โดยมูลค่าของการทำสัญญาซื้อขายกันนี้อยู่ที่จำนวนเงิน ๓ ล้านบาท ต่อมาหลังจากครบกำหนดำเนินการตามสัญญาซื้อขายตามที่ตกลงกันไว้ ลูกหนี้ไม่ยอมดำเนินการตามที่ได้ทำสัญญาเอาไว้กับทางเจ้าหนี้ โดยไม่มีเหตุอันอ้างตามกฎหมายได้แต่อย่างใดครับ  เจ้าหนี้จึงเริ่มลงมือทวงหนี้โดยส่งหนังสือทวงหนี้ไปหา ลูกหนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ซึ่งหลังจากส่งหนังสือทวงหนี้ไปลูกหนี้ก็ย ...
  •   สวัสดีครับ กลับมาพบกันกับ คอลัมน์ เรื่องจริงจำเลยชนะคดีแรงงาน อีกครั้งครับ วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวต้นตอของการวินิจฉัยในประเด็นข้อขัดแย้งต่างระหว่างนายจ้างและลูกจ้างกันครับ นั่นคือเรื่อง  คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่ครับ เพราะหากว่าคุ๋กรณีไม่ได้เป็นนายจ้างลูกจ้างกันแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องวินิฉัยในประเก็นข้อขัดแย้งอื่นๆตาม พรบ.แรงงานแต่อย่างใดครับ      เรื่องนี้เริ่มต้นตรงที่โจทก์(ลูกจ้าง)ได้เข้าทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยบริษัทแห่งนี้ ประกอบกิจการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยมีการรับงานด้านดูแลความปลอดภัยมาจากบริษัทอื่นอีกทีหนึ่ง(เรียกง่ายๆว่าจัดหาพนักงานมาทำกิจการรักษาความปลอดภัยครับ) ซึ่งบริษัทนี้เวลาได้รับออเดอร์มาจากบริษัทผู้ว่าจ้างแล้ว ก็จะหาบริษัทแห่งที่สองให้ดำเนินการแทนตนเองอีกที       แต่มันก็แน่นอนหละครับ คนเรา นายจ้าง ลูกจ้างเวลาทำงานก็เหมือนลิ้นกับฟัน มันก็ต้องมีการกระทบกันบ้าง บางครั้งก็นิดๆหน่อยๆ แต่บางครั้งมันก็ ...

Bookmark and Share


 
Online:  5
Visits:  1,301,558
Today:  196
PageView/Month:  1,710